Brukerstyrt ettervernstilbud i koronaens tid


Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har noe også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik har gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk. I samtaler med brukerrepresentantene Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan gis det i denne artikkelen et innblikk hvordan slike brukerstyrte etterverntilbud drives nå under pandemien.

:av Liv Salen (2020), rådgiver Kompetansesenter Rus Nord-Norge.

Kvinnegruppen består 

Siv-Elin fra Marborg (Medikamentassistert Rehabiliterings Brukerorganisasjon) forteller at; «da korona-restriksjonene kom reiste spørsmålet seg hva skjer med våre tilbud nå, og da spesielt hva skjer med «Kvinnegruppen» vår? - som er et samtaletilbud med ukentlige møter."  

Under koronaen ble løsningen for å ivareta kvinnegruppen å holde møtene på «Messenger». Hver fredag, og ved behov tirsdager, blir alle ringt opp av Siv-Elin. De har til nå vært 12 som regelmessig har benyttet tilbudet. Siv Elin starter disse gruppemøtene med å ta en runde hvilke tanker hver enkelt sitter med og er nøye på at alle får ordet.  I denne perioden har mange kjent på redsel og ensomhet, og da har de sett frem til møtene i kvinnegruppen. Tilbudet har vært godt tatt imot av de mange brukerne, og tilbakemeldingene gode. Kvinnegruppen har også selv tatt ansvar for møter når Siv-Elin ikke har hatt mulighet.

«Hvis man ikke har forutsigbarhet så vil alle slite…»

«Exit har i Korona tiden forsøkt å nå sine øvrige brukere med å ukentlig arrangere 2- 4 utendørsturer fordi folk har ønsket et møtepunkt,» forteller Esben, og legger til at; «mange utrykker at de føler seg ekstra ensomme og da er aktivitet og det å ha noen å prate med viktig.»  Turene, som Siv Elin og Esben forteller om er godt organisert, og det poengteres at smittevernreglene følges nøye. Sist tur var de 12 personer fordelt i 5 biler, og kun en ansvarlig for å lage maten. Turene har også gitt rom for å inkludere pårørende, noe som har vært ekstra fint i denne tiden.

Andre tilbud til brukerne

Brukerrepresentantene som har ansvar for å drive Exit forteller at det har vært særlig viktig i denne koronatiden å samarbeide godt og holde oversikt over alle brukere. Esben og Siv-Elin forteller videre at de registrerer blant annet hvem de har hatt kontakt med siste tiden og tar kontakt med de som har uteblitt eller ikke møtt. Brukerne får også et tilbud om praktisk hjelp for eksempel til å handle mat.

«Det øvrige tilbudet som kan nevnes,» sier Esben er; «Plattform1 som har åpent fra klokken 10 til 14, mandag til fredag. Det er ingen matservering her i denne perioden. På grunn av smittevern kan det kun være 5 brukere og 2 ansatte ved tilbudet, dette vurderes fortløpende,» forteller han.

Brukerrepresentantene Esben og Siv-Elin har også oppfordret FACT Ofoten, å ta med sine brukere på turene som Exit arrangerer for å bli kjent med tilbudet. Exit har til vanlig et godt samarbeid med FACT Ofoten.

«Nye» utfordringer

Når det gjelder nye utfordringer i «koronatiden» ser Espen at uforutsigbarhet i forhold til behandling skaper uro, da ventetiden er forlenget grunnet restriksjoner. I følge Esben er det da ei utfordring å få tak i de folkene som har sprukket, og som de vet har det tøft. Han tenker høyt, og sier: «Vi ser i dag at de som har sprukket har vært ærligere på sprekken nå. Er det i redsel for å ikke få hjelp, da sprekken muligens er mer synlig for omgivelsene? Eller er det at det er mer redsel og uforutsigbarhet knyttet til å få en sprekk nå?»

Nye rusmønstre og bekymring for ureint brukerutstyr

Både Esben og Siv- Elin er kjent med at de som er i aktiv rus nå, har god tilgang på ecstacy, kokain, amfetamin, syre/LSD, benzodiasepiner og det de hører er at det er tørke på hasj/marihuana. De bekymrer seg for at det ikke brukes rent brukerutstyr. Videre at det drikkes mer alkohol i kombinasjon med medisiner og narkotiske stoffer. Samt mer støy og vold, og at nye stoffer tas i bruk pga. tørke på andre stoffer. De forteller at noen tar sin «jomfrudom» i forhold til nyere stoffer på grunn av dette. Under samtalen om endrede rusmønstre nevner Siv-Elin også gatemagasinet Virkeligsom omtaler utfordringer med at ferske rusbrukere går rett på speed og amfetamin.

«Det er en klar utfordring i LAR om å gjøre ordningen mer fleksibel noe Tromsø kommune har løst,» sier Siv-Elin og føyer til at de er kjent med at flere brukere i LAR oppfordres til å gå over til injeksjoner av buvidal som inneholder buprenorfin.

Hun presiserer i den sammenheng at; «dette er noe som helsepersonell/fastlege kan utføre. Dette vil også gjøre det lettere å planlegge og være mer fleksibelt i hverdagen. Buvidal sikrer at brukeren ikke trenger å hente på apotek. Det kan sikre at man ikke utsetter seg selv eller andre for eventuell smitte. Noe som igjen kan føre til at det vil bli mindre tilgang på salg av LAR medisin i miljøet.  Uheldige omstendigheter med dagens LAR utlevering er at flere LAR pasienter blir utsatt for press av andre i miljøet med tanke på sine LAR medisiner. Når det er «tørke»  på rusmidler er faren for å bli utsatt for press over medisinene større når de møtes,» sier brukerrepresentant Siv-Elin.

Mange søker tilbud i disse tider, ingen 9-16 jobb

Hva tenker dere som brukerrepresentanter at kommunene bør være oppmerksomme på fremover? Siv Elin og Esben er genereltbekymret for at det vil komme nye og sykere brukere når Koronaen er «over». 

«Andre brukere med andre problemer eks. en som misbruker hasj kan i tillegg få et høyt alkoholbruk eller få en avhengighet på andre illegale rusmidler,» sier Esben og føyer til; «Man har også dem som har vært permittert i jobben og kan ha mistet kontrollen og økt sitt alkoholforbruk. I tillegg bør kommunen være obs på den psykiske helsen, da mange kan ha fått seg en knekk på grunn av mindre tilgang til hjelpeapparatet, samt man må være spesielt oppmerksom på hvordan vi fanger opp yngre brukere.»

Begge brukerrepresentantene ser også at deres tilbud har vært et ansikt utad og en samtalepart for mange brukere i denne periode. Når brukere ikke når hjelpeapparatet grunnet deres restriksjoner, har de søkt deres tilbud, forteller de. De påpeker at dette er ingen 9-16 jobb. I perioder mottar de telefoner spredt utover hele døgnet av personer som har det vanskelig, og har behov av å snakke med noen.

Som brukerorganisasjon opplever de ofte at kommune, spesialisthelsetjeneste og politikere tar kontakt med dem. Brukerrepresentantene sier at de da strekker seg langt og er på tilbudssiden for å bistå i hele landsdelen. For eksempel hjelper de gjerne til når kommuner ønsker å starte opp brukerstyrte plasser.  Samtidig forteller de at det hvert år er en kamp for å beholde jobbene. I skrivende stund er det stor usikkerhet knyttet til tilbudet på Exit, da statlig tilskudd ble redusert med en million. Dette i en tid hvor usikkerheten råder og flere trenger hjelp og bistand.

Livsviktig samarbeid under pandemien

Marborg og FACT Ofoten har også i denne perioden tatt initiativ til ukentlige samarbeidsmøter med rus- og psykiatritjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette for å oppdatere hverandre om den pågående utviklingen på området under pandemien, og ikke minst fange opp personer som er i faresonen. «Vi har allerede erfart at dette samarbeidet har reddet liv nå under pandemien, fordi vi nå er samkjørte og kan handle raskt,» sier Esben.  

Siv- Elin og Esben nevner også «PROLAR nett» som har lagt om sin drift med hepatitt- C bussen i Corona tiden. De reiser nå rundt med bussen for å levere ut rent brukerutstyr og handsprit. Her samarbeider Marborg sammen med Harstad kommune i å leverer ut reint brukerutstyr til sine brukere, « et viktig arbeid i en spesiell tid,» avslutter Siv- Elin.

 

:Brukerrepresentantene Siv Elin Reitan og Esben Haldorsen.
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6258j0
(Skriv inn koden over.)