Hvordan nå målene i det lokale rusarbeidet?


En sentral utfordring for mange kommuner er hvordan kommunens målsettinger fastsatt i Rusmiddelpolitisk Handlingsplan mest mulig effektivt kan bli realisert. I denne artikkelen, og med bakgrunn av mange års arbeid med kommuner på dette området, peker advokat og jurist Eskil Freibu på hvordan denne planen i kan bli et mer effektivt verktøy for kommunene.

Spranget mellom fagre politiske målsettinger ved inngangen til en ny bevillingsperiode og til faktisk iverksatt alkoholpolitikk, kan av og til være veldig stort. Politikerne skylder på administrasjonen, mens administrasjonen på sin side etterlyser effektive juridiske verktøy for å håndheve og iverksette de vedtatte alkoholpolitiske målsettingene.

Av Eskil Freibu, 2013 - jurist og advokat

Manglende operasjonalisering av vedtatt alkoholpolitikk resulterer ofte i frustrasjon både hos politikere, administrasjon og hos seriøse bransjeaktører som ser konkurrenter opptre illojalt i forhold til kommunens fastsatte alkoholpolitiske målsettinger.

Et motsvar til disse frustrasjonene og den handlingslammelse som kan inntre når vedtatte målsettinger og kommunens praksis ikke følger hverandre ad, er adgangen til å stille «vilkår»  i bevillingsvedtakene.

«Vilkår» er et effektivt styringsverktøy i alkoholpolitikken som ofte underforbrukes av kommunene. Dette i forhold til behovet for forpliktende bevillingsvedtak som kan effektivt kan sanksjoneres dersom dette ikke etterleves av bevillingshaver. Dette er det ingen grunn til at skal fortsette.

Nærmere om «vilkår» som juridisk styringsverktøy i alkoholpolitikken

Alkoholloven nr.27 av 1989 fastslår i § 4-3 at:     

«Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler

Med «vilkår» forstås et tilleggskrav til utøvelsen av bevillingen som ikke fremgår direkte av alkoholloven selv.

 

Et vilkår vil normalt innebære en eller annen form for begrensning av utøvelsen av bevillingen som bidrar til å realisere en nærmere fastsatt målsetting i den kommunale alkoholpolitikken.

En slik «målsetting» vil normalt fremgå at den «Rusmiddelpolitiske Handlingsplanen» som kommunene i henhold til Alkoholloven § 1-7d er forpliktet til å utarbeide dersom man tildeler salgs- og/eller skjenkebevillinger i sin egen kommune.

 

Resonnementet bak den formelle adgangen til å stille vilkår bygger på en «fra det mer til det mindre» tankegang. Har kommunen etter alkoholloven formell adgang til å tildele en skjenkebevilling, har man samtidig adgang til å tildele en slik bevilling med den begrensning at det eksempelvis kun kan skjenkes når den nærliggende ungdomsklubben holder stengt.

Eller at skjenkestedet alltid skal ha 30 års aldersgrense for innslipp av gjester når alkohol skjenkes, eller at uteserveringen kun skal kunne benyttes når personer under 20 år ikke er tilstede.

 

«Spiseplikt» ved alkoholskjenking, gjennomført Ansvarlig Vertskap-kurs for alle ansatte, krav om særskilt kommunal godkjenning for skjenkearrangementet hvor ungdom under 18 år er til stede eller skolefester, er gode eksempler på vilkårsstillelse som kan effektivisere gjennomføringen av kommunens fastsatte alkoholpolitikk.

Ofte mangler det ikke på gode alkoholpolitiske forsetter i kommunens alkoholpolitiske handlingsplaner, men vilkår som kan få gjennomført disse mangler svært ofte i kommunens bevillingsvedtak som fattes overfor det enkelte skjenkestedet.

 

Kardinalpoenget med å operasjonalisere alkoholpolitiske målsettinger ved konkretiserte «vilkår» inntatt i det enkelte bevillingsvedtak, er at håndheving i form av sanksjonering av den manglende etterlevelse av målsettingen da blir muliggjort overfor bevillingshaver.

 

Den manglende etterlevelsen kan utgå med skriftlig advarsel eller stans av driften av skjenkestedet dersom den illojale opptredenen ikke umiddelbart opphører. Den uønskede opptredenen kan da effektivt bringes til opphør av kommunen, i motsetning til dersom dette ikke hadde vært inntatt i bevillingsvedtaket som «vilkår».

 

«Vilkår» muliggjør kort sagt at kommunen kan holde «stram regi» på etterlevelsen av sin fastsatte alkoholpolitikk.

 Hvorfor bruke vilkår?

 • Vilkår kan klargjøre hva som ligger i lovens forsvarlighetskrav i Alkoholloven § 4-7
 • Ivaretakelse av spesielle lokale ruspolitiske hensyn
 • Ryddighet i forhold rammevilkårene for bransjen lokalt
 • Kontrollhensyn. Hva som er tillatt ikke tillatt kan klargjøres via vilkårsstillelse
 • Forebygge tvister – uklarheter i tolkning av regelverket

 

 

Aktualitet

 • Mer aktuelt enn noensinne siden lokal alkoholpolitikk ofte går ut på liberal tildelingspraksis!
 • Vilkår blir da et aktuelt verktøy for å ivareta alkohollovens formål uten å avslå bevillingssøknadene.

 

 Typer vilkår?

 

1) Vilkår satt individuelt i den enkelte bevillingshavers bevillingsvedtak

l   

2) Vilkår satt generelt for bransjen i hele kommunen i kommunens ruspolitiske handlingsplan  §1-7d

 

Om variant når 1) eller 2) skal benyttes beror på om det som skal ivaretas er en individuelt forhold eller gjennomgående for hele bransjen.

 Vilkår som stilles må knytte seg til realiseringen av:

 

1) Alkohollovens overordnede målsetting i § 1-1 om å begrense alkoholtilgangen i samfunnet og dertil individuelle og samfunnsmessige skadevirkninger av overdreven alkoholbruk. Eller:

 

2) Vilkårene knytter seg til realiseringen av de enkelte bestemmelsene i Alkohollovgivningen, så som eks.:

 • Hindre overskjenking,  Alkhl. § 8-1
 • Innskrenkninger i lovens skjenketid, Alkhl. § 4-1
 •  Krav til legitimasjonskontroll, Alkoholforskr. § 2-4
 • Internkontrollsystemer, Alkoholforskr. kap.8
 • Alkoholfritt drikkealternativ, Alkoholforskr. § 4-6
 • Bortvisningsplikt av åp.ber.pers. Alkhl. § 8-11
 • Forbud mot skjenking av mindreårige, Alkhl. § 1-5
 • Forbudet mot alkoholreklame, Alkoholforskr. § 14-1
 • Forbudet mot medbrakt alkohol, Alkoholforskr. § 4-4

 

Eksempler på lovlige vilkår:

 • Ordensvakt/dørvakt på stedet
 • De ansatte skal ikke være påvirket av rusmidler i arbeidstiden
 • Nedre aldersgrense for skjenkestedet
 •  Spiseplikt
 • Forbud mot annen virksomhet, for eksempel spilleautomater
 •  Godkjenning av brannvernmyndighetene
 •  Utvidet legitimasjonskontroll
 • Lengre konsumtid enn 30 min
 • Krav om deltakelse på kurs om Ansvarlig Alkoholhåndtering m/kursavgift (faktiske kostnader)
 • Krav om internopplæring av de ansatte i alkoholloven
 •  At brennevin ikke skal serveres etter visse tidspunkter – før ordinær skjenketid utløper
 •  Krav til absolutt legitimasjonskontroll
 •  Krav om at kursbevis fra Ansvarlig Alkoholhåndtering skal henges opp i lokalet
 •  Fysisk avgrensning av uteserveringsområde og særskilt vakthold

 

Dette er altså bare eksempler på lovlige vilkår som kan stilles, og mange andre typer vilkår kan derfor oppstilles så lenge disse knytter seg an til Alkoholloven og særlige alkoholpolitiske utfordringer i lokalmiljøet.t

 

Råd for mer effektiv vilkårsstillelse i kommunene

Her følger noen råd om hvordan kommunen kan arbeide for å utnytte det potensialet vilkårsstillelse har i forhold til å realisere kommunens alkoholpolitikk på en mer effektiv måte enn mange kommuner gjør per i dag:

 

1.      Klargjør de politiske målsettingene. Diffuse alkoholpoliske formuleringer må vike for konkrete målsettinger som lar seg praktisk operasjonalisere.

 

2.      Operasjonaliser de politiske målsettingene i konkretiserte vilkår som inntas i hvert enkelt bevillingsvedtak.

 

3.      Vilkårene bør være så konkrete som mulig. Ønsker kommunen å forebygge langing av alkohol til mindreårige utformer man ikke vilkåret som at «skjenking til ungdom må unngås» men at «skjenkested NN tillates ikke å slippe inn gjester under 18 år etter kl.22.00 man – søndag hele året. Overtredelse medfører inndragning av skjenkebevillingen»

 

4.      Vurder om visse vilkår bør stilles overfor bestemte bevillingshavere; visse steder/områder kan ha spesielle alkoholpolitiske utfordringer. Det samme gjelder bestemte bevillingshavere.

 

Et område kan ha mange mindreårige som ferdes ute på kveldstid, eller ønskede rusmiljøer.

 

En bestemt bevillingshaver kan tidligere ha vist at vedkommende sliter med visse sider av skjenkingen, eksempelvis å forhindre skjenking av mindreårige. 20 års aldersgrense for innslipp samt inngangskontroll av alderskravet kan bli lagt inn som vilkår i vedtaket til den konkrete bevillingshaveren.

 

 

OBS: Unngå myndighetsmisbruk ved vilkårsstillelse

 

Adgangen til å stille vilkår i bevillingsvedtak er vid, men visse grenser finnes.

 

Det helt grunnleggende kravet er at «vilkåret» må være knyttet til målsettingen i Alkoholloven § 1-1 om å begrense de individuelle og/eller samfunnsmessige skadevirkninger av alkoholbruk.

 

Dette innebærer et saklighetskrav mht. at vilkåret må være egnet til å realisere Alkohollovens formål.  

 

Imidlertid er det ganske mange innskrenkninger og tilleggskrav i vilkårs form som kan sies å bidra til realisere alkohollovens formål.

 

I praksis innebærer dette at alle vilkår som på en eller annen måte begrenser alkoholtilgangen i  tid eller rom, lovlig kan oppstilles som vilkår så lenge disse ikke direkte diskriminere kundegrupper på grunnlag av seksuell legning eller etnisk tilhørighet.

 

Dette kan relatere seg til tiltak som i vilkårs form bidra til å begrense alkoholkonsumet/tilgang,  lette  kommunens kontrollmuligheter eller avverge skadevirkningene av alkoholbruk.

 

Ikke på noe annet område står kommunene så fritt til å stille vilkår som på Alkohollovgivningens område.

 

Men sterkt begrensende vilkår kan være så uforholdsmessige eller sterkt urimelig for bevillingshaveren at disse ikke lovlig kan pålegges bevillingshaveren. Det skal imidlertid mye til for at dette er tilfelle.

 

Det er videre viktig at vilkår stilles til alle som har samme alkoholpolitiske utfordring eller tilhører samme type kategori skjenkested; skal man innskrenke skjenketidene der hvor det er ungdomsklubber i nærheten, må vilkåret stilles til alle skjenkestedene som ligger ved slike klubber og ikke bare til èn av disse. I motsatt fall kan det foreligge usaklig forskjellsbehandling som ikke er tillatt.

 

Det anbefales derfor å la en jurist kvalitetssjekke vilkårene som planlegges inntatt i de enkelte bevillingsvedtakene før disse iverksettes.

 

 

Da gjenstår det bare å si – sett i gang!

 

Lykke til!

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y7p827
(Skriv inn koden over.)