Hjelp til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse


Implementering av ROP-retningslinjen

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser ble lansert i 2012 og implementeringsarbeidet er godt i gang.

ROP-retningslinjen skisserer anbefalinger om brukermedvirkning, utredning, behandling og oppfølging, roller og ansvar, og implementering.

Det er utarbeidet en plan for implementering som blant annet bygger på gap-undersøkelse i spesialisthelsetjenesten og undersøkelse i utvalgte kommuner når det gjelder utfordringer knyttet til oppfølging av innbyggere med ROP-lidelser.  Av tiltakene for implementering som skisseres er flere allerede igangsatt.

Retningslinjen er gjort tilgjengelig elektronisk på helsebiblioteket.no. Klikk deg inn HER og les.

Det er også utarbeidet en pasient/bruker og pårørendeversjon av retningslinjen. I denne versjonen har man i samarbeid med en rekke brukerorganisasjoner plukket ut og utdypet 10 av anbefalingene i retningslinjen. Denne versjonen er tilgjengelig elektronisk www.ropbruker.no, samt i papirformat. Brosjyren kan bestilles hos Helsedirektoratet (publikasjonsnummer IS-0352).

Videre er det utarbeidet et e-læringsprogram om den kvalifiserte russamtalen www.snakkomrus.no, hvor elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell ligger tilgjengelig. Det planlegges også oppstart av nasjonalt opplæringsprogram rettet mot fagpersoner i kommune og spesialisthelsetjeneste. Blant annet foreslås det opplæring i bruk av spesifikke kartleggingsverktøy, motiverende intervju og integrert behandling.

Detaljer vedrørende opplæringsprogrammet er foreløpig ikke avklart. Som et tiltak for implementering utarbeides også en såkalt verktøykasse for ledere. I praksis innebærer dette blant annet et system for lokale GAP-undersøkelser. Det er i tillegg utarbeidet en implementeringsmanual. Materiellet vil etter hvert bli tilgjengelig på nettstedet www.rop.no.

Retningslinjen er primært rettet mot tjenesteutøvere som er i kontakt med personer med både ruslidelser og psykiske lidelser, særlig helsepersonell i kommunehelsetjenesten, NAV-ansatte, helse- og sosialpersonell i spesialisthelsetjenesten (TSB og psykisk helsevern), samt ansatte i fengsel/kriminalomsorg.

 

 

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6w8j21
(Skriv inn koden over.)