Utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge, ny rapport


Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Rapporten viser at de aller fleste nordmenn har det godt. Vi nyter en høy materiell levestandard og scorer høyt på tillit, sosiale relasjoner og mulighet til deltakelse. Utfordringen er at det er økende sosial ulikhet i levevaner og levekår i Norge, og det bidrar til sosial ulikhet i helse.

Intensjonen med rapporten er å vise status og utvikling på mange samfunnsforhold som kan være viktige å følge med på i et folkehelseperspektiv. Arbeidet med å etablere indikatorer, samt oppdatere og analysere tallene, er gjort i samarbeid med flere direktorater, departementer og statlige fagmiljøer. Grunnlaget for indikatorene er allerede eksisterende data og registre. Noen områder har ikke et tilstrekkelig datagrunnlag for å etablere indikatorer, men de kan allikevel ha betydning for folkehelsen. På disse områdene er det gjort en mer kvalitativ framstilling og vurdering.

Rapporten er inndelt i ulike kapittel, basert på ulike indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet:

  1. Økonomiske levekår.
  2. Sosial støtte.
  3. Trygge og helsefremmende miljøer.
  4. Sunne valg.
  5. Oppvekst.
  6. Arbeidsliv.
  7. Lokalt folkehelsearbeid

Økonomiske levekår er en av indikatorene som bidrar til en økning av sosial ulikhet I Norge de siste årene. – Det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet som sakker akterut; forskjellene ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18–34 år) som de siste årene utgjør den største gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker også blant barnefamiliene. Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet.  Når årets rapport også viser at andelen husholdninger med høy gjeld har økt kraftig de siste ti årene, gir det grunn til en viss bekymring for sårbare husholdningers økonomi i årene som kommer, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog i en nyhetssak fra Helsedirektoratet.

For mer informasjon, les rapporten; Folkehelsepolitisk rapport 2017 - Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 43u186
(Skriv inn koden over.)