Kommunestyret vedtar at ny handlingsplan mot rus behøves


Vi kan tenke oss fire år fram i tid. Planstrategien viste at rusfeltet hadde vært et forsømt område altfor lenge. Det fantes ingen helhetlig plan. Arbeidet var lite systematisk. Det var en del gode tiltak, men de var lite koordinert. Det fantes eksempler på at kommunen hadde gått glipp av ressurser fordi ingen hadde oversikt over midler det gikk an å søke på. Individuelle planer for den enkelte rusmisbruker var forsøkt, men det var vanskelig å skaffe behandlingsplasser, det var for få boliger.

Av: Lise Christoffersen,2012. Stortingsrepresentant (Ap)

Plutselig kom det noen ut av fengsel, uten at kommunen var varslet om det. Det manglet tilrettelegging for arbeidstrening og utdanning. Frivillige organisasjoner ble bare koblet inn på ad hoc-basis. Politiet slet med økende helgefyll, bråk og vold i sentrum. Det var manglende kontakt mellom Navkontor og barnevern.

 

Den nye handlingsplanen mot rus ga kommunepolitikerne bedre oversikt og bedre beslutningsgrunnlag. Samarbeidet internt i kommunen og mellom kommunen og eksterne aktører ble bedre. Den nye samhandlingsreformen la premisser for et tettere samarbeid med det regionale helseforetaket. Det ga verdifull kompetanseoverføring til kommunen på det politisk prioriterte rusområdet, og det ble et tettere samarbeid om nødvendig behandling. Kommunen fikk bedre oversikt over potensielle samarbeidspartnere, både i offentlig og frivillig sektor. Det ble enklere å lage og gjennomføre tverrfaglige individuelle planer for rusmisbrukere. Tjenestene ble bedre. Politikerne kunne vise til bedre resultater, og det beste av alt – det ble lettere å se sammenhengene mellom rusproblemer og forebyggende arbeid, både i barnevern, på kultursektoren og i skolesektoren, som alle har delansvar for oppvekstmiljøet for barn og unge.

 

Forebygging fikk en tydeligere plass i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen viste at det alt i forrige periode var satt av arealer til boligbygging, men den nye planstrategien viste at nødvendig regulering manglet. Det arbeidet ble igangsatt. Samtidig la kommunestyret en plan for når de kunne sette av midler til gjennomføring av handlingsplanen. Det var ikke mulig å finansiere alt på en gang, men det ble lagt en plan, der de viktigste tiltakene ble tatt først. Samtidig fikk politikerne en viss oversikt over mulig tempo i gjennomføringen av de andre tiltakene. Det ble lagt opp til et system med årlig rapportering gjennom kommunens årsmelding om hvor langt man var kommet og om det var nødvendig å justere tidsplanene.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 05q72v
(Skriv inn koden over.)