Hvordan planlegge for folkehelse i kommuner ?


Spørsmål:

Hei, hvordan bør kommunene i sin planlegging tilnærme seg folkehelseutfordringene ?

 

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Folkehelseutfordringer i norske kommuner vil være blant annet fysisk inaktivitet, røyking, rusmisbruk og dårlig kosthold. Sosial ulikhet i helse er blant de største utfordringene i folkehelsearbeidet. Slike utfordringer krever at kommunene har en systematiske tilnærming til folkehelse spørsmål og gjennomfører godt planlagde tiltak.

Folkehelsemeldingen (St.meld.nr. 16 Resept for et sunnere Norge) lanserte en rekke tiltak for blant annet å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen. For å ivareta et helhetlig perspektiv i planarbeidet er det viktig å øke plan- og prosesskompetansen innenfor helse- og omsorgsektoren i kommunene og til gjengjeld øke folkehelsekompetansen hos planleggere

 

Viktig i kommunenes arbeider er plan- og bygningsloven som regulerer planlegging i kommunene. Loven ble endret i 2009, sammenliknet med den gamle loven er tre moment relevante for folkehelsearbeidet:

 

1)  Loven innfører begrepet planstrategi (kommunal planstrategi) (§10-1),

2)  Samfunnsdelen av kommuneplanen skal etter dette ha en langt mer sentral og viktig plass i det kommunale plansystemet, og skal vere et redskap til å fremme en mer sektorovergripende og helhetlig samfunnsutvikling (§11- 3), og

3)  Alle offentlige organ er gitt både rett og plikt til å delta i planlegginga (§3-2).

 

Ut i fra dette tegner det seg særlig tre forhold som viktige i kommunenes folkehelsearbeid:

1. At det er viktig å gjøre folkehelsearbeid til en kontinuerlig politisk prosess, for å påverke planlegginga på alle nivå både politisk og administrativt.

2. At kommunenes i si samfunnsplanlegging må gjøre folkehelsearbeidet til et prioritert område, og at de greier å utvikle partnerskap både :

·         vertikalt mellom styringsnivåene (nasjonalt, regionalt, kommunalt og lokalt),

·          horisontalt mellom styringssystem (privat, offentlig og frivillig sektor), og internt på tvers av eigne sektorer.  

3. At dette blir konkretisert gjennom partnerskapsavtaler, der kommunen som organisasjon følger opp sin del av disse partnerskapet i si virksomhetsplanlegging (økonomiplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett m.m.)

Håper svaret var til nytte,

Mvh

redaksjonen

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 452054
(Skriv inn koden over.)