Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Ny rapport uke 28: Kartlegging kommuner korona og rus

[13.07.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 28 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Økning i antall overdose-/akuttsituasjoner

[30.06.2020 Redaksjonen]

I går ble korona og rus rapport uke 26 lagt ut her på kommunetorget.no. Et av hovedfunnene i ukas rapport er stor økning i andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose-/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen.

Ny overdoserapport fra Brukerrommet i Oslo

[30.06.2020 Redaksjonen]

Rapporten «Overdoser på Brukerommet i Oslo 2017-2019» er en gjennomgang av overdoser på Brukerrommet. Rapporten setter søkelyset på hvem overdoser, når og hvorfor?

Ny rapport uke 26: Kartlegging kommuner korona og rus

[29.06.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 26 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Kommunalt tilskudd smitteverns- og oppfølgingsarbeid rus- og psykiske helse

[23.06.2020 Redaksjonen]

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull.

«Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» film og rapport

[16.06.2020 Redaksjonen]

Velferdsetaten, Oslo kommune har publisert rapporten «Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» og en opplæringsfilm om IP.

Rapport uke 24: Kartlegging kommuner korona og rus

[15.06.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 24 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Hvordan har mennesker med psykiske vansker og/eller rus opplevd pandemien våren 2020?

[12.06.2020 Redaksjonen]

7 av 10 som sliter med psykiske vansker og/eller rus fikk det verre under koronapandemien. Det viser den ferske undersøkelsen til Erfaringskompetanse.

Konsekvenser av koronasituasjonen for psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

[12.06.2020 Redaksjonen]

Resultat fra SINTEFs forundersøkelsen april 2020

SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet en årlig kartlegging av psykisk helse og rusarbeid i kommunene hvor 285 kommuner har svart på følgende: Kan dere kort gi en beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid?

Dagens arbeidsledighet vil medføre alkoholproblemer

[09.06.2020 Redaksjonen]

Regjeringen ønsker nå, under en pandemi preget av stor arbeidsløshet, innspill på nasjonal alkoholstrategi 2020- 2025. I strategien er det et sentralt mål å få ned forbruket. Innledningsvis i strategien skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Skal vi nå målet om 10 prosent reduksjon i alkoholforbruket innen 2025, må alle bidra» (8). I denne kronikken ønsker jeg å peke på de helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk . Til den økte arbeidsledigheten vil jeg knytte en bekymring for økt alkoholbruk. I og med en forventet bølge av utfordringer de neste årene ønsker jeg i tillegg å reflektere omkring spørsmål som hvordan kan vi bidra til en bedring ?

:av Tommy Sjåfjell (2020), brukerrepresentant A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon)  

Økt bruk av digitale medier under pandemien for å nå småbarn og familier i risikosonen

[04.06.2020 Redaksjonen]

Under den pågående Koronapandemien har Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge sendt ut spørsmål til utvalgte kommuner i landsdelen. Dette med ønske om å kartlegge hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen (målgrupper i «Tidlig Inn satsningen») har blitt fulgt opp og ivaretatt. Vi fikk svar fra 13 kommuner som danner grunnlaget for denne erfaringsoppsummeringen.

:av Ankie Berthelsen (2020), seniorrådgiver KoRus Nord

Helse Stavanger: Tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen

[02.06.2020 Redaksjonen]

LAR poliklinikken i Helse Stavanger har i koronaperioden tatt nye grep for å ivareta pasientenes sikkerhet med høyt fokus på smittevern, hyppigere kontakt og utstrakt bruk av ambulante tjenester til hjemmet eller der pasientene oppholder seg.

:av Marit Vasshus og Tore Berge (2020), KoRus vest Stavanger

Ny rapport uke 22: Kartlegging kommuner korona og rus

[02.06.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 22 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Innlandskommuners ivaretakelse av brukere og pårørende under pandemien.

[25.05.2020 Redaksjonen]

Flere av kommunene i region –øst forteller at de opplever å jobbe overraskende godt i disse pandemitider selv om de av hensynet til smittevernregler har begrensninger. Noen ansatte i rus -og psykisk helsetjeneste har en opplevelse av at de har mer kontakt med enkelte av brukerne nå og at de samarbeider bedre med andre instanser. På tross av dette er det mange utfordringer knyttet til situasjonen hele samfunnet nå er i.

: KoRus-Øst v/ spesialrådgiver Jeanette Rundgren (2020)

Hamar kommune: Gradvis gjenåpning av tjenestene

[25.05.2020 Redaksjonen]

Dette erfaringsnotaet tar i korthet for seg hvordan vi i Hamar har jobbet de siste ukene og hvordan vi har forsøkt å tilrettelegge tjenestene slik at de fortsatt kan nåes av de med lavest funksjonsnivå. Det generelle bildet er at vi for tiden driver med en gradvis gjenåpning av tjenesten ved at vi orienterer oss mer og mer ut sammen med brukerne.

:av Lena Meistad Nysæther(2020), Teamleder  STYRK

Oslo: Glimt fra hverdagen på Marcus Thranes hus under pandemien

[19.05.2020 Redaksjonen]

Marcus Thranes hus er et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. De har som oppgave og kartlegge brukernes livssituasjon og hjelpe til med å videreformidle brukerne til egnede tiltak. Yngre brukere prioriteres. I denne «erfaringsfilm» får du et glimt fra hverdagen på Marcus Thranes hus nå under pandemien.

:av KoRus Oslo, Velferdsetaten (2020)

Ny rapport uke 20: Kartlegging kommuner korona og rus

[18.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 20 og sammenlikner med tidligere uker. Den gir en ukentlig status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Fremover vil rapportene komme hver 14.dag.

Trondheim: Rusmiddeltørke ga mer vold

[12.05.2020 Redaksjonen]

Uteseksjonen i Trondheim melder at det ble mer vold i rusmiljøet da samfunnet stengte ned på grunn av koronasituasjonen.

:av Trond Ola Tilseth (2020), Kommunikasjonsrådgiver KoRus Midt

Inderøy-, Indre Fosen- og Levanger kommune:Rusarbeid under pandemien

[12.05.2020 Redaksjonen]

Koronakrisen bryter opp faste strukturer for oss alle. For mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan slike endringer være skjebnesvangre.

:av Trond Ola Tilseth (2020), Kommunikasjonsrådgiver KoRus Midt

Brukerstyrt ettervernstilbud i koronaens tid

[11.05.2020 Redaksjonen]

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har noe også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik har gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk. I samtaler med brukerrepresentantene Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan gis det i denne artikkelen et innblikk hvordan slike brukerstyrte etterverntilbud drives nå under pandemien.

:av Liv Salen (2020), rådgiver Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus Nord).

Ny rapport uke 19: Kartlegging kommuner korona og rus

[11.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 19 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Oslo: Tiltak rundt brukerutstyr der brukerne bor minsker risikoen for koronasmitte.

[10.05.2020 Redaksjonen]

Brukerutstyr kan nå hentes på et sentralt lager Velferdsetaten i Oslo. KoRus Oslo og Velferdsetaten i kommunen har laget en informasjonsfilm rundt utlevering av brukerutstyr der brukerne bor minsker risiko for koronasmitte

: Kompetansesenter Rus Oslo (2020)

Med Kirkens bymisjon på matutdeling til hjelpetrengende i Grenland

[06.05.2020 Redaksjonen]

Kirkens bymisjon i Porsgrunn tar del i den nasjonale dugnaden i forbindelse med koronautbruddet, og gir hjelp til de mest sårbare blant oss. Mange mennesker i Grenland som er i vanskelige livssituasjoner får varm omtanke og tildeling av gratis mat.

:av Helge Fredriksen (2020),  rådgiver KoRus Sør

Rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus

[04.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 18 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet, vurdert av respondentene.

Oppsøkende arbeid i Oslos bydeler: - Ungdommen har ofret mye!

[04.05.2020 Redaksjonen]

Kalenderen skriver slutten av april og det norske samfunnet er i ferd med å avslutte måned nummer to med unntakstilstand.  Koronasituasjonen er inngripende for oss alle, og på flere av livets plan; i jobben, på privaten og i våre sosiale liv. Ungdom har også ofret mye. Jeg vil derfor i denne erfaringsartikkelen løfte frem det viktige oppsøkende arbeidet som nå foregår i Oslos bydeler rettet mot ungdom i alderen 12-23.

:Av Øystein Bruun Ericson (2020), spesialkonsulent KoRus Oslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 65r811
(Skriv inn koden over.)