En fylkeskommunes planmessige arbeide med folkehelse


Gjennom en ny og mer målrettet handlingsplan for folkehelsearbeid satser Nordland på å videreføre rollen som foregangsfylke.  Dette er et viktig styringsverktøy for å fremme folkehelsearbeidet i kommunene.

:Intervju med Iselin Marstrander, folkehelsesjef Nordland fylkeskommune.

Vi merker heldigvis stadig større interesse for temaet folkehelse i Nordland. Flere kommuner setter temaet på dagsorden, og mange klarer også å følge opp med konkrete tiltak. Dette er en positiv bølge som vi vil utnytte. Jeg tror den nye handlingsplanen vil bidra til å gjøre folkehelsearbeidet enda mer synlig ute i kommunene. Det sier Iselin Marstrander, folkehelsesjef i Nordland fylkeskommune.

Handlingsplan for folkehelse

I februar 2013 vedtok fylkespolitikerne i Nordland handlingsplanen for folkehelsearbeid de neste fire år. Mange av visjonene og tiltakene som lå i handlingsplanen for 2008-2011 er videreført også i perioden 2013-2016. Marstrander understreker at dette arbeidet krever langsiktighet. Hun mener den nye planen både er mer spisset enn tidligere, samtidig som den favner bredere.

I denne handlingsplanen har vi fått inn tre nye resultatområder. Dette er:

·         psykisk helse,

·         sikkerhetsfremmende og

·         skadeforebyggende arbeid og tannhelse.

Dette viser en bredere satsing, samtidig er vi blitt mer tydelig og målrettet på enkelte områder. Vi har for eksempel økt fokus på medvirkning og inkludering, og ønsker at også kommunene legger til rette for dette. Vi vet at folks tilhørighet i grupper og en aktiv deltakelse på ulike sosiale arenaer er faktorer som virker positivt inn på folks helse. 

 

Ønsker at kommunene legger til rette for medvirkning

Ifølge Marstrander ønsker en i Nordland at kommunene legger til rette for medvirkning for alle befolkningsgrupper. Dette gjelder ikke bare de lovpålagte rådene for eldre og for likestilling av funksjonshemmede, men at det også etableres egne barn- og ungdomsråd i alle kommuner.

Alle skal ha en stemme i folkehelsearbeidet. Ulike grupper har forskjellige behov, og vi ønsker at flere skal synliggjøre hvilke faktorer som påvirker deres helse. Vi ønsker en bred medvirkning ute i lokalsamfunnene. Det betyr mange engasjerte og aktive mennesker, som selv bidrar til å skape god helse for seg selv og andre, fortsetter hun.

Lokal medvirkning og mobilisering er et mål som skal videreføres i samarbeidsavtalene som Nordland fylke har med 40 av sine 44 kommuner. I løpet av 2013 skal imidlertid alle disse avtalene sies opp – men så reforhandles.

 

Nye avtaler med kommunene

Vi ønsker å etablere nye avtaler som er mer direkte tilpasset den enkelte kommune. Her vil vi se mer konkret på hvilke utfordringer og ressurser som finnes i kommunen. Vi vil dessuten gjøre disse avtalene mer forpliktende. Målet vårt er hele tiden å styrke den enkelte kommunes arbeid med folkehelse, sier Marstrander.

Hun legger til at den nye handlingsplanen vil fungere som et verktøy når fylket skal etablere nye og mer forpliktende avtaler med kommunene.

For kommunene kan det lønne seg å studere den nye handlingsplanen nøye før en søker økonomisk støtte hos fylkeskommunen. Kommunene kan for eksempel søke fylket om konkrete tiltaksmidler, om støtte til frisklivssentralene og de kan også delvis få finansiert stillingen som folkehelsekoordinator.

Fylkeskommunen bidrar også med kompetanse på flere felt i folkehelsearbeidet, for eksempel i oversiktsarbeidet kommunene skal gjøre. I den neste fireårs-perioden vil vi dessuten fortsette å arrangere erfaringssamlinger. Når kommunene skal revidere samfunnsdelen av sine kommunedelplaner, der folkehelseperspektivet skal inn, skal vi også bidra med veiledning, sier hun.

Marstrander understreker at folkehelsearbeidet krever langsiktighet. Hun tror likevel at kommunene etter hvert har inkludert temaet i sine politiske diskusjoner, og at stadig flere politikerne vil fortsette å trekke inn folkehelseperspektivet.

Kommunepolitikerne har blitt mer opptatt av gode levekår og trivsel for sine innbyggere. De ønsker at så mange som mulig av innbyggerne skal få flest mulig friske leveår. Og det er nettopp dette som er vår visjon i folkehelsearbeidet, sier hun.

Marstrander sier at det er mange ildsjeler der ute, som lenge har løftet temaet folkehelse inn i den politiske debatten. Hun tror samtidig at folk flest nå har fattet interesse for temaet.

 

Ønsker  å integrere folkehelse i all politikk

Vi vil at folkehelsesatsingen skal integreres i all politikk. Når det for eksempel skal bygges veier og nye næringsbygg skal det samtidig tilrettelegges for friluftsområder og friarealer. Ethvert vedtak i kommunestyret skal ideelt gjenspeile en folkehelsetenkning.

Marstrander tror at også Folkehelsealliansen i Nordland vil bidra til å gjøre arbeidet mer synlig i årene som kommer. Alliansen har med seg hele 25 aktører innen helse, arbeidsliv og frivillig sektor, og har så langt fungert som et fag- og samarbeidsfora. Folkehelsesjefen håper at disse aktørene nå vil jobbe for en mer konkret og handlingsrettet politikk innad i fylket.

Det regionale folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert. Derfor skal det blant annet gjennomføres en levekårsundersøkelse i fylket i løpet av 2013. Ungdata-undersøkelsen som skal gjennomføres blant alle videregående elever, vil også bidra til å skaffe et økt kunnskapsgrunnlag i Nordland. Folkehelseavdelingen har også jobbet fram en opptrappingsplan for helsefremmende skoler. Nordland har tatt initiativ til å utarbeide nye nasjonale kriterier for slike barnehager og skoler, som på sikt vil gi sterkere føringer i arbeidet.

De helsefremmende skolene er et eksempel på et tiltak som på sikt vil bli mer konkret og innebære en mer forpliktende satsing. Jeg tror vi i den neste fireårsperioden vil se flere slike konkrete resultater av en mer målrettet folkehelsesatsing i Nordland, sier Marstrander.  

:Intervjuet er en omarbeidet versjon av artikkel i magasinet SPOR/vår 2013, skrevet av Trude Aalmen KoRus Nord

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6121mc
(Skriv inn koden over.)