«Tryggere uteliv i Bodø» - erfaringer med ansvarlig alkoholhåndtering


:Terje Myller (2016), seniorrådgiver ved KoRus-Nord

Bodø er et godt eksempel på hvordan Ansvarlig alkoholhåndtering kan gå fra gryende prosjekt til etablert tiltak med suksess. Her får du et innblikk hvordan arbeidet gikk til.

Starten

Det startet i november 2011. Tre politifolk i Salten politidistrikt hadde vært på seminar i Oslo om politiets rolle i skjenkekontrollen. Bodø sentrum var plaget av fyll og bråk i helgene. Politiet samarbeidet allerede med bransjen ved å holde ordensvaktkurs. De holdt også kontakt med kommunens kontrollører når de var ute. Samtidig så de behov for et mer strukturert samarbeid, så de ba om et møte med skjenkekontoret i kommunen.

På dette møtet ble tiltaket Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) nevnt som en aktuell samarbeidsform. Politiet kjente til at kolleger i Sverige og andre byer i Norge jobbet opp mot utelivet etter denne metoden. Skjenkekontoret kontaktet KoRus-Nord, som har ansvar for å bistå og veilede nordnorske kommuner i bruken av AAH.

Noen dager senere avholdt representanter for politiet, Bodø kommune, skjenkenæringen og KoRus-Nord et møte for å snakke om veien videre. Alle ønsket å starte så raskt som mulig. Kommunen foreslo å etablere tiltaket som prosjekt med prosjektleder i full stilling, såfremt KoRus-Nord kunne finansiere stillingen det første året.

Ved hjelp av midler som kompetansesenteret disponerte på vegne av Helsedirektoratet, ble stillingen sikret for ett år. En samarbeidsavtale mellom Bodø og KoRus-Nord kom på plass. Kommunen lyste ut stillingen og ordensseksjonen i Salten politidistrikt orienterte om saken for kommunens politiråd. Et positivt signal fra politirådet ble ansett som viktig for å gi tiltaket synlighet og legitimitet.

Gode grep tidlig

Vellykket prosjektutvikling handler ofte om å gjøre gode grep tidligst mulig, og ett av disse var at kommunen ba politiet og bransjerepresentanten om å delta i intervjuene om prosjektstillingen. Dermed ble trekantsamarbeid og felles eierskap til prosjektet etablert umiddelbart.

Prosjektleder ble ansatt i februar 2012. Hun informerte straks byens bevillingshavere om prosjektet og oppfordret til å komme med ideer og spørsmål. Dernest etablerte hun ei prosjektgruppe med representanter fra Bodø kommune, skjenkenæring, hotellnæring, utekontakt, politi og skjenkekontroll.

I tillegg til prosjektgruppa ble det også dannet ei styringsgruppe som prosjektgruppa skulle rapportere til. Styringsgruppa besto av en kommunaldirektør, tre folkevalgte politikere og lederen av kommunens serviceenhet. På denne måten sørget man for at prosjektet var godt forankret i kommunens politiske og administrative nivåer.

Når strukturen var på plass og en del tanker var modnet, var tiden inne for å kontakte media for på den måten å informere innbyggerne. Prosjektet fikk brede oppslag i lokalpressen våren 2012.

Kurs og seminarer rulles ut

Mange kommuner starter tiltaket med å avholde kurs i Ansvarlig vertskap for bransjen, men etter innspill fra styringsgruppa valgte Bodø å fokusere på internkontroll på det første seminaret i juni 2012. Dette hadde blitt meldt inn av kontrollørene som en utfordring, noe som utelivsaktørene tydeligvis også følte, for seminaret fikk fullt hus.

Underveis kom det fram at utestedene var utrygge på skjenkekontrollen. Noen mente at vurderinger og lovtolkninger varierte, og at dette kunne medføre forskjellsbehandling. Kommunen tok tilbakemeldingene alvorlig, og siden Bodø har egne kontrollører var det ganske enkelt å arrangere først et kurs for dem i alkohollovens finesser og noe seinere et kurs i rapportskriving. Det siste ble holdt av en rutinert etterforsker ved Salten Politidistrikt.

Høsten 2012 arrangerte kommunen sitt første kurs i Ansvarlig vertskap. Målgruppen var i denne omgang begrenset til styrere og stedfortredere. På programmet sto innlegg om alkoholloven, kommunale forskrifter, overskjenking, konflikt­håndtering, samt ungdom og skjenking. Med tiden har det blitt en rekke slike kurs, også i en egen variant for butikkene.

Kursevaluering er nyttig

Etter hvert kurs i Ansvarlig vertskap blir deltakerne bedt om å fylle ut et skjema for evaluering av kurset og tips til neste kurs. Slik umiddelbar tilbakemelding er nyttig. Bodø har gjennom årene beholdt noen kjernetema, men passet på å ha rom for tilpasninger etter ønsker som framkommer i tilbakemeldinger.

Andelen deltakere som er "svært fornøyde" og mener at innleggene er "svært nyttige" har økt jevnt. Kurset som ble avholdt våren 2015 fikk topp score av 80 % av deltakerne.

AAH som vilkår for skjenkebevilling

Administrasjonen i kommunen gjorde en stor jobb med å profilere prosjektet overfor politikerne, og de lot seg begeistre. Sommeren 2012 vedtok de i nye skjenkebestemmelser at «det er en forutsetning for skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig alkoholhåndtering».

Samtidig som dette viste at prosjektet hadde kommet langt på kort tid, innebar det i praksis også en forpliktelse til å holde programmet gående gjennom hele kommunestyreperioden selv om prosjektet kun hadde ett års tidshorisont.

Skriftlig informasjon

I tillegg til den informasjonen som gis på kurs, under rådgiving og på nett, distribuerte Bodø kommune i 2012 et hefte som omhandler lokal bevillingspolitikk for de neste fire årene. Her finner bransjen, politikere og publikum generelt detaljerte opplysninger om alkoholloven, kommunens målsettinger, skjenketider, saksbehandling, internkontroll, med mer.

Blir permanent tiltak

Da prosjektåret løp ut gikk prosjektet over til å bli permanent tiltak med tilhørende fast stilling med noe økonomisk støtte fra KoRus-Nord fortsatt. Prosjektgruppa ble oppløst men fortsatte å leve som rådgivende nettverksgruppe. Overgangen ble også markert med navnebytte: Fra Ansvarlig alkoholhåndtering til «Tryggere uteliv i Bodø».

Bransje og skjenkekontrollører møtes

Gruppa tok tidlig grep for å utvikle kompetansen i kontrollørkorpset, og det neste steget var å bedre bransjens forståelse av kontrollene, hvilke konsekvenser brudd kan få og hvordan saksbehandlingen foregår.

Så i februar 2013 ble bransjen invitert til temamøte «kontroll». Interessen var stor, og 52 personer fra utelivet møtte opp. Møtet viste seg å bli nyttig. Informasjon om vurderinger og prosedyrer ble gitt og noen myter ble punktert, for eksempel at kontrollørene selv beslutter sanksjoner. Utelivets folk fikk anledning til å stille spørsmål, lufte frustrasjoner, diskutere og ikke minst treffe kontrollørene utenfor den vanlige settingen.

Etter dette møtet fikk alle utestedene i Bodø et uvanlig tilbud, nemlig at kontrollører ville være tilgjengelige for å delta på personalmøtene deres.

Gjennom denne fokuserte innsatsen har Bodø kommune etablert en veldig god relasjon med bransjen, som på sin side har lært mye om kommunens rolle og ansvar. En kan godt kalle det for en samarbeidsrelasjon. Da bransjen for eksempel skulle ha et internt treff høsten 2012 ble kommunen invitert til å delta.

Hva med sentrumsvolden?

Sammenhengen mellom rus og vold er kjent, og et viktig mål for et forebyggende tiltak som Ansvarlig alkoholhåndtering er at utelivsrelatert vold reduseres.

I Bodø trappet politiet opp sitt nærvær i sentrum på utsatte tidspunkter og steder i 2012, og ifølge tall fra Salten Politidistrikt var det en merkbar nedgang i sentrumsvold fra 2012 til 2013. Imidlertid har volden økt betydelig igjen i perioden 2013-2015, med en svært tydelig topp natt til søndager mellom 02.00 og 03.00. Politiet mener at dette har sammenheng med at det i bevillingsperioden 2012-2016 var tillatt å skjenke fram til lovens maksimumstid kl. 03.00.

Knallhard mot falsk leg

I et samarbeid mellom politiet og ordensvaktene ved uteplassene ble det i 2013 iverksatt en tøffere linje mot den utbredte bruken av falsk legitimasjon. Målet var å snu utviklingen, blant annet for å redusere skader, ulykker og rusrelatert vold. Når mindreårige blir knepet i døra blir det falske kortet inndratt og politiet varslet. De kan da vente seg et forelegg på 3000-6000 kroner.

Inspirasjonsseminar

Det mest kjente AAH-tiltaket i Norge de siste årene er utvilsomt SALUTT-prosjektet i Oslo, der kommunen og politiet inviterte utelivsaktørene i området mellom Rådhusplassen og Stortingsgata til samarbeid. Bodø kommune tenkte at det kunne vært spennende å vite mer om dette, så prosjektleder Johnny Brenna ble hentet opp høsten 2014 til å fortelle om erfaringene til bransje, politi, politikere og andre interesserte. Møtet ble døpt inspirasjonsseminar, og det ble fullt hus og en engasjert forsamling.

Utvidet samarbeid, storkontroll og media

Etter hvert som arbeidet i Bodø skred fram forgrenet aktiviteten seg og flere aktører ble involvert. Utekontakten kom tidlig inn i samarbeidet. Natteravner, brannvesen, taxinæring og busselskap deltok underveis i delprosjekter.

Kommunen har også vært svært bevisst på å holde byens innbyggere informerte gjennom media, for eksempel med oppslag i lokalavisa om tips til alkoholvett på julebordet og varsling av samordnet storkontroll. Slike storkontroller blir også varslet i forkant direkte til bevillingshavere, og de kontrollerende instansene har lagt merke til at dette både har skapt økt bevissthet og beredskap i bransjen. Antall anmerkninger har sunket betydelig.

Syretesten

Den sentrale målsettingen for tiltaket Ansvarlig alkoholhåndtering er å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsvold, og syretesten for tiltaket er om slike reduksjoner har blitt oppnådd.

Gode undersøkelser av effekten av Ansvarlig alkoholhåndtering i Norge er mangelvare. Forskere har ment at kurs i Ansvarlig vertskap alene har liten eller ingen effekt. Dette var bakgrunnen for at Helsedirektoratet i 2010 vedtok å utvide tiltaket fra kun kurs til også å inkludere samarbeid, bedre kontroll og tydelige sanksjoner.

SALUTT-prosjektet er evaluert av SIRUS, som konkluderte med relativt liten effekt, noe forskerne mente hadde å gjøre med at ønsket om godt samarbeid gikk ut over muligheten til å sanksjonere. Mer gulrot betød mindre pisk.

Når det gjelder Bodø er det slik at kommunen innførte prikkbelastning sommeren 2012. Siden da har byen hatt et forutsigbart system for sanksjoner som ikke synes å ha innvirkning på samarbeidet med utelivsbransjen.

Våren 2016 rapporterer Bodø kommune at antall brudd på alkoholloven har halvert seg fra 2013 til 2015. Det samme gjelder antall tildelte prikker; 22 i 2013, 10 i 2014 og 11 i 2015. Kontrollørene har ikke observert skjenking til mindreårige siden 2012. I 2015 så de bare ett tilfelle av skjenking til åpenbart påvirket person.

«Dermed er det ikke sagt at det ikke skjer», mener konsulent Ellen Neeraas i Bodø kommune, «men vi har inntrykk av at de ansatte er opptatte av ikke å gjøre feil fordi de har mer kunnskap enn før om hva som kan skje i forhold til å miste bevillingen osv. Tilbakemeldingen vi får er at ansatte på skjenkestedene er tryggere i jobben og vil ha enda mer kunnskap for å bli bedre».

Voldsproblematikken i sentrum i helgene er likevel fortsatt til stede. Salten Politidistrikt har foreslått overfor kommunen å redusere skjenketiden med en time i neste bevillingsperiode.

Suksessfaktorer

Hva skyldes suksessen? At politikerne tidlig vedtok at byens skjenkepersonell må gjennom programmet var åpenbart en nøkkelfaktor, men en bør også se bak dette vedtaket: Dersom ledere og saksbehandlere i kommunen ikke hadde omfavnet prosjektet slik de gjorde, eller dersom KoRus-Nord ikke hadde støttet oppstarten økonomisk, er det lite trolig at tiltaket hadde vakt samme oppmerksomhet i bystyresalen.

I en prosjektrapport fra 2014 pekes det på betydningen av samarbeidet i den tverrfaglige prosjektgruppa: «Det har vært et viktig møtepunkt hvor de forskjellige aktørene har hatt mulighet til å diskutere saker alle hadde felles interesse i. Dette har ført til at vi har fått sett flere sider av samme sak og kunnet jobbe for å finne løsninger som kan fungere for alle parter. Det overordnede målet for alle parter har hele veien vært å få et tryggere uteliv i Bodø».

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c08757
(Skriv inn koden over.)