Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Folkehelserapporten -Helsetilstanden i Norge 2018

[16.05.2018 Redaksjonen]

Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten, oppdatert per 15. mai 2018.

Salg av alkohol til mindreårige, ny rapport

[16.05.2018 Redaksjonen]

Juvente har kontrollert om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. I rapporten som nylig ble sluppet kommer det fram at over en av fire butikker solgte alkohol til mindreårige. Ungdomsorganisasjonen krever nå handling for å stanse det ulovlige salget.

Kartleggingsverktøy for kommunene

[11.05.2018 Redaksjonen]

Rusfag 1/2018 har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes.

Folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel – erfaringar frå Volda kommune

[05.04.2018 Redaksjonen]

Volda kommune sin samfunnsdel vart vedteken av Volda kommunestyre 26. mai 2016. Volda kommune ynskjer å tenkje «helse i alt vi gjer» og folkehelse er eit overordna og førande prinsipp i heile planen. I tillegg er folkehelse framheva som eit av åtte hovudtema. Kvifor har Volda kommune velt å ha fokus på folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel? Korleis har kommunen jobba med tema folkehelse undervegs i prosessen, og korleis er folkehelseutfordringar konkretisert i planen?

:Regine Solberg Aklestad (2018), Planleggar og miljørådgjevar Volda kommune

Lokalt folkehelsearbeid og styrkebaserte tilnærminger

[05.04.2018 Redaksjonen]

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

[21.03.2018 Redaksjonen]

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer. Det å ta kriminalitetsforebyggende hensyn, er å identifisere trekk ved den fysiske utformingen som erfaringsmessig øker risikoen for at lovbrudd kan begås – slik at tryggere løsninger kan velges.

:Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og SLT (2017)

Skjenkekontrollen – får i ulveklær

[16.03.2018 Redaksjonen]

Skjenkekontrollen er fryktet på utesteder. Men er skjenkekontrollen en reell trussel for utestedene? Og hva er sjansen for at brudd på alkoholloven oppdages og sanksjoneres?

:av Kristin Buvik, seniorforsker og Bergljot Baklien, pensjonert forsker (2018),Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk.

Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge – nye rapporter

[08.03.2018 Redaksjonen]

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene.

Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene. Forskerne bak rapportene beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva andre kommuner kan gjøre på dette folkehelseområdet.

Dersom kommunene finner noen ideer passende og lovende, ut fra lokale mål og forutsetninger, er det opp til dem å sette disse ideene ut i livet.

Wenche Bekken, Espen Dahl og Kjetil van Der Wel, som er tilknyttet OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet rapportene på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge, ny rapport

[28.02.2018 Redaksjonen]

Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er klare

[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Ny studie av kommuners forvaltning av alkoholloven

[08.02.2018 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en rapport om forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet, Samhandling, samarbeid og skjenking. Rapporten presenterer en studie av et utvalg av elleve kommuners forvaltning av alkoholloven med vekt på lovens bestemmelser for skjenkesteder.Dataene rapporten bygger på er kvalitative og består av intervjuer med kommunale saksbehandlere, skjenkekontrollører og lokalt politi, samt feltarbeid med politiet og skjenkekontrollen. I tillegg har forfatterne Wigenstad, Buvik og Baklien gjennomgått de aktuelle kommunenes alkoholpolitiske handlingsplaner og andre relevante dokumenter.

«Verktøykasser» til kommunalt arbeid med folkehelse og plan

[02.02.2018 Redaksjonen]

Kommunetorget.no har samlet ulike fagmiljøers tips, råd og  «verktøykasser» for kommunes arbeid med koblingen mellom folkehelse og plan. Klikk deg inn på følgende utvalgte områder,

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet

[01.02.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nylig lansert en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

LAR-konferansen 2018

[22.01.2018 Redaksjonen]

Avdeling rus- og avhengighet ved Oslo universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til den 12. LAR-konferansen på Meet Ullevaal i Oslo!

Inspirasjons- konferansen Folkehelse 2018

[22.01.2018 Redaksjonen]

Inspirasjonskonferansen Folkehelse 2018 er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Sigdal kommune, Modum kommune og Modum Bad.

Flere årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene

[03.01.2018 Redaksjonen]

Kommunene bruker stadig flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2016 til 2017 er veksten fem prosent.

Godt miljø ved rusinstitusjonene

[02.01.2018 Redaksjonen]

Pasientene synes miljøet i rusinstitusjonene er det beste med tilbudet, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, behandlingen og behandlerne. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Rustrender i Bergen, siste funn fra Føre Var

[18.12.2017 Redaksjonen]

Kompetansesenter rus - region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, har nylig ferdigstilt «Føre Var» rapport nr. 2, 2017 om rustrender i Bergen. 

"Ruspolicy" og tips til et vellykket julebord

[13.12.2017 Redaksjonen]

En tydelig holdning til omgang med alkohol, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte, er det beste tiltaket for et godt julebord – og for den generelle kulturen på arbeidsplassen. 

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

[27.11.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Sammen for et bedre uteliv

[20.11.2017 Redaksjonen]

De ansatte i utebransjen og kommunene jobber som regel mot samme mål, nemlig å ta ut de useriøse aktørene. Selv om bar- og restauranteierne vil tjene penger, ønsker også de å etablere trivelige uteplasser med gode arbeidsforhold, der det er lite fyll.

:Intervju med Kristin Buvik (2017), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI,) avdeling Rusmiddeltiltak

Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune

[07.11.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo har nå publisert rapporten «Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2016». 

Rusmiddel- avhengighet og vanskeligheter på boligmarkedet

[03.11.2017 Redaksjonen]

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på boligmarkedet. Mange er bostedløse.  Hva skal til for at kommunene skal lykkes med å hjelpe denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og bedre livskvalitet? Dette har Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen studert over flere år, nå sist ved å se på forsøk med Housing First.

Intervju med Inger Lise Skog Hansen (2017), cand.polit. UiO/ Fafo 

Alkohol fritt levert - utfordringer for kommuner med kjøp av alkohol på nett

[25.10.2017 Redaksjonen]

En ny og for mange velkommen trend er netthandel av kolonialvarer. Enkelte kommuner har nå gitt salgsbevilling til slike nettbutikker, og man kan følgelig kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 1 på nett og få det levert hjem på døra. Andre kommuner er mer skeptiske til slike ordninger, blant annet grunnet kontrollhensyn. Et gjennomgående spørsmål i kommunene er hvorvidt dette er en betryggende måte å selge alkohol.

:Karoline Bjerke Wangberg 2017, advokat hos Fru Justisia AS

Statsbudsjettet 2018 er lagt frem, prioriteringene på rusfeltet

[13.10.2017 Redaksjonen]

Statsbudsjettet for 2018 legger blant annet opp til en styrking av kommunenes frie inntekter hvorav 300 millioner kroner er ment for kommunalt rusarbeid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
 
 
Kommunetorget

2018 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 62061o
(Skriv inn koden over.)