Utfordringer i arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan


Hvis du tenker deg en kommune som et stort hav, rusmiddelpolitisk handlingsplan som en av flere båter i dette havet og en kommunalt ansatt helse- eller sosialarbeider som har fått i oppgave av båteierne, kommunepolitikerne, å lose båten gjennom vanskelige farvann frem til en trygg havn – ja, da har du et bilde av hvordan mange av kommunalt ansatte plankoordinatorer for rusmiddelpolitisk handlingsplan opplever sin hverdag.

Av: Øystein Gravrok ( KoRus Nord) og Bjørn Hauger (Sareptas) 2011

Farvannet oppleves vanskelig blant annet fordi retningen planarbeidet, eller båten, skal gå i, ikke er gitt. Andre utfordringer er håndteringen av statlige krav, kommunal politikk, faglighet og befolkningens deltakelse i arbeidet med rusmiddelpolitiskhandlingsplan. Tross disse strabasiøse seilasene har losene et genuint ønske om å bringe arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i havn. «Losene» det refereres til i denne artikkelen er kommunalt ansatte helse- og sosialarbeidere fra elleve nordnorske kommuner som har fått ansvar for gjennomføring av rusmiddelpolitisk handlingsplan i egne kommuner. Disse deltok i perioden 2008 til 2010 på en arbeidsseminar-rekke i regi av KoRus-Nord, med fire møtepunkter og veiledning mellom samlingene.  Utgangspunktet for valg av kommuner var Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, sin kartlegging av rusmiddelpolitiske handlingsplaner i norske kommuner. Av denne kartleggingen framgikk det at mange kommuner ikke hadde prioritert dette arbeidet. I kjølvannet av denne kartleggingen ble nordnorske kommuner invitert til å delta for å styrke kompetansen knyttet til hvordan legge opp og gjennomføre planprosesser på dette området. Elleve kommuner meldte sin interesse, men tre stykker falt fra underveis i prosessen. Det er fra arbeidet med disse kommunene vi har hentet vår empiri til denne artikkelen.

 

Hvilken kurs velger kommunene?

Spørsmålet om hvilken kurs - eller om en vil hvilken planteori som legges til grunn i kommunene for «båten» rusmiddelpolitisk handlingsplan er interessant fordi dette kan si noe om hvorfor planprosesser blir som de blir. Mange kommuner tar utgangspunkt i den lovpålagte alkoholpolitiske handlingsplanen (retningslinjene) når de går i gang med rusmiddelpolitisk handlingsplan. Årsakene til dette kan blant annet knyttes til at da alkoholloven ble revidert ble kommunene gitt større frihet til å vurdere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra lokale forhold. I tillegg anbefales kommunen å sette det alkoholpolitiske arbeidet inn i en større sammenheng.

 

Det er mange begrunnelser for dette:

Rusmiddelproblemer er sammensatte og blandingsmisbruk er utbredt. Omfanget av rusproblemer i en kommune må sees i lys av det som skjer i andre samfunnssektorer, et perspektiv som også blir tydeliggjort i den nylig reviderte plan og bygningslovens påpekning av økt folkehelseperspektiv i kommunal planlegging.

 

Andre forhold som taler for å sette det alkoholpolitiske arbeidet inn i en større sammenheng er kommunens behov for å tilrettelegge for gode oppvekstmiljø, god kvalitet på det forebyggende arbeid, muligheter for bolig- og behandlingstilbud og kvalifiserende tiltak (skole og utdanning) for rusavhengige. Alt dette er eksempler på politikkområder som får betydning for utviklingen av rusmiddelproblemer i en kommune.

 

For å få til dette anbefales det fra statlig hold at kommune utarbeider helhetlige rusmiddelpolitiske planer. Målet er at disse planene skal ha en reell innflytelse på totaliteten av de forholdene som har betydning for utvikling av rusmiddelproblemer i kommunen. Men det er ikke nødvendigvis slik at intensjonene som ligger til grunn for utarbeidelse av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan passer som «hånd i hanske» i den rådende plantenkningen i kommunene. Våre erfaringer er at det i tilknytning til hvordan kommunene tilnærmer seg spørsmålene «hva er en plan» og «hvordan drive planlegging» finner vi flere av årsakene til hvorfor mange plankoordinatorer sliter i sitt arbeid.

 

------------------------------------------------------------------

Denne artikkelen  har tidligere vært publisert i en lengre versjon i Tidsskriftet Rusfag nr 1 2011.

 

 

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 774r01
(Skriv inn koden over.)