Brukererfaringer i saker om tvang mot rusmiddelavhengige


Brukermedvirkning er både en verdi og en arbeidsform for kommunens arbeid med sine brukere. Utgangspunktet er at brukeren både har et ønske om og en kompetanse til å foreta egne valg. Brukermedvirkning innebærer blant annet at mottakeren sikres en rett til å bli hørt når deres hjelpebehov og tiltak vurderes og at de får ulike former for medbestemmelse i beslutninger som gjelder deres eget liv.

 

Av: Ingrid Lundeberg (Post. Doc) og Kristian Mjåland (PhD), 2012, Uni Rokkansenteret.

 

Dette er også sterkt understreket som en forutsetning i arbeidet med saker som handler om tvang mot rusmiddelavhengige med hjemmel av Lov om sosiale tjenester § 6-2, § 6-2a og § 6-3. Samtidig gjør bruk av tvang medvirkningen særlig utfordrende: hvordan skal klienten kunne bli delaktig, motivert eller føle det meningsfylt å bidra til å definere en prosess som i prinsippet kan ende med å bryte med vedkommendes oppfatninger om sin egen situasjon og sitt eget hjelpebehov? Vi skal i det følgende diskutere hvordan kommunen kan tilrettelegge for brukermedvirkning når tvang blir aktuelt ved å ta utgangspunkt i hvordan brukerne selv har erfart bruk av tvang. Både opplevelsen av og resultatet av tvang kan variere ut fra den situasjonen som tvangen blir utført i samt framgangsmåten som benyttes. Vi vil se nærmere på hvilke praksiser, hendelser og episoder knyttet til tvangsprosessen og det ufrivillige institusjonsoppholdet brukerne selv definerer som krenkende, samt hvilke tiltak eller forhold de definerer som avlastende, konstruktivt eller støttende. Som vi skal se er brukermedvirkning i slike saker særlig viktig både fordi den reduserer unødig tvangsbruk, minsker opplevelsen av krenkelse samtidig som at den bedrer muligheten for tvangens både kortsiktige og langsiktige nytte. Vi vil underveise trekke inn eksempler fra vår intervjuundersøkelse av personer som har vært tvangsinnlagt. 

 

Tvang versus frivillighet

Tvang kan defineres og oppleves på mange måter. Vi må skille mellom juridisk tvang, hvordan lovverket definerer situasjonen, og opplevd tvang, hvordan personen opplever situasjonen. Tvang innebærer tilfeller der personer av en eller annen grunn har mistet eller redusert sin evne til autonomi, det vil si evne til å foreta rasjonelle valg. Og - tvang kan både omfatte tilfeller hvor personen sterkt motsetter seg tiltaket og tilfeller hvor pasienten samtykker til innleggelse. Disse ytterpunktene har vi dokumentert i evalueringen: i flere saker har motstand ført til at personen som skal tvangsinnlegges blir hentet på gata med makt av uniformert politi og påsatt håndjern og puttet i varetekt i påvente av at en tvangsplass gjøres klart, i andre saker har personen selv oppsøkt advokat og fremmet sak på eget initiativ og uten sosialkontorets hjelp fordi de så sterkt selv ønsket å bli tvangsinnlagt. Overraskende mange samtykker også tilsynelatende til tvang når saken kommer opp i fylkesnemnda. Det er oppgitt i fylkesnemndsvedtakene at om lag 46 % sier seg enig i tvangsinnleggelsen etter § 6-2, mens 28 % samtykker etter § 6-2a. Flere sier seg enig med sosialtjenesten på grunnlag av en veloverveid beslutningsprosess, noen er blitt utsatt for press eller overtalelser i forhandlinger om å oppnå et mildere tvangsregime, mens andre samtykker fordi et tvangsopphold kan føre til øyeblikkelig institusjonsinnleggelse, mens alternativet er lang venteliste til et frivillig opplegg.  Tvang blir da et virkemiddel for å ”snike i køen”. Imidlertid har ofte graden av motstand sammenheng med i hvilken grad brukeren har vært informert og tatt med på råd før tvangsvedtaket iverksettes.

 

Klikk inn  på høyre side og les kapitlene i resten av artikelen. 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8w038j
(Skriv inn koden over.)