Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Rusarbeid i kommunene – en utfordring!

[10.02.2020 Redaksjonen]

Som kompetansesenter innen rusfeltet har vi i KoRus-Øst interessert oss for hva rusbehandling i kommunene er eller bør være i dag. Dette fordi vårt oppdrag er å bistå kommunene med kompetanse og tjenesteutvikling. For at vi kan komme med gode anbefalinger og nyttig bistand trenger vi en tydeligere forståelse av hva kommunal rusbehandling bør inneholde.

:av Stian Biong (2020) - Professor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Sør-Øst Norge og Team `Rusbehandling og tjenesteutvikling ved KoRus-Øst ved Kari Kjønsberg, Tone- Lise Brattrud, Malin Taihaugen, Tommy Huseby, Jeanette Rundgren og Atle Holstad

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

[16.01.2020 Redaksjonen]

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Rusreformen – fra straff til hjelp

[15.01.2020 Redaksjonen]

Rusreformutvalget har levert sitt forslag til gjennomføring av rusreformen. Hva er hovedelementene, og hvilke endringer kan være gjenstand for drøfting?

: av rådgiver Helge Fredriksen (2020), KoRus-Sør

Ny utgave av Rusfag! Om cannabis

[02.01.2020 Redaksjonen]

Ny utgave av Rusfag er klar! Denne gangen har vi cannabis.

Nordmenn er helgedrikkere

[17.12.2019 Redaksjonen]

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om alkoholbruk i Norge fremkommer det at 3 av 4 nordmenn drikker ikke alkohol på ukedagene, bare i helga.

Julebord og «amatører på byen»

[12.12.2019 Redaksjonen]

Mange arbeidsplasser benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Av Eskild Freibu , jurist 

NYHETSBREV FRA LAVTERSKEL- NETTVERKET

[05.12.2019 Redaksjonen]

LAVterskelnettverket er en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. 

Hva er behandling? tema for ROP-dagen 2020

[06.11.2019 Redaksjonen]

‘Hva er behandling?’ er tema for ROP-dagen 2020. Konferansen arrangeres 8. januar 2020 i Oslo kongressenter.

Lavterskel- konferansen 2019 (filmopptak)

[06.11.2019 Redaksjonen]

Her kan du se og lytte til filmene fra Lavterskel 2019,  konferansen for lavterskelhelsetiltak for rusmiddelavhengige som foregikk på Gardermoen 15. - 16. oktober 2019.Tema på konferansen i 2019 var blant annet historiske perspektiv på Overdosestrategien, ulike opioiders rolle i overdosedødsfall, brukerperspektiv og brukerutstyr, overdosedødsfall etter løslatelse, kommunikasjon med pårørende og E-læringsprogram i pårørendearbeid med mer. Målgruppen for konferansen var  alle som jobber med lavterskel og skadereduksjon.

Arrangører av Lavterskel 2019 er KoRus-Øst i samarbeid med KoRus-Oslo, med midler fra Helsedirektoratet. Ansvarlige for dokumentasjons-filmene er Kommunetorget.no og KoRus-Nord.

Kjøreregler for alkohol i arbeidslivet

[05.11.2019 Redaksjonen]

Det er viktig med kjøreregler for alkohol i arbeidslivet og en jobbkultur alle kan trives med. 

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 konferanse for ROP området

[05.11.2019 Redaksjonen]

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden. Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden.

Ny veileder i systematisk folkehelsearbeid

[21.10.2019 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nå publisert en veileder til det systematiske folkehelsearbeidet. Veilederen er en revisjon og utvidelse av veilederen som kom i 2013 - "God oversikt – En forutsetning for god folkehelse" - som bistand til det lokale og regionale oversiktsarbeidet. Veilederen tar for seg alle elementene i et systematisk folkehelsearbeid (jf. figuren til høyre), forklarer lovens paragrafer og har inkludert eksempler fra kommuner som inspirasjon og hjelp

Animerte informasjonsfilmer om planlegging

[21.10.2019 Redaksjonen]

Her kan du se animerte informasjonsfilmer om planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Hva er styrkebasert tilnærming i kommunenes folkehelsearbeid?

[14.10.2019 Redaksjonen]

En styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet tar utgangspunkt i enkeltpersoners og lokalsamfunnets styrker, som grunnlaget for bedring av helse og livskvalitet

Valg 2019: Nye bevillinger, nye kommuner og nye ting å tenke på

[03.09.2019 Redaksjonen]

Lokalvalget står for døren, og med nytt kommunestyre følger ny bevillingsperiode. Denne gangen er det i tillegg nye, sammenslåtte kommuner og ny organisering for mange saksbehandlere. Saksbehandlingsreglene er likevel de samme!

:av Karoline Bjerke Wangberg (2019), advokat

Verdens overdosedag 31.august

[30.08.2019 Redaksjonen]

Den 31. august er den internasjonale overdosedagen, den skal brukes til å minnes de vi har mistet i overdose. Den er også viktig for å skape bevissthet og engasjement for forebyggende arbeid. Dagen markeres over hele verden med ulike arrangement, også i Norge. 

Hvordan oppnå ansvarlig alkoholhåndtering på større arrangementer?

[15.08.2019 Redaksjonen]

Større arrangementer har en rekke utfordringer knyttet til skjenking av alkohol, som vanlige skjenkesteder ikke har. For å sørge for at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte har Oslo kommune intensivert veiledningen.

:Skule Wigenstad (2019) Spesialkonsulent, KoRus Oslo

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

[04.07.2019 Redaksjonen]

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[25.06.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Ungdomsmedvirkning i planleggingen, erfaringer fra Sortland kommune

[03.06.2019 Redaksjonen]

I det norske plansystemet er det sentralt at de som er berørt av en plan også skal ha mulighet til å medvirke i prosessen. I Plan- og bygningsloven § 5.1 går det frem at: «Enhver som fremmer et planforslag skal legge til rette for medvirkning». Videre heter det at: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.»  I dette erfaringsnotatet vil jeg se nærmere på en konkret kommune, Sortland, og hvordan de har jobbet aktivt med medvirkning overfor ungdom. 

Av Kent Ronny Karoliussen (2019), seniorrådgiver KoRus Nord

Trygge festivaler og arrangementer i sommer, hva skal til?

[03.06.2019 Redaksjonen]

Hvordan kan festivalarrangører, kommune og politi bidra til at festivaler og større arrangement skjer i trygge rammer? Nøkkelen til et vellykket arrangement ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd i forhold til planlegging og gjennomføring.

:av Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør

Ting å tenke på ved brukermedvirkning

[09.05.2019 Redaksjonen]

Brukermedvirkning forventes av helse og velferdstjenestenes fagfolk, av tilsynsmyndigheter, og av forskere. Politikk for brukermedvirkning har spredt seg fra helsetjenestens periferi av tjenester og tilbud for funksjonshemmede der den i Norge oppsto på slutten av 1970-tallet, og flyttet inn i helsetjenestens kjerne – de spesialiserte sykehusene. Det skjedde med helseforetaksreformen fra 2002 som initierte etablering av brukerutvalg i sykehusene og de regionale helseforetakene. Det tok to tiår. Så tok det enda ti år før brukermedvirkningspolitikk nådde opp til forskningens «elfenbenstårn», som noen betrakter akademia som.

Slik jeg ser det, er det på mange måter de samme valg og avveininger vi står overfor enten det dreier seg om brukermedvirkning i tjenesteutvikling eller i forskningen. Når vi skal organisere medvirkningsprosesser, er det en del ting å tenke på og å tenke igjennom. Noen slike spørsmål vil jeg ta fram her.

:Av Tone Alm Andreassen (2019), professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet

Rusbehandling,hva er det?

[11.04.2019 Redaksjonen]

Rusproblemer er ofte livsomfattende problemer som rammer både brukerne selv, deres nærmeste, og oss som samfunn. Hvordan kan vi forstå og bidra til å løse noe som rammer selve evnen til å ta de bestemmelsene som er nødvendige?

:av Nikolaj Kunøe (2019), psykolog, PhD/forsker Lovisenberg Diakonale Sykehus

ARENDALSUKA, OM ILLEGALE RUSMIDLER I UTELIVET

[10.04.2019 Redaksjonen]

KoRus Oslo har innlegg på Arendalsuka om utelivet som en av de største arenaene for bruk av illegale rusmidler. Er dette politiets, bransjens, eller offentlige myndigheters ansvar? Hvordan kan man best samarbeide og koordinere dette arbeidet?, spørres det om.

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

[08.04.2019 Redaksjonen]

I Folkehelsemeldinga , som ble lagt fram 5. april, presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a8ix57
(Skriv inn koden over.)