Hvorfor mer fokus på samhandling i kommuner?


Spørsmål:

Hei, jeg er sykepleier i en kommuner der vi nå i det siste har fått mange nye skriv og veiledere som påpeker at vi i kommunene må samhandle mer, men hva menes egentlig med samhandling og hvorfor har dette fått så stor fokus i det siste?

Svar:

Takk for et meget aktuelt og interessant spørsmål. Ja, du har helt rett. Samhandling er satt på dagsorden både av myndighetene og i økende grad av ulike forskningsmiljø. Det vil være for omfattende her å gå inn på alle implikasjoner med omkring samhandlingsbegrepet, som rommer mye, men en del viktige trekk kan jeg peke på her, men først litt om hvorfor samhandling.

Økte utfordringer : Helse- og sosialtjenestene står overfor store utfordringer fremover, flere får KOLS, kreft, muskel og skjelettlidelser. Utfordringene er også store innefor psykisk sykdom og rusavhengighet.

Mange årsaker: kompleks bilde, for noen vil dette være økt inaktivitet for andre både medfødte og sosiale årsakssammenhenger. Innebærer at helsevesenet ikke kan løse utfordringene alene.

Samhandlingsreformen (st.meld.nr 47 2008-2009) er regjeringens politikk  for å møte helseutfordringene.

Et mål i reformen er at man skal forebygge der det er mulig. Forebyggende helsearbeid  og tidlig intervensjon  vil gi ”sparte helsekroner”. Ny folkehelselov (forslag): for kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter.

Det foreslås i loven bla krav til kommunene om å ha god oversikt over helseutfordringene i kommunen. Dette som grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i kommunens plansystem (jfr pbl). Mål = danne seg et tydelig bilde av helseutfordringene i kommunen (og fylke) og en lokal planstrategi får å nå disse mål. Kommunen skal iversette nødvendige tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer.

Et kritisk blikk: også ansvar og årsaker for sykdom overført til kommuner fra stat, mao fattigdomsårsaker, sosiale ulikheter, lønnsforskjeller med mer:  Andre ”overordnede” faktorer for sykdom tones ned i samhandlingsreformen , -  det er i kommunene utfordringene og tiltakene skal finnes. Samhandlingsreformen er derfor et politisk grep for å møte disse utfordringene.

Samhandlingsbegrepet

Selve ordet "samhandling" er et norsk begrep og er definert som samspill, vekselvirkning mellom to el. flere personer som handler i forhold til hverandre. Opprinnelsen til begrepet er å finne i dataverdenen.  Betydningen var da "søm” /samhandling i grensesnittet mellom maskin og menneske . Eller om en vil kommunikasjon mellom to (flere) systemer. Inntar vi et helse og omsorgsperspektiv er samhandling jfr Regjeringens samhandlingsreform et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til:

 • oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt
 • evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.        

 

Samhandling har av andre vært beskrevet som et forpliktende samarbeid med en norm for handlingene. Det forutsetter at enkeltpersoner er koordinerte for å få flyt i en arbeidsprosess. Samhandling innebærer en gjensidig forståelse og tilpasning mellom egne og andrefagfolks arbeidsoppgaver. Hensikten  med ”handle  sammen” er å sikre flyt i arbeidsprosessene slik at pasienter og pårørende opplever sammenheng i tjenester og tiltak.  Denne samhandlingen baserer seg på

 • tillit,
 • gjensidighet
 • likeverd, samt en
 • fellesforståelse om hva som skal samhandles om

                                                                              (Orvik, 2004).

I dag benyttes samhandlingsbegrepet for å beskrive ulike former for kommunikasjon mellom ulike grupper/systemer mellom personer, organisasjoner, avdelinger i for eksempel en kommune, eller mellom en kommune og et sykehus. I dag er det vanlig at samhandling omfatter:

 • Kommunikasjon, både menneskelig og elektronisk
 • Samarbeid mellom ulike grupper
 • Felles prosesser
 • Erfaringsutveksling
 • Arbeide sammen mot felles mål
 • Informasjonsutveksling
 • Dele kunnskaper
 • Det å ha/få en felles oppfatning av et meningsinnhold
 • Felles tiltak for å oppnå samme mål

Håper at dette var til hjelp. Jeg kan også nevne at i tiden fremover vil det komme flere tekster og praksiserfaringer omkring både samhandling og folkehelsearbeid i kommunene på kommunetorget.no. 

Mvh

Redaksjonen

v/Øystein Gravrok

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h73f84
(Skriv inn koden over.)