Tilskuddordninger til frivillig rusmiddelarbeid, frist 15. desember


Helsedirektoratet har en rekke tilskuddsordninger knyttet til psykisk helse og rusarbeid i kommuner, frivillig rusmiddelarbeid arbeid og forskning. En del av tilskuddsordningene til frivillig rusmiddelarbeid har frist 15. desember 2016.

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

De som kan søke er,organisasjoner og stiftelser. Kun nasjonale søkere eller søkere med nasjonale/landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene. Krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).Målet for ordningen er å redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene:

  • rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid
  • oppvekst
  • arbeidsliv

Søknadsfrist 15.12.2016

Les mer, se HER

 

Tilskudd (drift)frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner.

De som kan søke er,organisasjoner og stiftelser. Hoveddelen av bevilgningen over kap. 0761 post 71 skal gå til frivillig arbeid i regi av landsdekkende stiftelsers og frivillige organisasjoners særskilte informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid mv. med landsdekkende tiltak. 6,5 mill er satt av til navngitte tilskuddsmottagere. 3 mill. over kap. 0761 post 71 er satt av til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. For å få midler til slike prosjekter, er det en forutsetning at organisasjonene har en avtale med kommune. Søknadsfrist 15.12.2016

Les mer, se HER

 

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

De som kan søke er stiftelser og organisasjoner. Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Tiltakene det gis støtte til skal som hovedregel komme i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgaver som utføres i regi av kommunene, og skal bidra til helhetlige og sammenhengende tjenesteforløp, samt større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.

Videre vil det legges vekt på tidsavgrensede prosjekter for å stimulere til innovasjon, og skille tydeligere mellom prosjekter og drift.

Søknadsfrist15.12.2016

Les mer, se HER

 

Les om flere tilskuddsordninger knyttet til psykisk helse og rus fra Helsedirektoratet for 2017, HER

/Global/Frvillige.jpg
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1phv68
(Skriv inn koden over.)