Rus og psykisk- helse ses i sammenheng


I en ny veileder som nå er ute på høring legger Helsedirektoratet vekt på å se rus og psykisk helse i sammenheng. Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal jobbe sammen om å styrke lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Med veilederen Sammen om mestring ønsker Helsedirektoratet å gjøre brukergruppens behov mer synlige og å understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. 

Brukeren og pårørende

Helsedirektoratet legger vekt på at tjenestene i høyere grad enn i dag må ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv. I praksis betyr dette at brukeren aktivt medvirker i beslutninger og utformingen av tjenestetilbudet og egen bedringsprosess.

 

Brukeren er den som best kan bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer tilfredsstillende. Pårørende er en viktig samarbeidspartner og skal også sikres nødvendig støtte og avlastning.

 

Kommunen og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å sikre at brukerne får et tilgjengelig og helhetlig tilbud som virker sammen. Veilederen er et hjelpemiddel for hvordan lokale tjenester bør tilrettelegges ut fra den enkeltes behov for å fremme mestring og et selvstendig liv. 

Nyttig for mange 

Veilederen retter seg i første rekke mot lokale tjenesteutøvere og ledere i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den vil også være nyttig for beslutningstakere og for andre tjenester og aktører som møter målgruppen. For brukere og pårørende kan veilederen gi nyttig informasjon om hvilke forpliktelser tjenestene har og hvordan det anbefales at det lokale arbeidet ivaretar dem på en best mulig måte.
  
Direktoratet åpner for høringsinnspill fra enkeltpersoner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner, spesialisthelsetjenester, fagorganisasjoner og andre kompetansemiljøer, også de som ikke er formelle høringsinstanser. 

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n7f1u6
(Skriv inn koden over.)