Interkommunalt samarbeid for å hindre overskjenking og rusrelatert vold


MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. 

Av Dick Ekroth (2017), Fredrikstad kommune 

Arbeidet startet i 2007, da en interkommunal prosjektgruppe med støtte fra Helsedirektoratet, utviklet et lokaltilpasset Ansvarlig vertskapskurs. Prosjektgruppen bestod av representanter fra serveringsnæringen, politiet og kommunene, i tillegg til en prosjektleder.

I perioden 2009-2010 deltok de tre kommunene i Helsedirektoratets «kontrollprosjekt», som handlet om å utvikle nye metoder for god salgs- og skjenkekontroll. Gjennom denne prosjektperioden ble MAKS uteliv nedre Glomma etablert, erfaringene er samlet i en håndbok til hjelp for andre kommuner. Siden 2011 er MAKS-arbeidet etablert som et fast samarbeid, mellom kommunene, politiet og bransjen. Det er politisk vedtatt at MAKS skal videreføres, og det er forankret i samarbeidspartnernes handlings- og virksomhetsplaner.

Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) har vært veileder, motivator og kunnskapsleverandør til kommunene i forbindelse med utviklingen og etableringen av MAKS.

Interkommunalt og tverretatlig samarbeid

Som et eksempel på samhandling, er det i de tre kommunenes alkoholpolitiske retningslinjer for 2016-2020 bl.a. stilt likelydende vilkår om at styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkesteder skal delta på kurs i Ansvarlig vertskap. Målet er lojalitet om regelverket og økt kunnskap om Ansvarlig alkoholhåndtering.

MAKS jobber med et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å nå målene. Alle instanser skal arbeide for å utvikle et godt omdømme av lokalsamfunnet. Samarbeidet har vist seg å være svært nyttig for alle parter. Vi lærer hverandre bedre å kjenne, og øker forståelsen og respekten for hverandres roller.

Organisering av samarbeidsforum

Det er kommunen som leder partnerskapet MAKS og det rulleres mellom kommunene, 2 år av gangen. MAKS forum er det felles overordnete samarbeidsorganet og avholder fire møter per år, tre halvdagsmøter og et to-dagers seminar. Her evalueres arbeidet, nye satsingsområder besluttes og det utpekes arbeidsgrupper som har ansvar for spesifikke temaer og innsatser.

 

MAKS – uteliv nedre Glomma er, per 2016, organisert i tre hovedarbeidsgrupper underlagt MAKS forum.  Disse er; MAKS forebygging og kompetanse, MAKS myndighet og MAKS saksbehandling. Prosjekt håndbok startet 2016.

Politikerne og politiske utvalg orienteres og involveres i arbeidet, utover ordinær saksbehandling, bl.a. gjennom seminar/kurs/informasjonsdager om MAKS uteliv.

Valgte representanter til MAKS forum

I MAKS forum sitter personer som har en sentral rolle og ansvar for bevillingsaker, forebyggende helsearbeid, SLT- koordinator og uteliv fra kommunen, politiet og serveringsnæringen. Det er viktig at representantene i MAKS forum har beslutningsmyndighet for å sikre effektiv gjennomføring av MAKS tiltak.

Fra kommune:

  • Saksbehandler/rådgiver av skjenkebevillinger, sanksjoner og politiske saker
  • Kontrollselskap
  • Saksbehandler/rådgiver for forebygging, helse og sosial, og kriminalitetsforebygging
  • Politikere

Fra politi:

  • Ordenssjef, lensmann eller ansvarlig for MAKS Orden tjenesten

Fra utelivsbransjen:

  • Representanter utpekt fra næringsforening, eventuelt frivillige “seriøse” drivere

Det kan være lurt å ha medlemmer:

  • som er stabile over tid
  • som er positive
  • som hardelegert beslutningsmyndighet/eller innehar den i kraft av sin stilling
  • med god kompetanse på konfliktløsning

 

Suksessfaktorer

En suksessfaktor for den vellykkede implementeringen har vært at vi har etablert et godt og langsiktig samarbeid med alle parter. Samarbeid er relasjonelt og da er det viktig med gode møteplasser og personlig kontakt. Implementeringen startet med at vi forankret innsatsen på ledernivå. Vi avtalte møter med bevillingshavere, politiledere m.fl. på deres arbeidssted. Som kommunal aktør må man banke på alle dørene og invitere seg selv inn for å presentere, forklare, selge inn og få oppslutning om MAKS arbeidet. Det er et arbeid som krever langsiktig og målrettet innsats.

Alle som er engasjert i MAKS-samarbeidet er sosiale entreprenører, som skal bidra til å løse utfordringer knyttet til utelivet på en bedre og mer effektiv måte. Vi har stort fokus på veiledning og seriøs drift.

Å presentere målene i MAKS uteliv, hvem som er med i samarbeidet og et oppløftende slagord som «Alle fortjener å få MAKS ut av kvelden», bygger opp og styrker følelsen av felleskap. Samtidig gir det positivt ladet informasjon ut i lokalsamfunnet om MAKS målsetting.

Bruk av media

Media tar oftere kontakt med politiet enn kommunene om tema «trygt uteliv». Det er viktig at alle aktørene i MAKS uteliv involveres med artikler eller saker i media. Det at utelivsnæring, politi og kommune står samlet om billedbruk og budskap i media, viser publikum at man står samlet om et felles mål om Ansvarlig alkoholhåndtering. At alle aktørene samarbeider om budskap, hva som skal oppnås og hvilke fakta som skal formidles om MAKS, krever samordning og planlegging. Å formidle problemstillinger og budskap på ulike måter, i en planlagt progresjon og gjennom ulike medier, gir større effekt enn å formidle ett budskap en gang. MAKS forum har som prinsipp å be om gjennomlesning av reportasjer i media for å sikre rett formidling av policy. 

Materiell og kommunikasjon

MAKS uteliv har utviklet eget kampanjemateriale som alle skjenkestedene og nye bevillingshavere får tilbud om. Materialet benyttes i kombinasjon med Helsedirektoratets nasjonale materiell, for å skape oppmerksomhet om og eierskap til MAKS. Kombinasjonen skaper større mangfold og variasjon i budskap og utrykk i folkeopplysningsarbeidet om ansvarlig alkoholhåndtering på utestedene.

Utfordringer

I MAKS møtes parter som ofte har vært i direkte konflikt med hverandre. MAKS står av og til overfor kontroversielle tiltak i alkoholpolitikken, og sakene kan få store økonomiske konsekvenser. Politikkområdet er til dels preget av politiske ytterpunkter fra “stengte kraner til fri flyt”. Kommunal alkoholpolitikk blir også av og til gjenstand for politisk byttehandel ved maktskifte.

I MAKS konfliktløsning har vi erfart at humor er et viktig og kreativt ledelsesverktøy. Bevisst bruk av humor i arbeidet har vært forløsende for kreativiteten, og bidratt til at partene har kommet ut av fastlåste oppfatninger. Når partene kan le av seg selv eller le sammen virker det forsonende, åpner opp for ny innsikt om hverandre og skaper nye løsninger i fellesskap.

Venner for livet

Det er en fordel om MAKS raskt etablerer en “spleisekultur” der partene gjør sitt for å dele erfaringer, ansvar og økonomi. I praksis betyr det for eksempel å spleise på utgifter til tiltak og ha interkommunale budsjett. Hver for seg har partene budsjettutfordringer, men sammen kan vi få til et økonomisk grunnlag og sette tiltakene ut i livet. “En for alle – alle for en” har vært nedre Glommas samarbeidsmotto. Hvis partene oppleves som kamerater, også i vanskelig tider, har vi fått venner for livet.

Lykke til med ditt MAKS prosjekt!!

 

: Artikkelen er en en revidert utgave av artikkel på forebygging.no/handling

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 30f061
(Skriv inn koden over.)