Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Veileder i egenevaluering for kommuner

[19.09.2018 Redaksjonen]

KS har nylig utgitt en Veileder i egenevaluering . Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. 

Lanseringskonferanse for Pakkeforløp psykisk helse og rus, se streaming

[07.09.2018 Redaksjonen]

Den 12. september avholdes nasjonal lanseringskonferanse for Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette markerer at de første pakkeforløpene publiseres. Konferansen er forbeholdt spesielt inviterte, men konferansen streames på Facebook og Youtube.

Verdens overdosedag, markeringer landet rundt

[31.08.2018 Redaksjonen]

Den 31. august markers Verdens overdosedag. Foreningen Barn av rusmisbrukere har lagte en oversikt over de ulike arrangementene.

Brudd i skikkelighetstrenden blant dagens unge

[15.08.2018 Redaksjonen]

De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

ARENADALSUKA, FOLKEHELSE UTFORDRINGENE - HVA ER LØSNINGENE?

[13.08.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deltar på Arendalsuka 15 august gjennom Helsedirektør Bjørn Guldvåg og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Arbeidsliv og alkoholutfordringer

[06.08.2018 Redaksjonen]

I den norske WIRUS studien prøves rusforebyggende tiltak ut på arbeidsplassen. Leder for studien professor Randi Wågø Aas ved fakultet for helsevitenskap OsloMet sier at man i studien er opptatt av å ikke sykeliggjøre dette folkehelseproblemet, og at arbeidsplassen bør utforskes mer som tiltaksarena. Positive aspekter ved alkoholbruk trekkes også frem – noe som ofte også erfares på arbeidsplassen.

Uheldig miks av alkohol, ferietid og båtliv

[09.07.2018 Redaksjonen]

Organisasjonen AV– OG-TIL har i sommer en rekke kampanjer knyttet til den til tider uheldige miksen av alkohol og ferietid, samt alkohol og båtliv.

Tilskudd til kommuner for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

[19.06.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående prosjekttilskudd for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 20.august 2018.

Møtet mellom folkehelse og plan - nye arbeidsmåter i kommunene

[15.06.2018 Redaksjonen]

Bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller har vært et uttalt mål for planleggingen etter plan- og bygningsloven siden 2008. Etter ti år er det grunn til å forvente at folkehelse har satt sitt preg på planleggingen. Hva er status, særlig de siste årene: Har folkehelse kommet inn som et mål for planleggingen? I hvilken grad preger hensynet til folkehelse planleggingspraksis?  Med utgangspunkt i flere folkehelse i plan-prosjekter i løpet av denne tiårsperioden diskuteres møtet mellom folkehelseambisjoner og den kommunale planleggingsaktiviteten.

Av Hege Hofstad,2018dr.polit. seniorforsker NIBR, 1. am. NMBU

Mye helse i at eldre blir bevisst sine alkoholvaner

[12.06.2018 Redaksjonen]

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen. 

Styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet i kommunene

[31.05.2018 Redaksjonen]

Denne artikkelen tar for seg hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet. Et styrkebasert perspektiv har utspring i en salutogene-tenkning som flytter oppmerksomhet mot de positive aspektene ved helse, og den betydningen særlige psykososiale forhold har for å kunne leve et god liv (Friedli, 2009). Viktige faktorer er opplevelsen av mening, tilhørighet, muligheten for deltagelse og mestring. I den første delen av denne artikkelen presenteres noen sentrale teorier og  ledelsesverktøy som ligger til grunn for (noe av) det styrkebaserte folkehelsearbeidet som er under utvikling. Deretter presenteres et eksempel på hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet i Norge.

:Bjørn Hauger (2018), offentlig PhD stipendiat, Re kommune.

Folkehelserapporten -Helsetilstanden i Norge 2018

[16.05.2018 Redaksjonen]

Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten, oppdatert per 15. mai 2018.

Salg av alkohol til mindreårige, ny rapport

[16.05.2018 Redaksjonen]

Juvente har kontrollert om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. I rapporten som nylig ble sluppet kommer det fram at over en av fire butikker solgte alkohol til mindreårige. Ungdomsorganisasjonen krever nå handling for å stanse det ulovlige salget.

Kartleggingsverktøy for kommunene

[11.05.2018 Redaksjonen]

Rusfag 1/2018 har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes.

Folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel – erfaringar frå Volda kommune

[05.04.2018 Redaksjonen]

Volda kommune sin samfunnsdel vart vedteken av Volda kommunestyre 26. mai 2016. Volda kommune ynskjer å tenkje «helse i alt vi gjer» og folkehelse er eit overordna og førande prinsipp i heile planen. I tillegg er folkehelse framheva som eit av åtte hovudtema. Kvifor har Volda kommune velt å ha fokus på folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel? Korleis har kommunen jobba med tema folkehelse undervegs i prosessen, og korleis er folkehelseutfordringar konkretisert i planen?

:Regine Solberg Aklestad (2018), Planleggar og miljørådgjevar Volda kommune

Lokalt folkehelsearbeid og styrkebaserte tilnærminger

[05.04.2018 Redaksjonen]

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

[21.03.2018 Redaksjonen]

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer. Det å ta kriminalitetsforebyggende hensyn, er å identifisere trekk ved den fysiske utformingen som erfaringsmessig øker risikoen for at lovbrudd kan begås – slik at tryggere løsninger kan velges.

:Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og SLT (2017)

Skjenkekontrollen – får i ulveklær

[16.03.2018 Redaksjonen]

Skjenkekontrollen er fryktet på utesteder. Men er skjenkekontrollen en reell trussel for utestedene? Og hva er sjansen for at brudd på alkoholloven oppdages og sanksjoneres?

:av Kristin Buvik, seniorforsker og Bergljot Baklien, pensjonert forsker (2018),Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk.

Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge – nye rapporter

[08.03.2018 Redaksjonen]

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene.

Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene. Forskerne bak rapportene beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva andre kommuner kan gjøre på dette folkehelseområdet.

Dersom kommunene finner noen ideer passende og lovende, ut fra lokale mål og forutsetninger, er det opp til dem å sette disse ideene ut i livet.

Wenche Bekken, Espen Dahl og Kjetil van Der Wel, som er tilknyttet OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet rapportene på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge, ny rapport

[28.02.2018 Redaksjonen]

Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er klare

[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Ny studie av kommuners forvaltning av alkoholloven

[08.02.2018 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en rapport om forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet, Samhandling, samarbeid og skjenking. Rapporten presenterer en studie av et utvalg av elleve kommuners forvaltning av alkoholloven med vekt på lovens bestemmelser for skjenkesteder.Dataene rapporten bygger på er kvalitative og består av intervjuer med kommunale saksbehandlere, skjenkekontrollører og lokalt politi, samt feltarbeid med politiet og skjenkekontrollen. I tillegg har forfatterne Wigenstad, Buvik og Baklien gjennomgått de aktuelle kommunenes alkoholpolitiske handlingsplaner og andre relevante dokumenter.

«Verktøykasser» til kommunalt arbeid med folkehelse og plan

[02.02.2018 Redaksjonen]

Kommunetorget.no har samlet ulike fagmiljøers tips, råd og  «verktøykasser» for kommunes arbeid med koblingen mellom folkehelse og plan. Klikk deg inn på følgende utvalgte områder,

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet

[01.02.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nylig lansert en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

LAR-konferansen 2018

[22.01.2018 Redaksjonen]

Avdeling rus- og avhengighet ved Oslo universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til den 12. LAR-konferansen på Meet Ullevaal i Oslo!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
 
 
Kommunetorget

2018 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0ibi83
(Skriv inn koden over.)