Høye ambisjoner – kompleks virkelighet


Selv om det er enighet om de samfunnsmessige målsettingene for rus­middel­politikken, kan uenigheten være stor om de virke­midlene man har til rådighet for å nærme seg målene.

Av: Bergljot Baklien 2012, forsker SIRUS

Interessekonfliktene som ligger bak en slik uenighet, fjernes ikke ved hjelp av planlegging. Når folkehelse­perspektivet som planen har hentet inn fra nasjonale målsettinger og strategier, møter lokale næringspolitiske hensyn, må gjerne prinsippene og målene vike. De som fatter beslutninger om faktiske tiltak, er gjerne andre enn de som har formulert målene og foreslått tiltakene. Da hjelper det ikke om planen er både kunnskaps­basert og handlings­relevant. 

 

I følge veilederen (se veileder rusmiddelpolitisk handlingsplan side 12) skal en bedre kommunal rusmiddel­politikk ”redusere de sosiale og helse­messige skadene av rusmiddelbruk”, ”å redusere det totale for­bruket av alkohol” og benytte regulatoriske virkemidler. Men sammenhengen mellom til­gjengelighet og problem er ofte utydelig på det lokale nivået. For kommunale ­politikere blir det lett å tenke kortsiktig. Effekten av en liberalisering oppleves som umiddelbar og direkte, mens effekten av restriksjoner oppleves som mer langsiktig, indirekte og usikker. I tillegg til slike kost-nytte-betraktninger kommer at liberalisering ofte er mer i tråd med folke­opinionen. Avstanden mellom velgere og politikere er kort på det lokale nivået.

 

Ambisjonene er også høye blant dem som starter opp et planarbeid i sin kommune. Men så kommer virkeligheten med praktiske krav. Økonomi, hensynet til nærings­interesser, liberale for­ståelses­modeller hos en del politikere, og ikke minst behovet for å fokusere på virkemidler heller enn på mål og visjoner, setter stramme grenser for hva som er gjennomførbart.

 

Det er ikke bortkastet arbeid å lage en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det skjer mye i planprosessen, og planene er viktige arbeidsredskap for praktikere og fagfolk. Men der planlogikken er orientert mot kunnskap, mål og visjoner, er den kommunale politikken opptatt av enkelt­saker. Politikken lar seg ikke så lett styre av planene.  Hvis planene skal føre til en mer helhetlig rusmiddelpolitikk, stiller det strenge krav til prosessen, til dem som skal utvikle planene, og ikke minst til dem som skal følge de opp når de er vedtatt. Trolig kan man også oppnå mer gjennom tettere koblinger mellom dem som formulerer målene og foreslår tiltakene på den ene siden, og de som fatter beslutninger om faktiske tiltak på den andre.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 54fs50
(Skriv inn koden over.)