DIAD-modellen


Når vi skal vurdere hvorvidt norsk planlegging er kommunikativ skal jeg buke en annen modell som utgangspunkt. Innes og Booher presenterer i sin bok «Planning with complexity» fra 2010 en helhetlig modell som egner seg godt som utgangspunkt for å se på et konkret planleggingseksempel.

Av Jørn Cruickshank (2015) , Førsteamanuensis Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Universitetet i Agder og  Hanne Heieraas Evju , Rådgjevar areal og plan i Bykle kommune.

DIAD (diversity, interdependence and authentic dialogue) -modellen legger vekt på kjernen i kommunikativ planlegging, hvor dialog og kommunikasjon skal komme før politikk og makt. Hvis hverdagslivets makt ligger i første fase og omgjøres til administrativ makt i siste fase, så er poenget at makten på vegen må sluses via kommunikativ makt før den kommer til det administrative. Det er spesielt tre vilkår som må være til stede for at dette skal lykkes: Det skal være et:

  1. mangfold av deltakere og interesser, en
  2. opplevd gjensidig avhengighet mellom deltakerne,og
  3. dialogen må være autentisk.

Vikal utdype disse kriteriene:

  • At det skal være et mangfold av deltakere og interesser står som et krav fordi vi må unngå at det bare er de sterke og mektige aktørene som påvirker. Dette går ikke bare på spørsmålet om makt og demokrati, men også at resultatet blir bedre hvis mange ulike perspektiver bringes inn. Sosiale systemer blir rett og slett rikere og har flere verktøy å møte utfordringer med hvis mange ulike ferdigheter og typer kunnskap «flyter rundt», akkurat slik et økologisk system blir mer motstandsdyktig når det er et biologisk mangfold. Når vi «skaper mening sammen» har vi flere alternativer tilgjengelig når noe idéer viser seg å ikke fungere.
  • Så bør det også legges til rette for at aktørene føler at de er gjensidig avhengige av hverandre. Det må altså være slik at jeg er avhengig av hjelp og støtte fra de andre aktørene i prosessen for at jeg skal oppnå mine mål. Alle må altså ha noe som de andre ønsker. Kommunen har reguleringsmyndighet, men trenger kapital. Grunneiere har en viss råderett over sin eiendom men mangler idéer til hvordan den kan utnyttes. Denne gjensidigheten sikrer at aktørene blir værende i prosessen til man har kommet fram til en løsning, fordi de har noe å tape på å avslutte kommunikasjonen. Derfor bør det heller ikke være andre snarveier som en kan ta utenfor prosessen, eksempelvis ved at en utbygger gjør en hestehandel direkte med politikere uavhengig av berørt lokalbefolkning og offentlige planleggere. Når designet er «riktig» kan ikke aktørene oppnå sine mål på egen hånd eller utenfor «arenaen».
  • For det tredje skal dialogen være autentisk. Her er det Habermas’ (1987) tanke om den ideelle samtalen («Ideal speech») som er utgangspunktet. De som deltar må komme fram med sine egentlige ønsker og krav, være åpne med sin kunnskap om sakskomplekset og formidle det slik at alle forstår. Det skal også være mulighet for å utfordre denne kunnskapen og de påstander som fremmes og deltakerne må selvsagt ha anledning til å begrunne og svare på kritikken. Det viktigste er at alle kort legges på bordet, men også at ingenting tas for gitt. Samtalen skal skape ny forståelse og ikke være styrt av krefter utenfor eller forutinntatte synspunkter. Så dialogen skaper altså noe nytt, den skaper læring og den skaper ny kunnskap, siden «sannheten» er det vi skaper sammen, ikke noe som eksperter kan spa fram utenfor prosessen. Derfor er dialogen heller ikke bare en arena for forhandling hvor noen gir og andre tar.

Så vil jeg tilføye til slutt at disse vilkårene peker på hverandre. Det hjelper eksempelvis ikke å øke mangfoldet av deltakere hvis ikke dialogen er autentisk eller at det diskuteres åpent hvis den ene kun har noe å vinne mens den andre kun kan tape på dialogen. Med disse tre forutsetningene i bakhodet, hvordan ser dette ut i praksis?

  • Se figur DIAD, klikk på bilde høyre side

 

Les videre, kapittel Regulering av Sørlandsparken i Kristiansand

Tilbake til, Kommunikativ planlegging.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q1so21
(Skriv inn koden over.)