Østerdalsprosjektet - interkommunalt samarbeid Rusmiddelpolitisk handlingsplan


Østerdalsprosjektet er ferdig. Dette har vært et samarbeid mellom ni kommuner om interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Prosjektperioden har strekt seg over tre år. Kompetansesenter rus - region øst har hatt ansvaret for veiledning og rapportutforming, prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet. Rapporten om Østerdalsprosjektet bygger på de erfaringer og kunnskaper prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan har tilegnet seg i perioden 01.10.2007 - 01.10.2010. De ni samarbeidende kommunene i Østerdalen har vært Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Her presenteres erfaringene fra dette pionerprosjektet.

 

Rapporten om Østerdalsprosjektet bygger på de erfaringer og kunnskaper prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan har tilegnet seg i perioden 01.10.2007 – 01.10.2010. De ni samarbeidende kommunene i Østerdalen, Hedmark fylke, har vært Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Regionen er stor geografisk, med 200 kilometer fra Åmot i sør til Os i nord og ca 70 kilometer fra Rendalen østover til Engerdal. Kommunene har fra 1450 til ca 5 400 innbyggere; et befolkningsgrunnlag på til sammen ca 23300.  

 

I Rusforum Østerdalen, et nettverk for ruskonsulenter og kommunenes samarbeidspartnere, diskuterte

kommunene behovet for å rullere sine alkoholpolitiske planer. Mange av planene var gått ut på dato og kommunene ønsket å jobbe med en overordnet felles plan. Argumentene for å gjøre dette i fellesskap var at saksbehandlerne / ruskonsulentene mente det var lite konstruktivt å lage nesten likelydende planer for hver enkelt kommune. Fagfolkene ønsket å lære av hverandre og samordne tiltakene og innsatsen. Videre har kommunene små og sårbare miljøer, og mange mente samarbeid ville gi ny motivasjon.

 

Kommunenes hensikt var å ivareta ildsjelene og skape arenaer der de kunne møte andre med engasjement for rusfeltet. Kommunene hadde videre en forventning om at det ville være ressursbesparende å samarbeide om planarbeidet.

 

I juni 2005 møttes initiativtakerne til arbeidet med en felles interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for første gang. Rådmannsforum, som i forhold til denne saken ble utvidet med to kommuner, hadde sagt ja til at kommunene kunne starte arbeidet. Røros kommune var opprinnelig med i samarbeidet.

 

Kommunene etablerte arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe i arbeidet med interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) var veileder. Selve skrivingen av plandokumentet ble mer tidkrevende enn kommunene i utgangspunktet var forberedt på. Det ble klart at arbeidsgruppa trengte en sekretær. KoRus-Øst og Fylkesmann i Hedmark gikk inn med lønnsmidler. I prosessen med interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan ble det foreslått at implementering og oppfølging av arbeidet skulle organiseres i tre kompetanseteam. For å kunne drifte disse teamene bevilget Helsedirektoratet, Fylkesmann og KoRus-Øst midler til å ansette tre ruskonsulenter i prosjektstillinger.

Det er dette prosjektet som vil bli presentert og beskrevet i denne rapporten.

 

Målet med rapporten er tredelt:

  • Rapporten skal ivareta kommunenes behov for oppsummering av prosjektet.
  • Rapporten skal ivareta Helsedirektoratets, Fylkesmannens og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) sitt behov for rapportering.
  • Rapporten skal spre erfaringer fra vårt prosjekt til andre interkommunale prosjekter.

 

Bakgrunn

Ideen om en felles rusmiddelpolitisk handlingsplan kom fra de som selv arbeider i rusfeltet i regionen. Rådmanns-forum for Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os og Røros kommune viste stor samarbeidsvilje, og inviterte flere kommuner inn når vedtak om interkommunalt samarbeid skulle vedtas.

 

Prosjektets hovedmål var kompetanseutvikling på rusproblematikk i kommunene. Arbeidet bygde på

målsettingene i Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010. Hensikten med prosjektet var at kompetansebygging og etablering av gode samarbeidsrutiner skulle bestå også etter at prosjektperioden var over. I denne sammenheng ble tydelig oppstart – og sluttdato for prosjektet viktig.

Kommunene har evaluert at en av våre viktigste suksessfaktorer var å benytte etablerte nettverk og videreutvikle dem, i stedet for å opprette nye strukturer. I tillegg til at det er ressursbesparende, sikrer det kontinuitet etter prosjektets slutt. Styrking av kompetanse ble i hovedsak lagt til Rusforum Østerdalen, et nettverk for ruskonsulenter og kommunens samarbeidspartnere. Prosjektet fikk gode er­faringer med at ulike aktører oppnådde felles forståelse og felles holdninger. Videre hadde vi et bredt fokus på rus, med alkohol som kjernen i rusproblematikk generelt, og folkehelseperspektivet spesielt.

 

Graden av måloppnåelse varierte fra kommune til kommune. Årsaken var at de deltagende kommunene selv prioriterte satsningsområder innafor rammen av den

interkommunale planen og prosjektets mandat. Prosjektet hadde en enkel organisering, med ni kommuner som eiere, èn styringsgruppe og tre kompetanseteam som ble driftet av prosjektarbeiderne. Styringsgruppa bestod av rusrådgiver hos Fylkesmann i Hedmark og

tre rådmenn. Rådmennenes deltagelse sikret god forankring både administrativt og politisk. Videre var prosjektet organisert etter vertskommunemodell. Vertskommunens rådmann var leder i styringsgruppa, i tillegg til at prosjektleder hadde base i samme kommune. Styringsgruppas leder var, sammen med prosjektarbeiderne, på årlige statusmøter med samtlige kommuner.

 

Brukermedvirkning som tema ble løftet frem i prosjekt perioden. På systemnivå hadde vi god dialog med ulike brukergrupper / brukerorganisasjoner, og på individnivå har fokus vært individuell plan.

Kommunene har uttalt at prosjektet har framtvunget økt fokus på rusfaget. Deltagelse i Helsedirektoratets forsøk med tillitspersoner, prosjekt hybelkontakt og mer hensikts­messig organisering av støttekontaktordningen er eksem­pler på selvstendige prosjekter som er en synergieffekt av dette interkommunale prosjektet.

 

Noen kommuner har i løpet av prosjektperioden utarbeidet kommunale rusmiddelpolitiske tiltaks-planer. Kommunene har gjennom dette arbeidet erfart at rusarbeid fordrer samhandling på tvers av ulike tjenesteområder. Styringsgruppa har anbefalt kommunene å fokusere

på dette også framover.

 

For å lese om hele Østerdalsprosjektet, klikk på høyre side 

 

Relaterte dokumenter
 
 
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 806827
(Skriv inn koden over.)