«Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» film og rapport


Velferdsetaten, Oslo kommune har publisert rapporten «Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» og en opplæringsfilm om IP.

Film og rapport er basert på arbeidet gjort ved to rehabiliteringsinstitusjoner i Velferdsetaten, Oslo kommune, hvor de ansatte har arbeidet målrettet og aktivt med å tilrettelegge for at flere av deres beboere med rusproblemer, får denne rettigheten.

Hvorfor fokus på individuell plan for rusmiddelavhengige?

Sentrale myndigheter har tydeliggjort føringer for ivaretagelse av brukermedvirkning, og Individuell plan (IP) skal bidra til bedre samordning og samarbeid på grunnlag av brukerens egne mål. Til tross for dette viser kartlegginger at IP bare i noen grad benyttes. Tall hentet fra BrukerPlan, viser at veldig få personer med rusproblemer har utarbeidet IP, dette gjelder hele landet.

En utfordring for tjenestetilbudet til personer med rusproblemer er manglende samhandling og helhet. Dette kan innebære at tjenestene oppleves som uoversiktlige for personer som har behov for flere tjenester samtidig. Viktige momenter for en god individuell plan er:

  • Tjenestene skal være individuelt tilpasset og baseres på brukermedvirkning (Biong og Ytrehus, 2012).
  • Retten til IP er hjemlet i Lov om pasient- og brukerrettigheter. Helsetjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten har plikt til å utarbeide slike planer. Dette er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov og kommunale helse- og omsorgstjenester, Spesialisthelsetjenesteloven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om psykisk helsevern.
  • IP er en individuelt tilrettelagt plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Brukerens mål skal være utgangspunktet for planen. Det er derfor viktig at bruker aktivt deltar i utarbeidelsen.
  • Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad bruker ønsker dette. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.
  • IP skal ikke utarbeides uten samtykke fra brukeren. Initiativet til å utarbeide IP kan komme fra brukeren selv og/eller pårørende, eller fra tjenesteytere. Hovedansvaret for å utarbeide IP ligger hos tjenesteytere.
  • Spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten og primærhelsetjenestenhar alle en selvstendig plikt til å informere om og igangsette IP.
  • Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av IP når brukeren har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. De skal også melde behov for IP til kommunen. Det bør utarbeides bare én plan selv om bruker har tjenester fra flere sektorer. En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, og han/hun skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker.
  • Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med IP. Brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator. Det skal tilbys koordinator selv om bruker takker nei til IP. Det skal sikres at bruker samtykker til at planen utarbeides og at taushetsbelagte opplysninger deles. IP skal utformes på brukerens premisser og den bør være skriftlig.

 

Last ned og les hele rapporten «Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» HER

Se IP film:

Individuell Plan til kurs from Kubrix Film & Foto on Vimeo.

«Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» film og rapport
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 78041f
(Skriv inn koden over.)