Spørsmål omkring erfaringer med skjenkeutfordringer på festivaler?


Spørsmål fra SLT koordinator: Jeg arbeider som SLT- koordinator i to mindre kommuner, og det skal arrangeres fellesmøter med kontrollør og lensmenn nå ganske snart i samband med
forskjellige typer festivaler.

 

Fra nå og utover sommeren står de nærmest i kø. På disse festivalområdene er det ofte blandet aldersgrupperinger, og samtidig er ofte skjenkebevillinger gitt.

 

  • Har dere erfaringer fra noen kommuner som har arbeidet aktivt/- og gjerne bevisst med denne problematikken?
  • Hva med "stengetider" av skjenking, på slike arrangement?

Det jeg også leter etter er noen som har gjort noen gode erfaringer, og kanskje har prinsipielle avgjørelser som andre kan få innspill av å se. Jeg leter etter innspill.

 

Svar:

Hei, og takk for et meget aktuelt spørsmål. I løpet av sommermånedene vil det bli arrangert et stort antall festivaler i Norge av svært ulik karakter og størrelse. Den aktuelle bevillingstype vil som regel være bevilling for en ”enkelt bestemt anledning”, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd. Dette er en alminnelig skjenkebevilling som er avgrenset i tid og som må knytte seg til en bestemt begivenhet.

 

Det kan stilles vilkår for bevillingen, jf. § 4-3. Kommunene bør vurdere hver enkelt festival konkret i forhold til utfordringer og risikosituasjoner, og hvilke vilkår som er nødvendige å stille i forhold til den enkelte bevilling. Eksempelvis kan det stilles vilkår om et visst antall dørvakter ved inngangsdørene og et visst antall ordensvakter på området for øvrig, at det enkelte skjenkeareal skal være fysisk avgrenset med gjerde eller lignende, at det skal være en viss aldersgrense, at det skal være et tak for antall utskjenkingsplasser inne på området eller at skjenkingen skal være kombinert med matservering. Kommunen kan også vurdere om den vil avslå søknaden om skjenkebevilling i medhold av alkoholloven § 1-7a.

 

Videre kan kommunen vurdere om den vil innskrenke eller utvide skjenketidene i forhold til normaltidene i det enkelte bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 4-4 første og andre ledd. En innskrenking i skjenketidene kan bidra til å hindre uønskede virkninger av bevillingen. Dersom det er ulike aktører som skal ha inntekter av skjenkingen inne på festivalområdet, må det gis separate bevillinger, jf. alkoholloven § 1-4b.

 

Når det gjelder nyttig erfaring med festivaler kan nevnes Oslo kommune (Øya festivalen), Kristiansand kommune (jfr erfaringer med den tidligere Quart festivalen) og Suldal kommune (Ungkarsfestivalen).

 

Det foreligger plikt for festivalen til å ha et intern-kontrollsystem, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd og alkoholforskriften kapittel 8. Overholdelse av intern-kontrollplikten er spesielt viktig for festivaler, fordi det dreier seg om store og krevende arrangementer. Plikten til å utarbeide et intern-kontrollsystem vil bidra til at bevillingshaver får kartlagt de aktuelle risikosituasjonene i forkant av arrangementet, og at han derved setter inn adekvate tiltak.

 

Kontrollen med utøvelsen av bevillingen tilligger kommunen, jf. alkoholloven § 1-9 første ledd og alkoholforskriften kapittel 9. Selve kontrollen skal særlig omfatte overholdelse av skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Også internkontrollsystem bør kontrolleres spesielt. Kommunen skal også sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold, jf. § 9-4. For at kommunen skal få til best mulig kontroller må kontrollørene ha fått god opplæring i forkant, herunder kunnskap om den konkrete festivalen de skal kontrollere og hvordan den best kan kontrolleres.

 

Tiltakene bør kombineres med et godt samarbeid med politiet.

 

:Redaksjonen

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s52et3
(Skriv inn koden over.)