Plan for rusarbeid i videregående opplæring i Møre og Romsdal


Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter rus- Midt–Norge har i perioden 2011 – 2015 samarbeid med sju pilotskoler i Møre og Romsdal om å utarbeide og implementere en «Plan for rusarbeid» for alle de videregående skolene i fylket. Planen er delt inn i tre innsatsområder: forebygging, tidlig innsats og gode rutiner som skal følges ved bekymring og mistanke om rusmisbruk. Hovedmålet med «Plan for rusarbeid» er å skape et trygt og inkluderende miljø gjennom tiltak der alle elevene blir sett og tatt vare på, og dessuten å hjelpe og støtte risiko-elever til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, og på den måten bidra til at de lettere kan fullføre utdanningen sin.

:Rita Valkvæ (2016), seksjonsleder Kompetansesenter rus Midt-Norge.

Utdanning er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. I tillegg er utdanning den aller mest beskyttende faktoren for utsatte barns langsiktige og positive utvikling (Vinnerljung 2013). Et viktig funn er at faktorer utenfor skolen er like viktige årsaker til frafallet som rent skole-interne faktorer. Eksterne faktorer kan være rusmiddelmisbruk eller andre sammensatte psykososiale vansker (Kunnskapssenteret for utdanning 2015).

Kartlegging

I en undersøkelse som Kompetansesenter rus - Midt Norge gjennomførte i 2011 på 17  videregående skolene i Møre og Romsdal kom det frem at 11 av skolene hadde  registrerte elever med rusproblemer ved sin skole fra 2009-2011 og flere av skolene var bekymret for at de på grunn av manglende kunnskap ikke evnet å oppdage elever med problemer tidlig nok. skolene oppga at de hadde gode nok handlingsplaner for hva de skal gjøre når de er bekymret for en elev, men rutinene i disse handlingsplanene var utarbeidet på generelt grunnlag og var ikke spesifikke for rus. Tilsatte fryktet dessuten at rutinene ble praktisert forskjellig. Skolene oppga at praksisen og utøvelsen av rutinene var avhengig av kunnskapen til de tilsatte, hvorvidt rutinene hadde ledelsesforankring, og hvor godt utviklet samarbeidet med det øvrige hjelpeapparatet var. Skolene oppga at de trengte mer kunnskap om hjelpetjenestene i kommune og spesialisthelsetjenesten og kunnskap om metoder i rusforebyggende arbeid.

Forankring

«Plan for rusarbeid» ble utarbeidet av prosjektarbeidsgruppen og godkjent av utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Planen ble så forankret politisk i fylkestinget. Det er fylkeskommunen som nå eier planen og den ligger ute på hjemmesiden til utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, samt på hjemmesiden til pilotskolene. Plan for rusarbeid inngår som en del av arbeidet med å forebygge frafall i videregående opplæring, noe som er en viktig del av gjennomføringsarbeidet i Møre og Romsdal. Målet er at alle de videregående skolene i Møre og Romsdal skal ta i bruk planen.

Verktøy i arbeidet

Arbeidet med «Plan for rusarbeid» i videregående opplæring tok i bruk  verktøy som Helsedirektoratet sin veileder «Fra bekymring til handling Veilederen ble brukt som grunnlag for undersøkelsen i skolene, og den ble også brukt som et viktig verktøy i utarbeidelse i prosessen med å utarbeide «Plan for rusarbeid» og i det videre arbeidet med å implementere planen i pilotskolene. Rundskrivet om skolepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten som kom fra Utdanningsdirektoratet i 2012 (Udir-10- 2012 «Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.») legitimerte skolenes ansvar. Støttemateriell - rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter, som Helsedirektoratet ga ut i 2012, er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Flere av skolene i prosjektet har arbeidet for å få dette til. eks Borgund videregående skole. I materiellet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere og foreldremøter på skolen (Forebygging.no/skole). Volda videregående skole har gjennomført gode eksempler på foreldremøter. Fra 2013 fikk videregående opplæring tilbud om Ungdata gjennom kommunen. Ungdata er et viktig verktøy i arbeidet for å styrke samarbeidet mellom den videregående opplæringen og kommunen om forebyggende oppgaver.

Evaluering

De sju pilotskolene har arbeidet strukturert med å implementere «Plan for rusarbeid» ved sin skole. «Plan for rusarbeid» inneholder gode mål, rutiner og verktøy som skolene kan benytte i sitt daglige arbeid. Hver skole har kartlagt situasjonen ved sin skole, prioritert mål og tiltak de skulle utvikle og gjennomført arbeidsseminar og kompetanseløft. Evalueringa oppsummerer følgende fellesnevnere for de sju skolene.

 

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en felles plan for rusarbeid i videregående opplæring som ligger på fylkets utdanningsavdelings hjemmesider.
  2. Pilotskolene informerer ansatte, foresatte og elever ved skolen om Plan for rusarbeid og om skolens interne planer på området. For eksempel har en skole lagt Plan for rusarbeid inn i informasjonsheftet til elevene.
  3. Kunnskap og kompetanse om temaet rus er satt på dagsordenen på pilotskolene. En av skolene har blant annet lagt spørsmål knyttet til rusrelaterte problemstillinger blant venner og/ eller familie, - og hos eleven selv- inn i samtaleverktøyet til helsesøster ved skolen.
  4. Alle pilotskolene har nå Plan for rusarbeid tilgjengelig på sin hjemmeside.
  5. Alle pilotskolene har fått på plass rutiner og prosedyrer for hva de skal gjøre når de er bekymret for en elev, enten ved at de har revidert tidligere rutiner, eller ved at de har utarbeidet nye.
  6. Pilotskolene opplyser at de har fått i stand et bedre samarbeid med hjelpetjenestene i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Veien videre

I fortsettelsen vil nye videregående skoler i fylket få tilbud om samarbeid om et systematisk implementeringsarbeid etter modell fra pilotskolene.

Det blir forsket mye på hva som kan redusere skolefrafall, og i en oversikt som baserer seg på 150 internasjonale studier, vises det til at tiltak for å redusere frafall virker. Ingen enkelttiltak ser ut til å være bedre enn andre, men det som er avgjørende, er at man har kapasitet og kompetanse til å implementere det tiltaket man velger. Det vises også til at valg av tiltak må baseres på både lokale behov og tilgang på ressurser (Wollshcheid og Noonan 2012).

Plan for rusarbeid kan i denne sammenhengen være en del av et større arbeid som kan gjøre en forskjell, slik at flere elver både blir sett og blir tatt vare på, og på den måten kanskje være med på  å hjelpe elever fra å falle ut av videregående opplæring. Planen legger vekt på både hvordan man kan fremme samarbeid mellom kommune og videregående skoler i forebyggende rusmiddelarbeid, og hvordan enkeltpersoner bedre kan handle når de er bekymret for en elev. Selv om det er fylkeskommunen som eier de videregående skolene, er det i kommunen ungdommene bor, og det er her arbeidet naturlig foregår.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 02548q
(Skriv inn koden over.)