Oppvekstplan Bodø kommune


Politikerne i Bodø vedtok i mars 2005 en omfattende plan for å gjøre oppvekstvilkårene i Bodø til landets beste. Oppvekstplanen beskriver satsingen på forebyggende arbeid for aldersgruppen 0-20 år og deres familienettverk, og var et moderniseringsprosjekt støttet av Fylkesmannen i Nordland. Planperioden varte fra 2005 til utgangen av 2007. I 2008 har vi fokusert på å ta de gode erfaringene fra prosjektet over i drift, og i 2009 jobber vi for at alle blir med på veien som er staket ut for det videre oppvekstarbeidet i Bodø.

Initiativ

I juni 2004 startet arbeidet med å lage en sektorovergripende handlingsplan for forebyggende arbeid i Bodø kommune. Ansvaret for den administrative oppfølging ble lagt til Avdeling for oppvekst og kultur. Avdelingen hadde nylig blitt organisert med sikte på å samle alle som arbeidet med barn og unge, og besto av følgende fagkontorer: Utekontakten, Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, Barnehagekontoret, Flyktningkontoret, Grunnskolekontoret, Bodø Bibliotek og Kulturkontoret.

Premisser for arbeidet

Det ble vektlagt at arbeidet skulle være brukerorientert, tilbudene skulle bygge pålavterskeltankegang og arbeidet skulle skje tverrfaglig. Planen skulle gjennomføres ved bruk av interne ressurser, samtidig som det skulle søkes eksterne kilder for finansiering av bl.a. prosjektleder. Planen skulle ikke være eller markedsføres som et omorganiserings-, innsparings- eller effektiviseringstiltak. Målgruppen skulle være barn og unge fra 0-20 år og deres familienettverk.

Oppvekstplanen

Fylkesmannen i Nordland gikk inn i en treårig avtale om finansiering og faglig bistand. Prosjektleder ble engasjert for ett år og administrativt underlagt kommunaldirektøren for Avdeling for oppvekst og kultur. I første fase av prosjektet ble det lagt stor vekt på å skaffe tilveie erfaringer fra andre kommuner, forskningsresultater på området, samt relevant litteratur. Det ble også vektlagt å hente ideer fra de som arbeider med barn og unge (både internt i kommunen og blant andre, f.eks. Politiet) og målgruppen selv.

 

Planen ble ferdig etter en intensiv arbeidsperiode høsten 2004 og fikk følgende tittel: ”Handlingsplan for forebyggende oppveksttiltak. I lag om en god oppvekst for alle barn og unge i Bodø kommune”. For enkelhets skyld har både prosjektet og plandokumentet gått under navnet ”Oppvekstplanen”.Representanter fra alle faggrupper i Avdeling for oppvekst og kultur deltok i utarbeidelsen av Oppvekstplanen, i tillegg bidro også Salten politidistrikt, Tildelingskontoret og rusenheten i kommunen.

 

Referansegruppen besto av representanter for: Bodø Ungdomsråd, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Nordland Friomsorgskontor, videregående skoler, biblioteket, Internasjonalt senter, Barnerepresentanten, arbeidstakerorganisasjonene, Familiesenteret, Helse- og sosialavdelingen og Kommunalt foreldreutvalg.

 

Koordineringen av alle disse aktørene har vært en spennende, men krevende prosess. I historien lå det spesielle utfordringer mht. samhandling mellom flere aktører; erfaringer med ting som ikke fungerte som det burde gjøre, samarbeidsproblematikk, ulike forventinger, og ulike ståsted. Det var viktig å få kunnskaper om hva som ikke fungerte tilfredsstillende, men det ble lagt vekt på å rette blikket framover, mot det som skulle bli bedre.

 

Etter en kort høring i januar 2005 vedtok Bystyret i februar 2005 følgende:

”Bystyret slutter seg til hovedtrekkene i Handlingsplanen for forebyggende oppveksttiltak slik den foreligger. I gjennomføringen av planen skal det prioriteres å:

 • ·         Integrere planen i de ulike fagetaters virksomhetsplaner, og hvor hver virksomhet tar ansvar for resultatet av Handlingsplanen.
 • ·         Gjennomføre tiltakene innenfor eksisterende ressursramme og utnytte mulige eksterne finansieringsmuligheter ved behov.
 • ·         Gjennomføre konkrete handlingsorienterte tiltak med målbar effekt.
 • ·         Regelmessig rapportering til politiske beslutningsorganer.”

Målsettinger

Målsettinger i planperioden 2005 – 2007: Bodø kommune skal;

 • ·         Forebygge uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme – søke å motvirke fordommer og diskriminering, samt fremme gjensidig aksept.
 • ·         Gi samtlige i kommunen kunnskaper om hvordan de skal varsle sin bekymring for barn og ungdom. Ansatte skal bruke faglig kompetanse og felles tenkning i møte med barn, ungdom og foreldre.
 • ·         Skape muligheter for en god psykisk helse.
 • ·         Sørge for at barn, ungdom og familier får tidlig hjelp der terskelen for å få hjelp er lav og kvaliteten er god.
 • ·         Sette inn forebyggende tiltak tidlig for å øke kunnskap om sosiale-, mestrings-, samspills- og faglige ferdigheter i barnehage og skole.
 • ·         Gi barn og unge muligheter til å kunne velge en rusfri oppvekst gjennom god støtte fra voksne, mangfold av fritidsaktiviteter på rusfrie arenaer og holdningsskapende arbeid.
 • ·         Tilby foreldre veiledning om rus og psykisk helse
 • ·         Legge til rette for godt kosthold, fysiske aktiviteter og naturopplevelser i barnehage og skole.
 • ·         Hindre at ungdom velger bort videregående opplæring
 • ·         Sørge for at skolen skal ha en mer sentral, aktiv og integrerende rolle i det forebyggende arbeidet enn den har i dag.
 • ·         Utvikle lærings – og aktivitetsarenaer på tvers av alder og familiestruktur.
 • ·         Ruste opp frivillighetssektoren, lag og foreninger til å ivareta barn/unge som faller utenfor ”organiserte aktiviteter”.
 • ·         Benytte faktabasert kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår, og aktiviteter i ulike arenaer, i alt forebyggende arbeid.
 • ·         Ha en sterk kriseberedskap som fanger opp alle hendelser knyttet til barn og ungdom.

 

Les mer om planarbeidet, klikk inn på:

 

/Global/bod%c3%b8%202side_bildestort.jpg
Eksterne ressurser
 
 
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6wi632
(Skriv inn koden over.)