Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

"Ruspolicy" og tips til et vellykket julebord

[13.12.2017 Redaksjonen]

En tydelig holdning til omgang med alkohol, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte, er det beste tiltaket for et godt julebord – og for den generelle kulturen på arbeidsplassen. 

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

[27.11.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Sammen for et bedre uteliv

[20.11.2017 Redaksjonen]

De ansatte i utebransjen og kommunene jobber som regel mot samme mål, nemlig å ta ut de useriøse aktørene. Selv om bar- og restauranteierne vil tjene penger, ønsker også de å etablere trivelige uteplasser med gode arbeidsforhold, der det er lite fyll.

:Intervju med Kristin Buvik (2017), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI,) avdeling Rusmiddeltiltak

Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune

[07.11.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo har nå publisert rapporten «Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2016». 

Rusmiddel- avhengighet og vanskeligheter på boligmarkedet

[03.11.2017 Redaksjonen]

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på boligmarkedet. Mange er bostedløse.  Hva skal til for at kommunene skal lykkes med å hjelpe denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og bedre livskvalitet? Dette har Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen studert over flere år, nå sist ved å se på forsøk med Housing First.

Intervju med Inger Lise Skog Hansen (2017), cand.polit. UiO/ Fafo 

Alkohol fritt levert - utfordringer for kommuner med kjøp av alkohol på nett

[25.10.2017 Redaksjonen]

En ny og for mange velkommen trend er netthandel av kolonialvarer. Enkelte kommuner har nå gitt salgsbevilling til slike nettbutikker, og man kan følgelig kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 1 på nett og få det levert hjem på døra. Andre kommuner er mer skeptiske til slike ordninger, blant annet grunnet kontrollhensyn. Et gjennomgående spørsmål i kommunene er hvorvidt dette er en betryggende måte å selge alkohol.

:Karoline Bjerke Wangberg 2017, advokat hos Fru Justisia AS

Statsbudsjettet 2018 er lagt frem, prioriteringene på rusfeltet

[13.10.2017 Redaksjonen]

Statsbudsjettet for 2018 legger blant annet opp til en styrking av kommunenes frie inntekter hvorav 300 millioner kroner er ment for kommunalt rusarbeid. 

Folkehelse- konferansen 2017. Et miljøvennlig- og helsefremmende lokalsamfunn.

[05.10.2017 Redaksjonen]

Årets konferanse avholdes er 23.-24. oktober i Oslo.

Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge, ny rapport

[29.09.2017 Redaksjonen]

Brukermedvirkning og «en dør inn» er noen av de tydeligste suksessfaktorene for et godt og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge i kommunene. Det kommer frem i en rapport Sintef har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Overdoser på Sprøyterommet og kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding Oslo kommune, nye rapporter

[06.09.2017 Redaksjonen]

To nye større arbeid fra Oslo er ferdigstilt. Pindsen mottakssenter har laget en rapport om overdosene på Sprøyterommet i perioden 2015 og 2016. Velferdsetaten i Oslo kommune har i tillegg sluttført arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for ny bystyremelding om rus. Les om disse arbeidene her og last ned rapportene.

Alkoholkjøp avtar i Norden

[29.08.2017 Redaksjonen]

Basert på en oversikt over det totale registrerte salget av drikkevarer i 2010 til 2015, kan man se en reduksjon i alkoholkjøp i alle nordiske land. Også det registrerte totale forbruket avtar. 

Nye erfaringsfilmer om hverdagen til pårørende av rusavhengige.

[18.08.2017 Redaksjonen]

Pårørende har tradisjonelt blitt involvert i altfor liten grad i rusbehandling. Pårørendeinvolvering bidrar imidlertid til bedre effekt og helsegevinst av rusbehandling, både for den rusavhengige og for de nærmeste. 

Hvordan etablere forebyggende rusmiddelpolicy på arbeidsplassen?

[15.08.2017 Redaksjonen]

RusOFF-rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor, men kan også benyttes av andre sektorer.

Lansering av RusOFF på Arendalsuka

[10.08.2017 Redaksjonen]

Lansering av RusOFF – rusforebyggende råd for offentlig sektor. Tirsdag 15. august, kl. 12 – 13 i kantina hos NAV, Nedre Tyholmsvei 13, Arendal.

Brukermedvirkning på Arendalsuka 17. august

[10.08.2017 Redaksjonen]

Brukermedvirkning inn i idiotien? Fagrådet -  Rusfeltets hoved organisasjon, stiller spørsmål ved om definisjonen og praktiseringen av brukermedvirkning har kommet ut av kurs? 

Sommerens festivaler…., må boksøl åpnes av selger og skjenkes i glass?

[31.07.2017 Redaksjonen]

Redaksjonen får alkoholrelaterte spørsmål omkring sommerens mange festivaler i Norge, også fra saksbehandler på kommunale skjenkebevillinger. Blant annet har en henvendt seg på bakgrunn av at festivalarrangørene søker om skjenkebevilling for øl og vin. Spørsmålet er om øl kan selges i bokser og om den da må åpnes av den som er selger, eller om selger må slå ølet over i plastglass? Den kommunale saksbehandleren spør om det regler for dette, og videre om hva som er vanlig praksis på festivalene som arrangeres rundt om i landet.

Ny Føre Var rapport om rustrender i Bergen

[27.06.2017 Redaksjonen]

Kompetansesenter Rus - region vest Bergen (KoRus Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 29.

Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

[15.06.2017 Redaksjonen]

Nyhetsbrevet inneholder informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid. 

Helseproblemer og overdoser ved bruk av rusmidler – se filmer

[06.06.2017 Redaksjonen]

Film er nå tilgjengelig fra dette seminaret som setter helse- og overdoseproblematikk på agendaen. Filmene er basert på fagseminaret som ble avholdt i Tromsø i april 2017 og som særskilt fokuserte på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. 

Volda kommune med folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel

[24.05.2017 Redaksjonen]

Volda kommune har over lang tid arbeidet med å implementere folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel. I planen er folkehelse både et overordnet og førende prinsipp, og et eget temaområde med egne mål og strategier. 

MAKS - Uteliv nedre Glomma

[15.05.2017 Redaksjonen]

MAKS - Uteliv nedre Glomma er en håndbok som viser hvordan tre nabokommuner Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad - kommuner av ulik størrelse og med store forskjeller i utfordringer knyttet til utelivet, har klart å samles om en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv. 

Sosial ulikhet og røyking i svangerskapet, ny studie

[02.05.2017 Redaksjonen]

I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

Rusbehandling i kommunen, hva er det og hvordan kan den foregå?

[03.04.2017 Redaksjonen]

Tradisjonelt har det vært, og er tildels fortsatt, ei godt etablert holdning i behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke at det foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Kommunen skal her bidra med forvern, ettervern, oppfølging, bolig, økonomi og andre tradisjonelle kommunale oppgaver. 

Interkommunalt samarbeid for å hindre overskjenking og rusrelatert vold

[03.04.2017 Redaksjonen]

MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold.

Les hele artikkelen HER

Recovery i et brukerperspektiv, ny artikkel

[08.03.2017 Redaksjonen]

I artikkelen Recovery, «min plan, mitt prosjekt, mitt liv» skriver brukerrepresentant for A-larm og vernepleier Tommy Sjåfjell om erfaringer fra personlige- og sosiale recoveryprosesser og egne erfaring med rus og psykisk helseutfordringer. Sjåfjell vektlegger særlig hvordan Recovery tilnærming kan være verktøy i bedringsprosesser. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
 
 
Kommunetorget

2017 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 51giqd
(Skriv inn koden over.)