Hvordan oppnå ansvarlig alkoholhåndtering på større arrangementer?


Større arrangementer har en rekke utfordringer knyttet til skjenking av alkohol, som vanlige skjenkesteder ikke har. For å sørge for at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte har Oslo kommune intensivert veiledningen.

:Skule Wigenstad (2019) Spesialkonsulent, KoRus Oslo

Arrangementer som skal skjenke alkohol, men ikke har fast skjenkebevilling må søke kommunen om tillatelse gjennom skjenkebevilling for en enkeltanledning. En utfordring er at selv om disse arrangementene ofte kan ha mange deltagere, ligger de utenfor den vanlige kommunale kontrollen ved at det er vanskelig å følge opp med sanksjoner ved avdekte brudd da det ikke er noen skjenkebevilling som kan inndras. Oslo kommune har derfor valgt å satse på veiledning av enkeltanledninger. For å få mer kunnskap om hvordan denne veiledningen gjennomføres deltok KoRus Oslo da Oslo kommune ved Næringsetaten gjennomførte et veiledningsbesøk i forbindelse med et større studiestartarrangement. 

Mens tradisjonelle skjenkesteder risikerer å miste eller får inndratt bevillingen for en kortere tidsperiode dersom de bryter alkoholloven, er ikke dette nødvendigvis tilfellet ved enkeltanledninger. Kommunen har få sanksjonsmyndigheter overfor arrangementer som kun finner sted en gang. Å hindre at bruddene forekommer kan derfor være en nyttig forebyggende strategi. I den anledning har Oslo kommune fokusert på å veilede større enkeltanledninger som konserter, sportsarrangementer med skjenkebevilling eller fadderfester ved studiestart.

I kommunens alkoholpolitiske handlingsplan heter det at kommunen skal «veilede bevillingssøkere til større og potensielt utfordrende enkeltanledninger i god tid i forkant av arrangementene». Det legges opp til at veiledningen skal gjennomføres i samarbeid med politiet eller brannvesenet ved behov. Ved de fleste større arrangementer må det utarbeides en risikoanalyse som overleveres politiet. Næringsetaten valgte derfor på veiledningen vi deltok på å fokusere på alkoholloven. Kommunen hadde på forhånd avtalt med arrangementansvarlig å besøke området. Besøket ble gjennomført dagen før to-dagersarrangementet startet. Fordelen med et fysisk møte, var at veilederne selv kunne se hvordan området var utformet, og ha dialog med arrangør om mulige utfordringer. I forkant av møtet hadde veilederne lest risikovurderingen som var oversendt politiet og studert kart over området.

Under veiledningsbesøket viste arrangøren frem barene og forklarte rutinene. Veilederne stilte stadig spørsmål om hvordan skjenkingen skulle foregå, hvilken opplæring de baransatte hadde, hvordan de hadde kontroll over området og hvilke systemer de hadde for å fange opp avvik. Hovedfokuset var på helheten i gjennomføringen av arrangementet. Hvordan skulle køen legges opp? Var området avgrenset? Veiledningen hadde også et mer spesifikt fokus på mindre alvorlige brudd på alkoholloven. Blant annet ble det spurt om alkoholreklame og internkontroll. Å bruke ressurser på å vurdere en rapport, opprette sak, be om tilsvar og fatte vedtak på et tilfelle av alkoholreklame som uansett ikke kan få konsekvenser opplevdes som unødvendig ressursbruk. Å jobbe for at bruddene ikke oppstår fremsto dermed som langt mer effekt. Kommunens veiledere fortalte at arrangørene kunne forvente å få besøk av kommunens kontrollører i løp av de to dagene arrangementet varte, noe arrangørene forventet og opplevde som uproblematisk. 

Veiledningen hadde ikke bare som mål å forsikre seg om at alkoholloven ble overholdt. Den fungerte også som et utgangspunkt for videre dialog. I dette tilfelle hadde studiestedet som arrangerte fadderfestivalen også en studentbar. Veilederen delte ut informasjonsmateriell og besvarte spørsmål knyttet til det obligatoriske opplæringskurset SALUTT, som alle som jobber på steder som skjenker alkohol etter klokken 0100 i Oslo må ha gjennomført.

Veiledning av enkeltanledninger er dermed en kostnadseffektiv måte å forhindre mindre alvorlige brudd på alkoholloven, som alkoholreklame. Besøk gir også kommunen en mulighet til å befare området og forsikre seg om at arrangøren har en gjennomtenkt plan for arrangementet. Sist, men ikke minst, gir det kommunen en mulighet til å etablere kontakt med arrangøren i en rolig periode. I Oslo er det flere selskaper som jevnlig arrangerer større enkeltanledninger som for eksempel konserter, og gjennom å etablere en kontaktflate og dialog oppleves det enklere å diskutere problemstillinger, fremfor å kun være i kontakt når det hadde blitt avdekket lovbrudd. For å sikre trygg alkoholservering er det tross alt nødvendig at den som arrangerer festen og skjenker alkoholen gjør det på en ansvarlig måte, noe veiledning i forkant kan bidra til.

Og til slutt: Da skjenkekontrollen gjennomførte kontroll av studiestartfesten ble det ikke avdekket noen brudd på alkoholloven.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8ridd7
(Skriv inn koden over.)