Nytt tilbud «Helse og Omsorg i Plan» på masternivå


Helse og omsorg i plan

For å bedre kompetansen innen kommunalt og regionalt planarbeid har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag å etablere et utdanningsprogram- «Helse og Omsorg i Plan» på masternivå i samarbeid med høgskole- og universitetsmiljø.

 

Omfang og innhold i studiet

 

Utdanningen skal gå over to semestre og vil inneholde 15 dagers undervisning fordelt på 4 – 5 samlinger, selvstudier, utarbeidelse av prosjekt eller planer knyttet til helse, omsorg, folkehelse, miljø, samhandling m.m.

 

Temaer i kurset vil blant annet omfatte:

·         Implementering av Samhandlingsreformen, jf. Prop 90 L (2010-2011 Lov om folkehelsearbeid, Prop 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Meld St. 16 (2010- 2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan.

·         Kommunal og regional planlegging (Plan- og bygningsloven), planteori og planprosesser med vekt på samfunnsdelen, kommuneplanlegging som system, medvirkning (innbyggere og brukere), sektorplanlegging, endringer i demografi og hels

·         Bruk av statistikk, styringsinformasjon og -indikatorer (bl.a. helsetilstand og påvirkningsfaktorer)

·         Helseutfordringer i et langtidsperspektiv

·         Innføring i Samhandlingsreformen: Målsettinger, forutsetninger, ansvarsfordeling, avtaleverk

·         Organisasjon, prosjekt og utviklingsarbeid, tverrfaglighet, styringsprosesser i politisk styrte organisasjoner og helseforetakene

·         Innovasjon og utviklingsarbeid

 

Utlysing av studiet

Utlysing vil skje ca. 18.april 2012 (foreløpig plan)

Utlysing av studiet vil skje på følgende måter:

- På nettportalene til Høgskolene i Vestfold, Lillehammer, Volda og Universitetet i Tromsø

- På nettportalen til KS.no

- Informasjon på mail til kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og helseforetak

- Informasjon på ulike konferanse og seminarer

 

Søknad og vedlegg

Søknad sendes på fastlagt skjema til den skolen en ønsker opptak ved og nødvendige vedlegg må foreligge.

På søknaden må søker ved sin signatur akseptere at søknad og vedlegg kan videresendes til SEVS/KS og andre høgskoler /universitet som et ledd i opptaket.

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist er 18. mai 2012 (foreløpig plan)

Opptak vil skje innen 15. juni 2012 (foreløpig plan)og søkerne vil bli informert om resultatet

umiddelbart etterpå.

 

 

Opptak til studiet

Målgruppen for studiet vil være personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos

fylkesmenn som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, men hvor implementering av samhandlingsreform og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er en viktig del av deres oppgave.

 

Målsettingen vil være opptak av 160 – 200 studenter pr. år fordelt på 4 – 5 studiestedet i Norge. Det vil bli utarbeidet egne kriterier for opptak til studiet for å sikre følgende krav:

 

·         geografisk spredning i forhold til deltakere

·         sikre deltakelse fra målgruppene kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og fylkesmenn

·         arbeidsgiver skal ha gitt sin skriftlige anbefaling for søkers deltakelse

·         søker må inneha eller tenkt inn i en funksjon hvor planleggingskompetanse med særlig vekt på folkehelse- og helseaspekter er viktig

·         samarbeide mellom deltakere omkring «arbeidskrav» og «prosjektoppgaver»

·         kan delta på alle samlingene (unntak for gyldig grunn som er dokumentert sykdom)

 

Opptak vil skje i et samarbeid mellom utdanningsstedet og Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging.

 

Ved overtallighet i søknader til enkelte skoler, kan søkere som tas opp bli henvist til en av de andre skolene som kjører kurset.

 

Oppstart på studiet

Kursene starter opp i begynnelsen av september 2012

 

Utdanningsnivå i studiet

Programmet skal være kompetansegivende med 30 studiepoeng på master - nivå etter avlagt eksamen.

Det vil være hvert utdanningssted som godkjenner opptak på bakgrunn av gjennomført relevant bachelorutdanning.

 

Deltakere kan også tas opp som kursdeltakere uten relevant bachelorutdanning. Disse vil etter avlagt prøve få utstedt et kursbevis.

 

For denne gruppen vil de samme krav gjelde for «arbeidskrav», «prosjektoppgave» og «prøve», som for de med eksamensrett.

 

Økonomi

Studieutgifter og opphold knyttet til undervisning dekkes av prosjektet. Reiseutgifter, semesteravgift og lærebøker dekkes av studenten eller arbeidsgiver. Fri med lønn vil være en sak mellom student og arbeidsgiver.

Dersom en student avbryter kurset uten gyldig grunn, vil hele eller deler av kostnadene kunne bli krevd refundert.

 

Kontaktinformasjon

Interesserte kan kontakte prosjektleder for ytterligere informasjon. De som henvender seg vil bli registrert i en «kontaktdata – base» og vil på den måten bli holdt løpende informert om fremdriften i planleggingen.

Prosjektleder John H. Jakobsen SEVS/KS mobil 90858032 eller mail: john.jakobsen@ks.no

 

  • Klikk deg inn på høyre side og les nyhetsbrev fra KS om helse og omsorg i plan
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 214ugg
(Skriv inn koden over.)