Skjenkepolitikk på lokalt nivå


I alkoholloven ligger det nasjonale rammer for skjenkepolitikken, blant annet med hensyn til kontroll av skjenkesteder og maksimaltider for skjenking. Men størstedelen av skjenkepolitikkens virkemidler forvaltes likevel på kommunalt nivå.

Av dr. philos Ingeborg Rossow 2013, Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

Disse virkemidlene omfatter som nevnt adgangen til å regulere antallet skjenkesteder, tetthet av skjenkesteder i sentrumsområder og skjenketider (innenfor lovens rammer). Videre har kommunene anledning til å tilby forebyggende tiltak til skjenkesteder og til å iverksette koordinerte tiltak (som eksemplifisert tidligere).

Siden endringen av alkoholloven i 1997 har kommunenes skjenkepolitikk blitt mer liberal i flere henseender. Selv om tilgjengelighetsbegrensning er vist å redusere alkoholkonsum og relaterte skader, har utviklingen i norske kommuner gått i retning av økt tilgjengelighet. I løpet av de siste 20 årene har det totale antallet skjenkesteder i Norge økt med over 50 % (fra 4693 i 1992 til 7391 i 2011). Det er et fåtall – og stadig færre - kommuner som har satt et tak på antall skjenkebevillinger og/eller avslått søknader om skjenkebevilling, og ved avslag på søknader om skjenkebevilling er det sjelden alkoholpolitiske hensyn som ligger til grunn (45). I samme periode har også antallet kommuner som har utvidet skjenketid (dvs. skjenketidsslutt mellom kl 01.00 og 03.00) økt, men det har i siste del av perioden også vært en del kommuner som har innskrenket skjenketiden innenfor utvidet skjenketid (f. eks. fra kl. 03.00 til 02.00). I 2011 et stort flertall av kommunene skjenketid til etter kl 1.00, de fleste av disse (205) hadde skjenking til 2.00, mens 45 hadde skjenking til kl 2.30 og 59 kommuner hadde skjenking til kl 3.00 (45).

Når det gjelder kommunenes kontroll med skjenkestedene, er det et flertall av kommunene som bruker private vaktselskap til å gjennomføre skjenkekontroller. Andelen kommuner som bruker vaktselskap i stedet for kommunale kontrollører, har økt betydelig de siste 15 årene. I 2011 var det 315 kommuner som brukte private vaktselskap og 51 kommuner, deriblant flere av de større byene, som brukte kommunale kontrollører (45). Det skal årlig utføres minst tre ganger så mange kontroller som det er antall skjenkesteder, og blant de større byene utføres det ofte enda flere kontroller.

Bare i et mindretall av norske kommuner avdekkes det i løpet av ett år noen brudd på skjenkebestemmelsene, og i enda færre kommuner blir det foretatt inndragning av skjenkebevillinger. I 2011 avdekket skjenkekontrollene i 155 norske kommuner totalt 1208 brudd på skjenkebestemmelsene, og bare et mindretall av disse dreide seg om skjenking til mindreårige (17 tilfelle), skjenking til berusete gjester (248 tilfelle) eller skjenking utenfor skjenketiden (40 tilfelle). Samme år ble det inndratt i alt 101 skjenkebevillinger, fordelt på 42 kommuner (45). Studier fra Trondheim og Bergen har vist at overskjenking forekommer svært ofte og da særlig mot slutten av skjenketiden (34, 35). Det er derfor grunn til å anta at håndhevelse av skjenkebestemmelsene på dette området kan bedres vesentlig og være ett av flere virkemidler for å begrense omfanget av skjenkerelatert vold.

Selv med et rimelig godt forskningsmessig grunnlag for å si noe om hvorvidt bestemte tiltak er effektive for å begrense skjenkerelatert vold, vil politiske aktører også måtte vurdere andre sider ved slike tiltak. Vil de ha uønskete konsekvenser for næringen? Vil de være kostbare eller vanskelige å iverksette? Vil de innebære vedvarende ressursbruk? Svarene på slike spørsmål (i den grad det finnes gode svar på dem) må veies opp mot hva vi vet om sannsynlige gevinster av tiltakene, og vil i første rekke være en politisk og verdimessig avveining.


 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7800k8
(Skriv inn koden over.)