Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

[21.03.2018 Redaksjonen]

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer. Det å ta kriminalitetsforebyggende hensyn, er å identifisere trekk ved den fysiske utformingen som erfaringsmessig øker risikoen for at lovbrudd kan begås – slik at tryggere løsninger kan velges.

:Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og SLT (2017)

Skjenkekontrollen – får i ulveklær

[16.03.2018 Redaksjonen]

Skjenkekontrollen er fryktet på utesteder. Men er skjenkekontrollen en reell trussel for utestedene? Og hva er sjansen for at brudd på alkoholloven oppdages og sanksjoneres?

:av Kristin Buvik, seniorforsker og Bergljot Baklien, pensjonert forsker (2018),Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk.

Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge – nye rapporter

[08.03.2018 Redaksjonen]

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene.

Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene. Forskerne bak rapportene beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva andre kommuner kan gjøre på dette folkehelseområdet.

Dersom kommunene finner noen ideer passende og lovende, ut fra lokale mål og forutsetninger, er det opp til dem å sette disse ideene ut i livet.

Wenche Bekken, Espen Dahl og Kjetil van Der Wel, som er tilknyttet OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet rapportene på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge, ny rapport

[28.02.2018 Redaksjonen]

Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er klare

[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Ny studie av kommuners forvaltning av alkoholloven

[08.02.2018 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en rapport om forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet, Samhandling, samarbeid og skjenking. Rapporten presenterer en studie av et utvalg av elleve kommuners forvaltning av alkoholloven med vekt på lovens bestemmelser for skjenkesteder.Dataene rapporten bygger på er kvalitative og består av intervjuer med kommunale saksbehandlere, skjenkekontrollører og lokalt politi, samt feltarbeid med politiet og skjenkekontrollen. I tillegg har forfatterne Wigenstad, Buvik og Baklien gjennomgått de aktuelle kommunenes alkoholpolitiske handlingsplaner og andre relevante dokumenter.

«Verktøykasser» til kommunalt arbeid med folkehelse og plan

[02.02.2018 Redaksjonen]

Kommunetorget.no har samlet ulike fagmiljøers tips, råd og  «verktøykasser» for kommunes arbeid med koblingen mellom folkehelse og plan. Klikk deg inn på følgende utvalgte områder,

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet

[01.02.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nylig lansert en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

LAR-konferansen 2018

[22.01.2018 Redaksjonen]

Avdeling rus- og avhengighet ved Oslo universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til den 12. LAR-konferansen på Meet Ullevaal i Oslo!

Inspirasjons- konferansen Folkehelse 2018

[22.01.2018 Redaksjonen]

Inspirasjonskonferansen Folkehelse 2018 er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Sigdal kommune, Modum kommune og Modum Bad.

Flere årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene

[03.01.2018 Redaksjonen]

Kommunene bruker stadig flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2016 til 2017 er veksten fem prosent.

Godt miljø ved rusinstitusjonene

[02.01.2018 Redaksjonen]

Pasientene synes miljøet i rusinstitusjonene er det beste med tilbudet, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, behandlingen og behandlerne. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Rustrender i Bergen, siste funn fra Føre Var

[18.12.2017 Redaksjonen]

Kompetansesenter rus - region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, har nylig ferdigstilt «Føre Var» rapport nr. 2, 2017 om rustrender i Bergen. 

"Ruspolicy" og tips til et vellykket julebord

[13.12.2017 Redaksjonen]

En tydelig holdning til omgang med alkohol, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte, er det beste tiltaket for et godt julebord – og for den generelle kulturen på arbeidsplassen. 

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

[27.11.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Sammen for et bedre uteliv

[20.11.2017 Redaksjonen]

De ansatte i utebransjen og kommunene jobber som regel mot samme mål, nemlig å ta ut de useriøse aktørene. Selv om bar- og restauranteierne vil tjene penger, ønsker også de å etablere trivelige uteplasser med gode arbeidsforhold, der det er lite fyll.

:Intervju med Kristin Buvik (2017), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI,) avdeling Rusmiddeltiltak

Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune

[07.11.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo har nå publisert rapporten «Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2016». 

Rusmiddel- avhengighet og vanskeligheter på boligmarkedet

[03.11.2017 Redaksjonen]

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på boligmarkedet. Mange er bostedløse.  Hva skal til for at kommunene skal lykkes med å hjelpe denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og bedre livskvalitet? Dette har Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen studert over flere år, nå sist ved å se på forsøk med Housing First.

Intervju med Inger Lise Skog Hansen (2017), cand.polit. UiO/ Fafo 

Alkohol fritt levert - utfordringer for kommuner med kjøp av alkohol på nett

[25.10.2017 Redaksjonen]

En ny og for mange velkommen trend er netthandel av kolonialvarer. Enkelte kommuner har nå gitt salgsbevilling til slike nettbutikker, og man kan følgelig kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 1 på nett og få det levert hjem på døra. Andre kommuner er mer skeptiske til slike ordninger, blant annet grunnet kontrollhensyn. Et gjennomgående spørsmål i kommunene er hvorvidt dette er en betryggende måte å selge alkohol.

:Karoline Bjerke Wangberg 2017, advokat hos Fru Justisia AS

Statsbudsjettet 2018 er lagt frem, prioriteringene på rusfeltet

[13.10.2017 Redaksjonen]

Statsbudsjettet for 2018 legger blant annet opp til en styrking av kommunenes frie inntekter hvorav 300 millioner kroner er ment for kommunalt rusarbeid. 

Folkehelse- konferansen 2017. Et miljøvennlig- og helsefremmende lokalsamfunn.

[05.10.2017 Redaksjonen]

Årets konferanse avholdes er 23.-24. oktober i Oslo.

Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge, ny rapport

[29.09.2017 Redaksjonen]

Brukermedvirkning og «en dør inn» er noen av de tydeligste suksessfaktorene for et godt og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge i kommunene. Det kommer frem i en rapport Sintef har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Overdoser på Sprøyterommet og kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding Oslo kommune, nye rapporter

[06.09.2017 Redaksjonen]

To nye større arbeid fra Oslo er ferdigstilt. Pindsen mottakssenter har laget en rapport om overdosene på Sprøyterommet i perioden 2015 og 2016. Velferdsetaten i Oslo kommune har i tillegg sluttført arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for ny bystyremelding om rus. Les om disse arbeidene her og last ned rapportene.

Alkoholkjøp avtar i Norden

[29.08.2017 Redaksjonen]

Basert på en oversikt over det totale registrerte salget av drikkevarer i 2010 til 2015, kan man se en reduksjon i alkoholkjøp i alle nordiske land. Også det registrerte totale forbruket avtar. 

Nye erfaringsfilmer om hverdagen til pårørende av rusavhengige.

[18.08.2017 Redaksjonen]

Pårørende har tradisjonelt blitt involvert i altfor liten grad i rusbehandling. Pårørendeinvolvering bidrar imidlertid til bedre effekt og helsegevinst av rusbehandling, både for den rusavhengige og for de nærmeste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
 
 
Kommunetorget

2018 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1mr17b
(Skriv inn koden over.)