Erfaringer med plan for tverrfaglig og forebyggende arbeid i Harstad kommune


På bakgrunn av at samarbeidet rundt barn og unges oppvekstvilkår i Harstad kommune ble oppfattet som både tilfeldig og personavhengig, ble det vedtatt å igangsette et planarbeid for tverrfaglig, forpliktende og forebyggende arbeid. Her presenteres noen av kommunens erfaringer med oppstart av dette arbeidet. 

: Wenche L. Roksøy, Harstad kommune

Bakgrunn
Harstad kommune har de siste årene erfart at antall henviste barn og unge til BUT, PPD og BUP har økt, noe som blant annet har ført til lange ventelister. I skolen har man sett et økende antall barn og unge med atferdsproblem. Det tverrfaglige samarbeidet har vært tilfeldig, personavhengig. Gjerne foregått fra sak til sak og gjennom ansvarsgrupper.

Det har også vært mangel på faste samarbeidsarenaer og mangel på system for å jobbe tverrfaglig og forpliktende. Vår erfaring i kommunene er at forebyggende og tverrfaglig arbeid som retter seg inn mot barn og unge er preget av at det er ildsjeler som har drevet dette. Dette kan forsåvidt være bra, men erfaringer viser at det også kan innebære at det er problematisk å få til noen langsiktighet i arbeidet.

På denne bakgrunn ble det opprettet en koordinatorstilling finansiert ved hjelp av de tidligere tildelte psykiatrimidler.

Organisering og mandat
Koordinator skal lede arbeidet med å utvikle en modell for samordning av det tverrfaglige forebyggende arbeid rettet inn mot barn og unge i risikosonen. Koordinator har en støtte og referansegruppe knyttet til seg. Gruppen har rådmann som øverste ansvarlig, i tillegg består den av enhetsledere i kommunen, sjefshelsesøster er valgt av enhetsleder for helse- og miljøtjenesten til å representere denne etaten, leder for BP, representant for politi og leder for PD. Gruppen er kommunens Forebyggende Forum.

Plankoordinatorrollen
Å være plankoordinator som skal ta tak i et slikt omfattende arbeid kan være en ensom jobb. Som regel er man alene om å inneha en slik stilling i kommunen. Å få et nettverk rundt seg, komme i kontakt med andre i lignende stilling er å anbefale. Det er et ønske å få til et større nettverk for koordinatorer (gjerne nasjonalt), med arenaer hvor en kan samles til erfaringsutveksling og få gode ideer og nyttige tips.

Hva har vi gjort
Siden Forebyggende forum konstituerte seg i februar, har vi hatt seks møter, og vært på hurtigrutetur for å bli bedre kjent. Fire medlemmer av Forebyggende forum har utgjort en arbeidsgruppe som har forberedt møtene og laget saksliste. Koordinator har ledet møtene.

Utarbeidelse av "nåsituasjon"
Koordinator har brukt våren til å kartlegge "nåsituasjonen" i Harstad kommune. Denne kartleggingen har omfattet spørsmål som;

 • hvordan har barn og unge det i Harstad kommune?
 • hva sliter barn og unge med?
 • hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ? 
 • hvem samarbeider med hvem og  er det noen som savner noe i forhold til samarbeid?
 • hva slags kompetansebehov har de ansatte?
 • hva gjøres av systematisk forebyggende arbeid?
 • Kartlegginga viste at vi har en stor og omfattende jobb å ta fatt i. Blant annet ser vi at vi mangler en tverrfaglig forpliktende plan for det forebyggende arbeid. En slik plan vil være med på å forankre jobben.

Som en konsekvens av dette vedtok Harstad kommunestyre allerede i 2006: ” …at det må lages en helhetlig strategi- og tiltaksplan for det forebyggende arbeid”.Fire medlemmer av Forebyggende forum har begynt arbeidet med å forberede planprosessen.

Kompetanseheving for deltakerne i planarbeidet
Underveis i dette arbeidet har vi søkt ulike kilder for innspill og veiledning, blant annet ved Nordnorsk kompetansesenter – Rus. I tillegg har Harstad kommune sendt 20 av sine ansatte på fagseminar. Dette har vært en tverrfaglig sammensatt gruppe.

Koordinator har også hatt kontakt med andre kommuner og personer som sitter i tilsvarende stilling som Harstads koordinatorstilling for å utveksle erfaring og få råd og tips om hvordan gå frem i dette arbeidet.

Erfaringer  
Erfaringer i forhold til denne type arbeid må bli;

 • at vi ikke har tid til å ha det travelt. Vi har brukt tiden til å bli bedre kjent med hverandre og det har vært både viktig og riktig, men vi kunne nok brukt enda mer tid  på ”bli kjent prosessen”.
 • Spørsmål som vi har funnet viktig å avklare tidlig i denne planprosessen er; Har vi felles mål, står vi på en felles plattform? Har vi avklart forventningene våre?
 • Underveis i arbeidet vårt har vi erfart at medlemmene i Forebyggende Forum har ulike forventninger til progresjonen i arbeidet. Noen ønsket å komme fort i gang med tiltak og opplevde at vi brukte mye tid på å snakke, mens andre vektla prosessen og forankringen av arbeidet. Kunststykket blir et både og. Både bruke tid på prosessen, samtidig som man setter i gang noen få tiltak. Dette er nytt for oss, vi må ramle noen ganger før vi klarer å gå.
 • Det at  medlemmene av Forebyggende Forum representerer ulike forvaltningsnivå, noen kommer som enhetsledere andre igjen representerer enheten de er ansatt i, krever at man avklarer roller, ansvar og myndighet.  

Vår erfaring er at det er veldig viktig i slike planprosesser at man bruker god nok tid på å finne en felles målsetting for det forebyggende arbeidet for å få til et godt resultat, felles målsetting gjør at alle vet hvor de skal.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f54cwf
(Skriv inn koden over.)