Eksempel på planprogram for folkehelse- Fredrikstad kommune 2014 - 2018/26


Her får du innblikk i planprogram for folkehelse- Fredrikstad kommune. I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder også for kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

I Kommuneplanens samfunnsdel står kommunens langsiktige hovedmål for folkehelse oglevekår: Folkehelse og levekår er kraftig forbedretDette er et offensivt mål, som krever enbevisst folkehelsepolitikk for å motvirke utviklingstrekk som trekker i motsatt retning.

Til tross for at alle grupper i Norge de siste 20 årene har fått bedre helse, og at levealderenhar økt, er det særlig to utviklingstrekk som er bekymringsfulle:

Det ene er at vi ser en negativ utvikling på en del viktige folkehelseområder, eksempelvismindre fysisk aktivitet, som gir særlig stor utfordring i kombinasjon med dårlig kosthold.

Fedmeepidemien er en konsekvens av dette.

Den andre bekymringsfulle utviklingen er at det er store, og økende, sosiale forskjeller ihelse. De med kort utdanning og lav inntekt har dårligere helse enn de med lang utdanning

og høy inntekt. De sosiale forskjellene gjelder både barn, unge, voksne og eldre. Disseforskjellene finner vi både for psykisk og kroppslig (somatisk) helse.

I tillegg til de nevnte områder er det et stort forebyggingspotensiale innenfor områder somskader og ulykker, rus, seksuell helse, psykisk helse og tobakk. Ikke alle sykdommer kan forhindres, men en betydelig andel av den sykdomsbyrden vi har kan forebygges. Kan vi gjøre noe med de direkte risikofaktorene for eksempel på området

skader og ulykker eller kan vi gjøre noe med de bakenforliggende årsakene som foreksempel kort utdanning, vil vi kunne hindre en mengde sykdomstilfeller. Og gjør vi noemed risikofaktorene, vil også forskjellene i helse mellom de best stilte og de dårligst stilte bli

mindre.

Det å redusere forekomsten av uhelse og redusere forskjellene er sentrale mål ikommuneplanens samfunnsdel, og kommunedelplan for folkehelse er et verktøy til å nådette og andre folkehelsemål i samfunnsdelen.

Kommunedelplan for folkehelse skal bedre helsen til innbyggerne i Fredrikstad kommune

gjennom å legge til rette for et godt folkehelsearbeid. Et folkehelsearbeid som erkunnskapsbasert, tverrfaglig, godt planlagt og basert på tydelige prioriteringer. Prinsippene som i Folkehelseloven settes opp som grunnleggende i dagens folkehelsearbeid, skal ligge

til grunn for dette

Les mer om planprogram for folkehelse i Fredrikstad kommune, klikk deg inn HER

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0nu72b
(Skriv inn koden over.)