Festivaler og russetreff - fest og moro i trygge rammer ?


Det er avdekket klare brudd på alkoholloven knyttet til festivaler, arrangementer og russetreff. Politiet har utfordringer i å håndheve forbudet mot drikking av alkohol på offentlig sted, noe som flere steder har ført til fyll og uønskede hendelser. En klarere nasjonal, forebyggende strategi er nødvendig for å skape trygge rammer rundt arrangementene.

:Helge Fredriksen (2018), rådgiver KoRus - Sør

Øst politidistrikt har iverksatt en egen forebyggende strategi etter mye fyll og uro på russetreffene på Hellerudsletta og Fredriksten festning. I 2017 ble det besluttet å kreve skjenkebevilling for skjenking av alkohol både på selve festivalområdene og den tilstøtende parkeringsplassen for russebusser og -biler. Det ble ikke lenger tillatt å «nyte medbragt» alkohol offentlig på festivalområdet. Beslutningen utløste reaksjoner og spørsmål om håndhevelse av alkoholloven, politiloven og politiets praksis på landsbasis. En viktig reaksjon fra Halden kommune var at så lenge bare Øst Politidistrikt hadde en slik strategi, ville det innebære en konkurransevridende situasjon. Arrangøren vurderte å flytte arrangementet til et sted hvor det fortsatt var «lovlig» å nyte medbragt.

Kommunal skjenkebevilling nødvendig

I forkant av russetreffene i 2017 ble det stilt spørsmål om hvordan en skulle håndheve alkohollovens § 8-9, som sier at det er forbudt å drikke eller skjenke alkohol på offentlig sted uten at det foreligger kommunal skjenkebevilling. Helsedirektoratet presiserte i retningslinjer til kommunene at det kreves kommunal skjenkebevilling dersom det skal skjenkes og nytes alkohol på offentlige arrangementer, noe som også omfatter russearrangement. Alkoholforskriften § 4.4 sier at det må påses at gjestene ikke nyter medbragt alkoholholdig drikke. Helsedirektoratet presiserte at dette også gjelder for russearrangementer.

Privat sfære eller offentlig sted

De samme utfordringene har arrangører av andre festivaler som for eksempel arrangeres på en campingplass. Heller ikke her er det tillatt å nye alkohol på offentlig sted. Politidirektoratet presiser i brev til politidistriktene at campingvogn, bobil, telt vil som utgangspunkt være å anse som privat sfære hvor det er tillatt å drikke alkohol. Det er ikke gitt noen klare retningslinjer for om det samme gjelder russebusser.

Politiet og kommunen kan sette vilkår til arrangør

Festivalområdet defineres som hele området hvor festivalen finner sted. Skjenkeområdet er hele eller den delen av festivalområdet hvor det er gitt skjenkebevilling til å servere alkohol.

En arrangør av festival eller større arrangement må i tillegg til kommunal skjenkebevilling, også søke om arrangementstillatelse hos politiet etter politilovens § 11. Politiet kan sette vilkår ovenfor arrangør for å hindre at noen lider overlast, og for å unngå ordensforstyrrelser. Politidirektoratet presiserer i brev til politidistriktene at det er det lokale politi - som kjenner forholdene best - som kan fastsette vilkår ovenfor den enkelte arrangør.

Forebyggende tiltak er nødvendig

For å sikre trygge rammer rundt festivaler og større arrangement bør det lokale politiet i samarbeid med kommunen foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse av arrangementet og sette klare vilkår til arrangøren. Det kan blant annet stilles krav om tilstrekkelig vakthold som gjennomfører jevnlige vakt- eller rydderunder til å skaffe oversikt over hva som skjer i hele festivalområdet, og som kan påtale ulovlig drikking av alkohol på offentlig sted. Arrangør kan også pålegges å betale for politivakthold. Det beste forebyggende tiltaket for russearrangementene vil etter mitt skjønn være å kreve skjenkebevilling for hele festivalområdet. Dette vil gjøre det mulig for politiet å håndheve drikkeforbudet av alkohol på offentlig sted. Det gjenstår å se om politidistriktene seg imellom kan bli enige om en felles strategi i aller fall ovenfor arrangører av russefestivaler.

Les også Ansvarlig alkoholhåndtering HER

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ec846b
(Skriv inn koden over.)