BRUKERPLAN – et nyttig verktøy for kommunene


BrukerPlan har de siste årene blitt et nyttig kartleggingsverktøy i svært mange av landets kommuner. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester. Hvorfor er denne blitt et viktig verktøy og hva kan det brukes til?

:Jeanette Rundgren og Atle Holstad (2019), KoRus – Øst

Allerede på begynnelsen av 2000-tallet startet KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning Helse Vest) arbeidet med å lage et kartleggingsverktøy som kommunene etterspurte. Dette verktøyet skulle gi kommunene bedre oversikt over situasjonen til rusmiddelbrukere som mottar tjenester i kommunen.

Hvem kartlegges?
BrukerPlan kartlegger kommunens innbyggere som er 16 år eller eldre som mottar tjenester fra kommunenes helse og velferdstjenester. Det er fagpersonens vurdering som legges til grunn i vurderingen av et rusavhengighetsproblem eller psykiske problemer.

Godkjent kartlegging
BrukerPlan som kartleggingsverktøy er først og fremst kartlegging på systemnivå. Det er godkjent av Datatilsynet, og ivaretar personvernet innenfor lovbestemte rammer for taushetsplikt. Resultatene fra BrukerPlan er kommunens eiendom, og er unntatt offentlighet. Det kreves ikke at brukeren samtykker for å kartlegges i BrukerPlan da informasjonen anses for å være systematisering av allerede eksisterende kunnskap tjenestene har. Allikevel er det viktig at brukerne informeres.

Oppsøkende team
De sju regionale KoRus-ene arbeider sammen med kommunene, på oppdrag fra Helsedirektoratet, med å gjennomføre og utvikle BrukerPlan. Dette medfører blant at det avholdes opplæring, presentasjon av resultater og tjenesteutvikling der det etterspørres.

Bred kartlegging
Kartleggingen i BrukerPlan er delt inn i tre hovedområder. Først blir demografiske opplysninger som kjønn, alder og omsorg for barn registrert. Videre blir såkalte funksjonsområder som rus, psykisk helse, fysisk helse, økonomi, bolig, arbeid/aktivitet, sosial kompetanse og nettverk kartlagt. Til slutt blir tjenester fra kommuner og spesialisthelsetjenester som brukeren har benyttet det siste året kartlagt, sammen med forventet tjenestebehov for året som kommer. Innenfor hvert av funksjonsområdene blir det registrert en rekke andre forhold som gir et bredere helhetsbilde av hver enkelt bruker.

Ønsker flere tjenester til kartlegging
BrukerPlan gir også mulighet til krysskoplinger. Eksempler på dette kan være funksjon mot bolig, brukere med barn, rus og psykiatri osv. For å få et så godt helhetsbilde som mulig, er det ønskelig at flest mulig relevante tjenester er med i kartleggingen. For å få et best mulig helhetsbilde av brukerpopulasjonen er det ønskelig at flest mulig relevante tjenesteenheter kartlegger. I tillegg til Rus- og psykisk helsetjeneste må også NAV, hjemmetjeneste, helsesøster og fastlege også delta i kartleggingen.

Hva kan resultatene av BrukerPlan brukes til?
BrukerPlan gir et godt og sikkert helhetsbilde av brukerpopulasjonen som mottar tjenester i en kommune, i en region og i hele landet. Med bakgrunn i dette gir BrukerPlan et datagrunnlag som gir et godt fundament for arbeidet med kommunale planer som f.eks. rusmiddelpolitiske planer og folkehelseplaner. BrukerPlan gir også en kommune grunnlag for bedre prioriteringer og strategier i utviklingsarbeidet for sine brukere, på systemnivå og individuelt nivå. På individuelt nivå vil funksjonsområdene i kartleggingen være et godt grunnlag for henvisninger til pakkeforløp, spesialisthelsetjenesten og som utgangspunkt for brukerens egen Individuelle plan.

BrukerPlan kan også bidra positivt i brukerkontakten. Gode samtaler rundt brukerens funksjonsområder er relasjonsskapene og kan fremme god refleksjoner for bruker og fagperson.

Utvikling av FACT - team
I Norge er det flere og flere DPS-er som sammen med tilhørende kommuner etablerer FACT- team. Med fokus på funksjon har BrukerPlan vært et nyttig datagrunnlag for etablering av slike team. Levekårsindeks, innleggelser i spesialisthelsetjenesten og bruk av tjenester gir et godt bilde av brukere som vil ha nytte av et FACT- team.

 

Vedlegg:

Klikk deg inn og les om:

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j602j8
(Skriv inn koden over.)