Kommunal planstrategi


Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel som sier noe om den langsiktige utviklingen av kommunesamfunnet, en arealdel som sier noe om hvilke arealer som skal brukes til hva, og en handlingsdel som knyttes opp mot de midlene kommunen har til rådighet.

Av: Lise Christoffersen,2012. Stortingsrepresentant (Ap)

Kommuneplanen strekker seg over flere kommunestyreperioder. Handlingsdelen dekker fire år og rulleres årlig, slik at den alltid skal være à jour. Eksempler på overskrifter i en kommuneplan kan for eksempel være hvordan en skal samarbeide med nabokommuner for å få til en koordinering av ressursbruken til felles beste, ønsket boligutvikling, næringsutvikling, utdanning, stedsutvikling, samordning av arealbruk og transport, folkehelse, kultur mv. Under kapitlene i kommuneplanen kan det lages temaplaner. Ett eksempel kan være at det under kapitlet om folkehelse blir bestemt å lage en lokal handlingsplan for forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengige, i tråd med politikernes vedtak om at en slik temaplan er prioritert.

 

Et stort problem har vært at nye politikere sjelden har hatt noe forhold til kommuneplanen og tilhørende temaplaner. Kommuneplanen blir ofte rullert som et av de siste vedtakene i en fireårsperiode. Nye politikere har hatt liten eller ingen oversikt over hvilke planer som fantes. I den nye loven er det derfor bestemt at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, senest ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. ”Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden” (§ 10-1). Eksisterende planer skal gjennomgås. Er de gode nok? Må de revideres? Trenger vi nye? Kanskje finnes det en rusmiddelplan, allerede, som er god nok og under gjennomføring? Kanskje finnes det en plan som ikke holder mål? Kanskje er det ingen plan i det hele tatt? Et nytt politisk flertall kan ha andre svar enn flertallet i forrige periode.

 

I oktober 2012 skal historiens første lovpålagte planstrategi være ferdig. Som politiker kan du overlate det meste av arbeidet til administrasjonen og vente til det foreligger en ferdig anbefaling. Det er ikke særlig smart. Det bør være tett samspill mellom politikk, ledelse og fag i denne gjennomgangen. Da får du som politiker en mulighet til å legge premisser og gjøre kvalifiserte politiske vedtak om kommunens utvikling i den perioden du er valgt for. Du kan bidra til å sikre kontinuitet i lokalpolitikken, eller endre kurs. Du får oversikt over hvem det er nødvendig og viktig å samhandle med, for å nå dine politiske mål.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 528kk8
(Skriv inn koden over.)