Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Hva er styrkebasert tilnærming i kommunenes folkehelsearbeid?

[14.10.2019 Redaksjonen]

En styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet tar utgangspunkt i enkeltpersoners og lokalsamfunnets styrker, som grunnlaget for bedring av helse og livskvalitet

Valg 2019: Nye bevillinger, nye kommuner og nye ting å tenke på

[03.09.2019 Redaksjonen]

Lokalvalget står for døren, og med nytt kommunestyre følger ny bevillingsperiode. Denne gangen er det i tillegg nye, sammenslåtte kommuner og ny organisering for mange saksbehandlere. Saksbehandlingsreglene er likevel de samme!

:av Karoline Bjerke Wangberg (2019), advokat

Verdens overdosedag 31.august

[30.08.2019 Redaksjonen]

Den 31. august er den internasjonale overdosedagen, den skal brukes til å minnes de vi har mistet i overdose. Den er også viktig for å skape bevissthet og engasjement for forebyggende arbeid. Dagen markeres over hele verden med ulike arrangement, også i Norge. 

Hvordan oppnå ansvarlig alkoholhåndtering på større arrangementer?

[15.08.2019 Redaksjonen]

Større arrangementer har en rekke utfordringer knyttet til skjenking av alkohol, som vanlige skjenkesteder ikke har. For å sørge for at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte har Oslo kommune intensivert veiledningen.

:Skule Wigenstad (2019) Spesialkonsulent, KoRus Oslo

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

[04.07.2019 Redaksjonen]

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[25.06.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Ungdomsmedvirkning i planleggingen, erfaringer fra Sortland kommune

[03.06.2019 Redaksjonen]

I det norske plansystemet er det sentralt at de som er berørt av en plan også skal ha mulighet til å medvirke i prosessen. I Plan- og bygningsloven § 5.1 går det frem at: «Enhver som fremmer et planforslag skal legge til rette for medvirkning». Videre heter det at: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.»  I dette erfaringsnotatet vil jeg se nærmere på en konkret kommune, Sortland, og hvordan de har jobbet aktivt med medvirkning overfor ungdom. 

Av Kent Ronny Karoliussen (2019), seniorrådgiver KoRus Nord

Trygge festivaler og arrangementer i sommer, hva skal til?

[03.06.2019 Redaksjonen]

Hvordan kan festivalarrangører, kommune og politi bidra til at festivaler og større arrangement skjer i trygge rammer? Nøkkelen til et vellykket arrangement ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd i forhold til planlegging og gjennomføring.

:av Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør

Ting å tenke på ved brukermedvirkning

[09.05.2019 Redaksjonen]

Brukermedvirkning forventes av helse og velferdstjenestenes fagfolk, av tilsynsmyndigheter, og av forskere. Politikk for brukermedvirkning har spredt seg fra helsetjenestens periferi av tjenester og tilbud for funksjonshemmede der den i Norge oppsto på slutten av 1970-tallet, og flyttet inn i helsetjenestens kjerne – de spesialiserte sykehusene. Det skjedde med helseforetaksreformen fra 2002 som initierte etablering av brukerutvalg i sykehusene og de regionale helseforetakene. Det tok to tiår. Så tok det enda ti år før brukermedvirkningspolitikk nådde opp til forskningens «elfenbenstårn», som noen betrakter akademia som.

Slik jeg ser det, er det på mange måter de samme valg og avveininger vi står overfor enten det dreier seg om brukermedvirkning i tjenesteutvikling eller i forskningen. Når vi skal organisere medvirkningsprosesser, er det en del ting å tenke på og å tenke igjennom. Noen slike spørsmål vil jeg ta fram her.

:Av Tone Alm Andreassen (2019), professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet

Rusbehandling,hva er det?

[11.04.2019 Redaksjonen]

Rusproblemer er ofte livsomfattende problemer som rammer både brukerne selv, deres nærmeste, og oss som samfunn. Hvordan kan vi forstå og bidra til å løse noe som rammer selve evnen til å ta de bestemmelsene som er nødvendige?

:av Nikolaj Kunøe (2019), psykolog, PhD/forsker Lovisenberg Diakonale Sykehus

ARENDALSUKA, OM ILLEGALE RUSMIDLER I UTELIVET

[10.04.2019 Redaksjonen]

KoRus Oslo har innlegg på Arendalsuka om utelivet som en av de største arenaene for bruk av illegale rusmidler. Er dette politiets, bransjens, eller offentlige myndigheters ansvar? Hvordan kan man best samarbeide og koordinere dette arbeidet?, spørres det om.

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

[08.04.2019 Redaksjonen]

I Folkehelsemeldinga , som ble lagt fram 5. april, presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga.

Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018

[02.04.2019 Redaksjonen]

Juventes kontroller av dagligvarebutikkenes alkoholsalg viser igjen hvor enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. I 2018 solgte rundt én av fem testede butikker alkohol til mindreårige.

Betydelige forskjeller i alkoholbruk ved ulike arbeidsplasser

[28.03.2019 Redaksjonen]

I en ny rapport om alkoholbruk i norsk arbeidsliv har forskere i avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet blant annet undersøkt forskjeller i jobbrelatert alkoholbruk, konsekvenser av alkoholbruk, og retningslinjer for alkoholbruk i ulike bransjer.

Hva er rusforebygging i et folkehelseperspektiv?

[26.03.2019 Redaksjonen]

For å få mer kunnskap om rusmiddelforebygging som del av folkehelsearbeidet har Helsedirektoratet gitt i oppdrag til hhv. Folkehelseinstituttet (FHI) og Kompetansesenter rus, Midt-Norge (KoRus-Midt) om å skrive hvert sitt notat.

Trygge festivaler og arrangementer, hva skal til?

[22.03.2019 Redaksjonen]

Hvordan kan festivalarrangører, kommune og politi bidra til at festivaler og større arrangement skjer i trygge rammer? Nøkkelen til et vellykket arrangement ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd i forhold til planlegging og gjennomføring.

:av Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør

Hvordan koble folkehelse og planlegging?

[21.03.2019 Redaksjonen]

Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell

BRUKERPLAN – et nyttig verktøy for kommunene

[07.03.2019 Redaksjonen]

BrukerPlan har de siste årene blitt et nyttig kartleggingsverktøy i svært mange av landets kommuner. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester. Hvorfor er denne blitt et viktig verktøy og hva kan det brukes til?

:Jeanette Rundgren og Atle Holstad (2019), KoRus – Øst

Erfaringar med psykologer i dei kommunale helse-og omsorgstenestene

[28.02.2019 Redaksjonen]

Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, mener Helsedirektoratet

Nye folkehelseprofiler for kommuner, bydeler og fylke

[12.02.2019 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har nå for nedlasting 2019-profilene for kommuner og bydeler, tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

[01.02.2019 Redaksjonen]

Fredag 1.februar 2019 åpnet Opplæringsprogrammet Tidlig Inn på nett . Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

[30.01.2019 Redaksjonen]

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[25.01.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Verktøykassen for folkehelse fra KS

[24.01.2019 Redaksjonen]

KS har utviklet en verktøykassen for folkehelse er basert på brukerbehov og utviklet i samarbeid med tre læringsnettverk for folkehelse som ble gjennomført i perioden 2014 til 2016.

Forebygging av røyking fortsatt viktig

[21.01.2019 Redaksjonen]

Helsedirektoratet støtter seg til SSB tall om en liten økning i røyketallene, når de viser til at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gif646
(Skriv inn koden over.)