Altamodellen - samhandling i praksis.


Altamodellen har ved gjentatte anledninger blitt framhevet som eksempel i arbeidet med samhandlingsreformen. Kommunen har en svært lang historie i det som i dag omtales som samhandling. I denne artikkelen beskriver ordføreren i kommunen om hvordan de har lagt opp dette arbeidet.

 

Av Laila Davidsen 2012, Ordfører Alta kommune. Foto: Jørn Losvar

 

I nordnorsk sammenheng er Alta en relativt stor kommune med knapt 20.000 innbyggere. Vi er den klart mest folkerike kommunen i Finnmark, med en befolkningsmengde som er like stor som sykehusbyene Hammerfest og Kirkenes sin befolkning til sammen. I tillegg til å være en stor kommune uten sykehus, er det relativt langt til nærmeste sykehus. Hammerfest ligger 145 km og en værhard fjellovergang unna. Dette er viktige faktorer for at det gjennom flere tiår har blitt etablert alternative og framtidsrettede tjenester i kommunen.

 

Det har vært ambulerende spesialister fra sykehusene til kommunen i mange årtier, og sykestuemodellen har vært praktisert enda lengre. På slutten av 1970-tallet ble Alta Helsesenter realisert, basert på de samme ideene som er bærende i dagens samhandlingsreform. Helsesenteret ble betydelig utvidet og totalrenovert ved årtusenskiftet og framstår i dag som det kanskje mest komplette distriktsmedisinske senteret (DMS) i landet.

 

Sykestua i Alta drives som et spleiselag mellom foretak/stat og kommunen. Enheten er den største i av sitt slag i Nord-Norge, og har 9 døgnplasser. Grunnforutsetningen for at en pasient skal innlegges på sykestua er at alternativet ville være sykehusinnleggelse. De hyppigste diagnosegruppene på sykestua er KOLS og kreft, men alle sykdomsgrupper og aldersgrupper kan innlegges dersom sykestua anses som riktig nivå. Sykestua utfører også dagbehandling i form av for eksempel blodoverføringer og intravenøse antibiotikakurer som ellers måtte vært gjort på sykehus. I samdrift med sykestua drives dialyseenhet og cellegiftenhet. Dialysen har 3 maskiner, og dialyserer mennesker med nyresvikt- enten for resten av livet eller i påvente av nyretransplantasjon. Cellegiftkurer gis til pasienter som er diagnostisert og avklart på kreftavdeling, og gjerne også har fått første kur på sykehus. Slik slipper de lange reiser kun for behandling, og kan være mer hjemme i kritiske faser av livet. Begge de sistnevnte tjenester finansieres via spesialisthelsetjenestens system for innsatsstyrt finansiering (IFS).

 

En annen viktig forutsetning for helsetjeneste i en så stor kommune langt fra sykehus er en velfungerende legevaktordning. Legevakta i Alta har alltid to leger i vakt; på dagtid en fastlege og en turnuslege, på kveld og natt en lege i vakt, og en i beredskap. Sykepleiere er alltid tilgjengelige på legevakta. Helse Finnmark har sin ambulansebase med tilstedevakt i umiddelbar tilknytning til legevakta, og Luftambulansen har stasjonert to fly på flyplassen i Alta, 3-4 km unna. Relativt stor frekvens på alvorlige hendelser, hyppige tverrfaglige øvelser og gode evakueringslinjer bidrar alle til en god akuttberedskap.

 

Alta kommune har i over tjue år drevet et kommunalt diabetesteam. Dette har vært en god samarbeidspart for fastlegene i kommunen, og har betydd trygghet og stabilitet for diabetikerne, som uttrykker stor tilfredshet med tilbudet. 

 

Om lag 100 kvinner føder på fødestua i Alta hver år. Ytterligere 200 føder ved sykehus. De som føder i Alta velges ut etter bestemte seleksjonskriterier. I tillegg til fødsler har fødestua mange barselopphold; kvinner som føder på sykehus, og raskt kommer tilbake for barselperiode i sitt nærmiljø. Fødestua drives av Alta kommune, med økonomisk tilskudd fra foretaket.

 

Helse Finnmark har en stor poliklinikk i Alta. Denne rommer 4 stedlige legespesialister og ytterligere om lag 10 spesialistfag som ambulerer. Overvekten av de som ambulerer kommer fra Hammerfest sykehus, fulgt av spesialister fra UNN i Tromsø. På poliklinikken finnes også konvensjonell radiografbemannet røntgenapparat. Bildene tas i Alta, sendes digitalt til sykehus, tolkes av røntgenlege, og svar sendes rekvirerende lege. Det foretas en rekke mindre kirurgiske inngrep på spesialistpoliklinikken, og noen uker i året større ortopediske inngrep i full narkose. Spesialistpoliklinikken har over 21.000 kontakter årlig.

 

Spesialisthelsetjenesten har stor aktivitet innenfor psykiatrien i Alta. Ledelsen for Klinikk Psykiatri i Finnmark er lokalisert her, distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Vest Finnmark har også sin ledelse her. DPS driver en voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og en døgnpost med 10 plasser. 

 

Finnmark fylkeskommune har virksomhet i helsesenteret; landets største distriktstannklinikk.

Videre har Opptreningssenteret i Finnmark lokaler her, en privat bedrift med 50 sengeplasser, og som har avtale om å levere døgnplasser til regionalt helseforetak og NAV. Helsebassenget, med rolige forhold og varmt vann, benyttes av Opptreningssenteret, tidvis også av jordmødre og fysioterapeuter i pasientbehandling.

 

Helsesenteret rommer for øvrig en del ordinære kommunale enheter, men flere av disse bidrar mer eller mindre i samarbeid med nevnte aktører. Eksempler på dette er et stort kommunalt laboratorium, korttidsavdeling, fysio- og ergoterapitjenestene, base for hjemmesykepleien og flyktningetjenesten.

 

Alta har i to tiår vært i front i utviklingen og implementeringen av telemedisinske løsninger. Kommunen har fortsatt en tung satsing på dette, og er en ledende kommune innen nasjonale og regionale prosjekter som FUNNke, Velferdsteknologi og e-resepter.

 

Alta kommune har ambisjoner om å videreutvikle tilbudet i modellen, spesielt ønsker kommunen å få utviklet røntgentilbudet, økt tilgang til ambulerende spesialister, imøtekomme lovpålagte krav om kommunale ø-hjelpsplasser, flere kliniske team m.m. For å oppnå dette må kompetanse, økonomi og ytterligere bygningsmasse på plass.

 

/Global/Alta%204%20Alta%20Helsesenter%20II.jpg
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y6mh1m
(Skriv inn koden over.)