Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Innlandskommuners ivaretakelse av brukere og pårørende under pandemien.

[25.05.2020 Redaksjonen]

Flere av kommunene i region –øst forteller at de opplever å jobbe overraskende godt i disse pandemitider selv om de av hensynet til smittevernregler har begrensninger. Noen ansatte i rus -og psykisk helsetjeneste har en opplevelse av at de har mer kontakt med enkelte av brukerne nå og at de samarbeider bedre med andre instanser. På tross av dette er det mange utfordringer knyttet til situasjonen hele samfunnet nå er i.

: KoRus-Øst v/ spesialrådgiver Jeanette Rundgren (2020)

Hamar kommune: Gradvis gjenåpning av tjenestene

[25.05.2020 Redaksjonen]

Dette erfaringsnotaet tar i korthet for seg hvordan vi i Hamar har jobbet de siste ukene og hvordan vi har forsøkt å tilrettelegge tjenestene slik at de fortsatt kan nåes av de med lavest funksjonsnivå. Det generelle bildet er at vi for tiden driver med en gradvis gjenåpning av tjenesten ved at vi orienterer oss mer og mer ut sammen med brukerne.

:av Lena Meistad Nysæther(2020), Teamleder  STYRK

Oslo: Glimt fra hverdagen på Marcus Thranes hus under pandemien

[19.05.2020 Redaksjonen]

Marcus Thranes hus er et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. De har som oppgave og kartlegge brukernes livssituasjon og hjelpe til med å videreformidle brukerne til egnede tiltak. Yngre brukere prioriteres. I denne «erfaringsfilm» får du et glimt fra hverdagen på Marcus Thranes hus nå under pandemien.

:av KoRus Oslo, Velferdsetaten (2020)

Ny rapport uke 20: Kartlegging kommuner korona og rus

[18.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 20 og sammenlikner med tidligere uker. Den gir en ukentlig status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Fremover vil rapportene komme hver 14.dag.

Trondheim: Rusmiddeltørke ga mer vold

[12.05.2020 Redaksjonen]

Uteseksjonen i Trondheim melder at det ble mer vold i rusmiljøet da samfunnet stengte ned på grunn av koronasituasjonen.

:av Trond Ola Tilseth (2020), Kommunikasjonsrådgiver KoRus Midt

Inderøy-, Indre Fosen- og Levanger kommune:Rusarbeid under pandemien

[12.05.2020 Redaksjonen]

Koronakrisen bryter opp faste strukturer for oss alle. For mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan slike endringer være skjebnesvangre.

:av Trond Ola Tilseth (2020), Kommunikasjonsrådgiver KoRus Midt

Brukerstyrt ettervernstilbud i koronaens tid

[11.05.2020 Redaksjonen]

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har noe også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik har gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk. I samtaler med brukerrepresentantene Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan gis det i denne artikkelen et innblikk hvordan slike brukerstyrte etterverntilbud drives nå under pandemien.

:av Liv Salen (2020), rådgiver Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus Nord).

Ny rapport uke 19: Kartlegging kommuner korona og rus

[11.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 19 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Oslo: Tiltak rundt brukerutstyr der brukerne bor minsker risikoen for koronasmitte.

[10.05.2020 Redaksjonen]

Brukerutstyr kan nå hentes på et sentralt lager Velferdsetaten i Oslo. KoRus Oslo og Velferdsetaten i kommunen har laget en informasjonsfilm rundt utlevering av brukerutstyr der brukerne bor minsker risiko for koronasmitte

: Kompetansesenter Rus Oslo (2020)

Med Kirkens bymisjon på matutdeling til hjelpetrengende i Grenland

[06.05.2020 Redaksjonen]

Kirkens bymisjon i Porsgrunn tar del i den nasjonale dugnaden i forbindelse med koronautbruddet, og gir hjelp til de mest sårbare blant oss. Mange mennesker i Grenland som er i vanskelige livssituasjoner får varm omtanke og tildeling av gratis mat.

:av Helge Fredriksen (2020),  rådgiver KoRus Sør

Rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus

[04.05.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 18 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet, vurdert av respondentene.

Oppsøkende arbeid i Oslos bydeler: - Ungdommen har ofret mye!

[04.05.2020 Redaksjonen]

Kalenderen skriver slutten av april og det norske samfunnet er i ferd med å avslutte måned nummer to med unntakstilstand.  Koronasituasjonen er inngripende for oss alle, og på flere av livets plan; i jobben, på privaten og i våre sosiale liv. Ungdom har også ofret mye. Jeg vil derfor i denne erfaringsartikkelen løfte frem det viktige oppsøkende arbeidet som nå foregår i Oslos bydeler rettet mot ungdom i alderen 12-23.

:Av Øystein Bruun Ericson (2020), spesialkonsulent KoRus Oslo

Bergen: I samarbeidets ånd

[30.04.2020 Redaksjonen]

Bergen kommune har lange tradisjoner med samarbeid med spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner om gode tjenester til rusavhengige. Da koronapandemien slo til for fullt i Norge, var det behov for å tenke nytt omkring tjenester til brukergruppen. Bergen kommune har sammen med frivillige organisasjoner og Helse-Bergen jobbet for å ivareta målgruppen.

:av Birthe Møgster, spesialrådgiver og Marie Klemetsen, psykolog (2020), KoRus Vest Bergen

Rapport om etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser

[29.04.2020 Redaksjonen]

Ny forskningsrapport fra SINTEF og Husbanken om etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser, bygd på erfaringer fra norske kommuner. Rapporten tar for seg bosetting av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser, og påpeker at dette er en stor utfordring for mange kommuner. Denne rapporten oppsummerer bygger på en erfaringsutveksling mellom fire kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt botilbud.

Stavanger kommune: Tiltak til personer med rusavhengighet i koronasituasjonen

[28.04.2020 Redaksjonen]

I Stavanger kommune har vi, som andre kommuner, måtte tenke nytt og kreativt for å kunne gi best mulig hjelp til personer med rusavhengighet. Flere ordinære tjenestetilbud har måttet stenge eller redusere tilgjengeligheten. Imidlertid har det blitt anledning til å styrke andre deler av tjenestetilbudet og se på nye kreative løsninger. I dette erfaringsnotatet vil du få innblikk i dette og andre av våre tiltak i denne spesielle tiden innen arbeid med lavterskeltjenester.

: av Marte Kristin Helle (2020), avd.leder Stasjonen Helse- og omsorgstilbud, Rehabiliteringsseksjonen, Stavanger kommune

NY rapport uke 17 kartlegging kommuner korona og rus

[27.04.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 17 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Oslo: Oppsøkende arbeid i unntakstid

[24.04.2020 Redaksjonen]

Med vårsol og økende utetemperaturer pleier Oslos innbyggere å trekke ut i gater, parker og til byens mange uteserveringer. I år ser våren annerledes ut. De fleste som er ute, haster avgårde med myndighetenes anmodning godt fremme i hukommelsen: «hold der hjemme, ikke omgås i grupper». For en liten del av byens befolkning er imidlertid disse anmodningene av ulike grunner utfordrende å etterleve. Uteseksjonen, som jobber oppsøkende mot rusmiljøene i Oslo sentrum, gir oss et situasjonsbilde av slik de opplever og observerer situasjonen for Oslos gatenære.

 :Av Øystein Bruun Ericson (2020), spesialkonsulent KoRus Oslo

Hjelper ungdom med tung rusproblematikk

[21.04.2020 Redaksjonen]

I Skien kommune har fagmiljøet innen rusfeltet og politiet sett med bekymring på økt voldsproblematikk og rusmisbruk i enkelte ungdomsgrupper. Gjennom UNG+-prosjektet har de klart å gi et helhetlig hjelpetilbud til ungdom med tung rusproblematikk.

Av: Helge Fredriksen (2020), rådgiver i KoRus - Sør

NYHETSBREV LAVTERSKELARBEID

[21.04.2020 Redaksjonen]

Nyhetsbrev om lavterskelarbeid gis ut av Korus-Oslo og Korus-Øst, og er en del av overdosestrategien 2019 – 2022. Målet er å bringe nyheter og informasjon som er relevant for overdoseforebygging og lavterskelarbeid innenfor rusfeltet. I dette nyhetsbrevet får du oppdatert koronainformasjon, rapporter fra kommunene og om nye sider for Naloksonprosjektet.

Rapport uke 16: kartlegging kommuner korona og rus

[20.04.2020 Redaksjonen]

Siste ukentlige spørreundersøkelse gjennom det kommunale overdosenettverket er nå klar.Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 16 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronavirus

[01.04.2020 Redaksjonen]

Les Helsedirektoratets råd om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene HER

 

Rapport fra Steigen kommune: «Nå må vi tenke utenfor boksen»

[01.04.2020 Redaksjonen]

Steigen er en mindre kommune i Nordland med rundt 2500 innbyggere. Den har ikke noe utpreget rusmiljø, men har en del brukere som mottar rusrelaterte tjenester. I dagens koronasituasjon har rustjenesten vært nødt til å tenke utenfor boksen for å gi brukerne et best mulig tilbud.

:Terje Myller (2020), seniorrådgiver KoRus Nord

Ny rapport kartlegging kommuner korona og rus uke 15

[01.04.2020 Redaksjonen]

Korona og rus – kartlegging gjennomført uke 15 Spørreundersøkelse gjennom det kommunale overdosenettverket (10.04.20) 

Rapport kartlegging kommuner korona og rus uke 14

[01.04.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har gjennomført Questback spørreundersøkelse i uke 13 og 14 for å få et inntrykk av hvordan det kommunale overdosenettverket opplever Korona-situasjonen. Dette videreføres, og det er inngått et tett samarbeid med Korus Oslo, Korus Nord og Korus Øst.

Planlagte døgninnleggelser innen TSB kan gjennomføres

[31.03.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet hadde mandag 23. mars en frist for innspill til prioritering av helsehjelp under Covid-19 pandemien. Onsdag 25. mars ble de nye prioriteringene publisert.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a77odb
(Skriv inn koden over.)