Innlandskommuners ivaretakelse av brukere og pårørende under pandemien.


Flere av kommunene i region –øst forteller at de opplever å jobbe overraskende godt i disse pandemitider selv om de av hensynet til smittevernregler har begrensninger. Noen ansatte i rus -og psykisk helsetjeneste har en opplevelse av at de har mer kontakt med enkelte av brukerne nå og at de samarbeider bedre med andre instanser. På tross av dette er det mange utfordringer knyttet til situasjonen hele samfunnet nå er i.

:KoRus-Øst v/ spesialrådgiver Jeanette Rundgren (2020)

Noe klarer kommunen å løse ved hjelp av kreativitet og andre arbeidsmåter mens andre utfordringer krever løsninger kommunene ikke kan klare alene. Det er store forskjeller i hvordan kommuner nå ivaretar brukere og pårørende.

Der mange kommunalt ansatte har byttet ut kontoret med bilen og kjører hjem til folk for å følge opp med samtaler og levere mat, brukerutstyr og hygieneartikler så har andre kommuner satt alle de ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste på hjemmekontor uten mulighet for å treffes annet en til en gåtur. Felles for alle kommuner er at kontakten med brukere og pårørende via telefon og video har vist seg å være en god løsning for de fleste slik at de opprettholde kontakten.

Da mange kommuner stengte lavterskelsteder for besøk så har en av de store utfordringene vært i forhold til hvordan kommunene sikrer at brukere av Lavterskelsteder får tilgang til mat, vitaminer, brukerutstyr og Nalokson samtidig som kontakten opprettholdes for å se og høre hvordan brukerne har det under pandemien.  Selv om Lavterskeltilbudet i mange kommuner er stengt for besøkende så har mange allikevel fortsatt med å lage mat som de deler ut sammen med vitaminer, brukerutstyr og Nalokson fra døren eller igjennom vinduet til Lavterskelstedet. Noen kommuner som har hatt plass nok til å ivareta smittevernet har hatt åpnet men kun for få personer samtidig. Noen kommuner bruker biler og kjører hjem til folk og leverer på døra og noen kommuner gjør begge deler. Et tilbud som enkelte kommuner opprettholdt også igjennom påsken.

I en del kommuner er psykisk helse- og rustjenestene i stor grad bemannet av sykepleiere eller annet helsefaglig personell. Flere steder har tjenestene vært sårbare i pandemisituasjonen fordi helsepersonell har blitt beordret eller omdisponert til annet arbeid i kommunen. Det er også ansatte som selv har vært i karantene. I mangel på personell har noen kommuner etablert godt samarbeid med frivillighetssentralen som kan stille opp og lage mat på kort varsel. En kommune opplevde store utfordringer ved at mange i rus- og psykisk helseteam ble satt i karantene samtidig. Det opplyses om at slike situasjoner har blitt løst raskt og godt ved at ansatte fra andre kommunale tjenester og NAV har steppet inn på kort varsel slik at teamene har kunnet jobbe med ivaretakelse av brukerne.

En annen reell utfordring er frykten for å bli smittet og frykten for å selv smitte andre. En frykt som deles av både ansatte og brukerne av kommunens tjenester. Ansatte forteller at de selv er svært nøye på å følge smittevernsråd og de oppfordrer og lærer brukerne i hvordan de kan beskytte seg selv og andre best mulig. Noen kommuner har kjøpt inn såpe og antibak som de har reist rundt og hengt på dørene til brukere slik at de er sikret tilgang på dette. I en kommune har alle som bor i kommunal bolig fått utlevert «vaskeposer» til vask av dørhandtak/telefon mm. Kommuneansatte kjører selv rundt i biler der de har med seg brukerutstyr, mat, medisiner mm. Det er ulikt fra kommune til kommune hvorvidt de kan ha med seg brukere som passasjerer i bilene sine. Der kommunen ikke tillater dette har det gått utover brukere som for eksempel trenger skyss og følge til fastlegen. Noen kommuner forteller også at de reiser rundt og tester brukere ved mistanke om covid-19.Når det gjelder smittevern-utsyr så har kommunen selv fått beskjed om å rasjonere dette og det er en utfordring alle ønsker en raskt løsning på.

Ansatte i kommuner opplever forsterket angst og ensomhet hos mange av brukerne. Byer og tettsteder er tomme for mennesker og hele nedstengningen av samfunnet kan for mange av oss minne om helligdager. Mange kommuner oppgir at de har daglig kontakt med enkelte på telefon eller via video og det er mange som går turer sammen med brukerne som sier de setter pris på dette tilbudet.

Noen av Innlands kommunene har under pandemien valgt å ha størst fokus på pasienter i forløp 3 og praktisk bistand er redusert til å gi kun nødvendig helsehjelp. Kommuner forteller også at frivillige og ideelle organisasjoner gjør en fantastisk jobb der de hjelper til med å ivareta mennesker og forebygge at brukere og pårørende blir værende helt alene. Selv om mange bidrar så godt de kan er mange opptatt av hvordan situasjonen påvirker brukerne. Personer som ikke har det så vanskelig i utgangspunktet, er naturlig nok de som også takler situasjonen best.  Flere av kommunene forteller at symptomtrykket hos de alvorligste syke har økt som følge av isolering og bortfall av vaner og rutiner i hverdagen. At også andre arrangement og tilbud utenom det kommunale har vært nedstengt og avlyst har også hatt en negativ effekt

De siste ukene har utfordringen ifht mangel på rusmidler bare blitt større. Mennesker som har brukt cannabis har ikke lenger samme tilgang og det skaper uro og fortvilelse hos mange. Noen melder også om økt alkoholbruk blant enkelte i brukergruppen. En kommune som har tilbud om HasjAvvenningsKurs forteller at de, på grunn av stor pågang på andre områder, ikke foreløpig har hatt mulighet til å starte opp kurs verken verke med fysisk oppmøte eller på nettet men at de skal se på denne muligheten fremover.

Nå som samfunnet gradvis gjenåpner får vi henvendelser fra kommuner som er usikre på hvordan dette skal gjøres. Der noen kommuner har laget en strategi er andre mere usikre og savner veiledning på dette fra nasjonale myndigheter.  Vi skal ikke se bort ifra at enkelte kommuner kommer til å etablere sine tilbud med korona som normaltilstand. Selv om enkelte tilbud, som samtaler via telefon og video, kommer til å fortsette også fremover må vi huske på at ingenting kan erstatte den fysiske kontakten.

 

 

Innlandskommuners ivaretakelse av brukere og pårørende under pandemien
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gu02m5
(Skriv inn koden over.)