Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[10.01.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Færre registrerte narkotikautløste dødsfall

[04.01.2019 Redaksjonen]

Folkehelse instituttet har registrert at antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. 

Hvordan koble folkehelse og planlegging?

[19.12.2018 Redaksjonen]

Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell

Hvordan redusere overskjenking og vold gjennom kurs?

[06.12.2018 Redaksjonen]

De fleste kommuner forsøker på ulike måter å lære opp ansatte i utelivet i ansvarlig alkoholhåndtering (Wigenstad, Buvik og Baklien, 2018). Mens flere studier har forsøkt å evaluere effekten av opplæringen, er det få artikler som fokuserer på innholdet i kursene. I denne artikkelen skal jeg derfor se nærmere på hvordan Oslo kommune gjennomfører SALUTT-kurs for å styrke utelivsbransjens kompetanse for å redusere overskjenking og vold

: av Skule Wigenstad 2018, KoRus Oslo

Julebord og «amatører på byen»

[13.11.2018 Redaksjonen]

Mange arbeidsplasser benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Av Eskild Freibu (2018 rev), jurist 

Hva, hvorfor og hvordan pakkeforløp ?

[07.11.2018 Redaksjonen]

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, har ønsket å løfte frem hva pakkeforløpene innebærer og sett nærmere hvilket fundament pakkeforløpene bygger på, samt hvordan kommunene er inkludert.

Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler

[22.10.2018 Redaksjonen]

I en nylig undersøkelse fremkommer det at 40 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes.

Russetiden og plan for rusarbeid i videregående skole

[02.10.2018 Redaksjonen]

Hun var både pen, sporty og flink på skolen. Hun skulle begynne i tredje klasse på videregående og gledet seg til russetiden. Foreldrene var så fornøyd med innsatsen hennes at de hadde spandert turen til den greske øya. De var fire jenter som skulle dra sammen, men det skulle vise seg at hun ble stående alene med skammen …

Media har denne sommeren hatt detaljerte oppslag om ellevill festing blant kommende russ på ferieøyer i Hellas, og diskusjonen om russefeiring fortsetter. Mange av problemene med russefeiring har å gjøre med den enorme alkoholmengden en del av russen konsumerer i denne perioden. Derfor bør spørsmål om rusmiddelbruk og rusmiddelforebygging stå sentralt i diskusjonen om russefeiring generelt.

:av Rita Rødseth (2018), rådgiver, Kompetansesenter rus, Midt-Norge 

Veileder i egenevaluering for kommuner

[19.09.2018 Redaksjonen]

KS har nylig utgitt en Veileder i egenevaluering . Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. 

Lanseringskonferanse for Pakkeforløp psykisk helse og rus, se streaming

[07.09.2018 Redaksjonen]

Den 12. september avholdes nasjonal lanseringskonferanse for Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette markerer at de første pakkeforløpene publiseres. Konferansen er forbeholdt spesielt inviterte, men konferansen streames på Facebook og Youtube.

Verdens overdosedag, markeringer landet rundt

[31.08.2018 Redaksjonen]

Den 31. august markers Verdens overdosedag. Foreningen Barn av rusmisbrukere har lagte en oversikt over de ulike arrangementene.

Brudd i skikkelighetstrenden blant dagens unge

[15.08.2018 Redaksjonen]

De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

ARENADALSUKA, FOLKEHELSE UTFORDRINGENE - HVA ER LØSNINGENE?

[13.08.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deltar på Arendalsuka 15 august gjennom Helsedirektør Bjørn Guldvåg og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Arbeidsliv og alkoholutfordringer

[06.08.2018 Redaksjonen]

I den norske WIRUS studien prøves rusforebyggende tiltak ut på arbeidsplassen. Leder for studien professor Randi Wågø Aas ved fakultet for helsevitenskap OsloMet sier at man i studien er opptatt av å ikke sykeliggjøre dette folkehelseproblemet, og at arbeidsplassen bør utforskes mer som tiltaksarena. Positive aspekter ved alkoholbruk trekkes også frem – noe som ofte også erfares på arbeidsplassen.

Uheldig miks av alkohol, ferietid og båtliv

[09.07.2018 Redaksjonen]

Organisasjonen AV– OG-TIL har i sommer en rekke kampanjer knyttet til den til tider uheldige miksen av alkohol og ferietid, samt alkohol og båtliv.

Tilskudd til kommuner for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

[19.06.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående prosjekttilskudd for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 20.august 2018.

Møtet mellom folkehelse og plan - nye arbeidsmåter i kommunene

[15.06.2018 Redaksjonen]

Bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller har vært et uttalt mål for planleggingen etter plan- og bygningsloven siden 2008. Etter ti år er det grunn til å forvente at folkehelse har satt sitt preg på planleggingen. Hva er status, særlig de siste årene: Har folkehelse kommet inn som et mål for planleggingen? I hvilken grad preger hensynet til folkehelse planleggingspraksis?  Med utgangspunkt i flere folkehelse i plan-prosjekter i løpet av denne tiårsperioden diskuteres møtet mellom folkehelseambisjoner og den kommunale planleggingsaktiviteten.

Av Hege Hofstad,2018dr.polit. seniorforsker NIBR, 1. am. NMBU

Mye helse i at eldre blir bevisst sine alkoholvaner

[12.06.2018 Redaksjonen]

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen. 

Styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet i kommunene

[31.05.2018 Redaksjonen]

Denne artikkelen tar for seg hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet. Et styrkebasert perspektiv har utspring i en salutogene-tenkning som flytter oppmerksomhet mot de positive aspektene ved helse, og den betydningen særlige psykososiale forhold har for å kunne leve et god liv (Friedli, 2009). Viktige faktorer er opplevelsen av mening, tilhørighet, muligheten for deltagelse og mestring. I den første delen av denne artikkelen presenteres noen sentrale teorier og  ledelsesverktøy som ligger til grunn for (noe av) det styrkebaserte folkehelsearbeidet som er under utvikling. Deretter presenteres et eksempel på hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet i Norge.

:Bjørn Hauger (2018), offentlig PhD stipendiat, Re kommune.

Folkehelserapporten -Helsetilstanden i Norge 2018

[16.05.2018 Redaksjonen]

Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten, oppdatert per 15. mai 2018.

Salg av alkohol til mindreårige, ny rapport

[16.05.2018 Redaksjonen]

Juvente har kontrollert om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. I rapporten som nylig ble sluppet kommer det fram at over en av fire butikker solgte alkohol til mindreårige. Ungdomsorganisasjonen krever nå handling for å stanse det ulovlige salget.

Kartleggingsverktøy for kommunene

[11.05.2018 Redaksjonen]

Rusfag 1/2018 har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes.

Folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel – erfaringar frå Volda kommune

[05.04.2018 Redaksjonen]

Volda kommune sin samfunnsdel vart vedteken av Volda kommunestyre 26. mai 2016. Volda kommune ynskjer å tenkje «helse i alt vi gjer» og folkehelse er eit overordna og førande prinsipp i heile planen. I tillegg er folkehelse framheva som eit av åtte hovudtema. Kvifor har Volda kommune velt å ha fokus på folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel? Korleis har kommunen jobba med tema folkehelse undervegs i prosessen, og korleis er folkehelseutfordringar konkretisert i planen?

:Regine Solberg Aklestad (2018), Planleggar og miljørådgjevar Volda kommune

Lokalt folkehelsearbeid og styrkebaserte tilnærminger

[05.04.2018 Redaksjonen]

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

[21.03.2018 Redaksjonen]

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer. Det å ta kriminalitetsforebyggende hensyn, er å identifisere trekk ved den fysiske utformingen som erfaringsmessig øker risikoen for at lovbrudd kan begås – slik at tryggere løsninger kan velges.

:Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og SLT (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: pb4es3
(Skriv inn koden over.)