Hva er en ansvarsgruppe?


Spørsmål:

Hei! Jeg er nå inne i min siste praksisperiode (er vernepl.stud) – og deretter skal fordypningsoppgava skrives. Hovedfokus vil være hva en ansvarsgruppe kan bistå med for en rusavhengig. Har dere noe relevant stoff jeg kan få tilsendt? Trenger en del om IP. Har dere noe om hva en ansvarsgruppe er? Og hvilke forpliktelser den har? Relevant regelverk. Hvilke ytelser en med nedsatt funksjonsevne har (i dette tilfellet en rusavhengig) Tannhelse. etc.

På forhånd takk

Svar:

Hei. Du har valgt et spennende tema for fordypningsoppgaven din. Jeg svarer på spørsmålene dine punkt for punkt:

Ytelser

Rusmisbrukere har samme rettigheter til hjelp og behandling i kommunen og spesialisthelsetjenesten som alle andre innbyggere i Norge. I kommunen er det flere lover som regulerer rett til behandling og hjelp, bla. Lov om kommunehelsetjenesten, lov om sosiale tjenester, lov om psykisk helsevern, samt NAV-loven. Rusmisbrukere har rett til helsetjenester, råd, veiledning, og økonomisk hjelp dersom de oppfyller kriteriene som er satt i lovverket. Sosialtjenesteloven har et eget kapittel som omtaler rett til hjelp for rusmisbrukere spesielt, nemlig kap 6, "Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere." Dette kapitlet sier at rusmisbrukere har rett til hjelp til å komme bort fra rusmisbruk. De har også rett til å få utarbeidet et behandlingsopplegg i kommunen, samt rett til behandling i institusjon når tiltak i kommunen ikke er tilstrekkelig. Dette kapitlet sier også noe om at rusmisbrukere kan legges inn i institusjon uten eget samtykke, altså ved tvang. Når det gjelder behandling i spesialisthelsetjenesten, er det Lov om pasientrettigheter som regulerer retten til behandling. Denne loven sier at rusmisbrukere har rett til å bli vurdert om de har rett til behandling i institusjon. Dersom de blir vurdert å ha rett til institusjonsbehandling, har de også rett til å velge hvilken institusjon de skal innlegges på. Valgretten gjelder imidlertid bare institusjoner som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak.

Tannhelse

Utvalgte grupper rusmiddelavhengige har gratis tannhelsetjeneste i Norge. Dette gjelder rusmiddelavhengige som er under kommunal oppfølging på grunn av rusbruk, under behandling i institusjon(spesialisthelsetjeneste), eller under legemiddelassistert rehabilitering. Det finnes tre rundskriv som regulerer dette: I-12/2005, I-2/2006 og I-4/2008.

Individuell Plan

IP er et veldig bra verktøy til bruk i systematisk arbeid med rusmiddelavhengige. Helsedirektoratet har gitt ut veileder for IP, her finner du informasjon om lovverket som regulerer IP, samt mange tips og råd om det praktiske arbeidet rundt IP. Her finner du også forslag til enkel mal for IP, samt forslag til samtykkeerklæring. Du finner veilederen ved å trykke på linken under.http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00027/IS-1253NY_27349a.pdf . Se også ”levende veiviser rusmiddelavhengige” her på kommunetorget.no I tillegg anbefales boka: Alice Kjellevold, Retten til Individuell Plan.

Ansvarsgrupper

Ansvarsgrupper er ikke regulert i lovverket. Ei ansvarsgruppe er en arbeidsform der alle instanser som er involvert rundt en bruker møtes sammen med bruker og eventuelt pårørende, for å sikre at tjenestene ytes til beste for bruker. Formålet med å etablere ei ansvarsgruppe rundt en bruker er at tjenestilbudet skal bli helhetlig, koordinert og målrettet. For at ei ansvarsgruppe skal fungere, er det viktig at gruppa har en definert leder, en koordinator. For at koordinator skal kunne gjøre jobben sin på en god måte, må alle medlemmer av gruppa vite hva som er oppgaven til Koordinator. Det er derfor lurt å definere koordinators rolle skriftlig og gjøre dette kjent for alle medlemmene i ansvarsgruppa. Det er mange måter å definere koordinatorrollen på, her er et eksempel:

KOORDINATOR SKAL VÆRE DEN SOM HAR OVERSIKTEN OVER DET TOTALE TILBUDET SAMMEN MED BRUKEREN. KOORDINATOR HAR ANSVARET FOR Å FØLGE OPP AT ALLE PARTER UTFØRER DE OPPGAVER SOM ER AVTALT, TIL AVTALT TID. KOORDINATOR ER DEN SOM ALLE INVOLVERTE INSTANSER HENVENDER SEG TIL MELLOM MØTER, FOR Å HOLDE BRUKER OPPDATERT PÅ HVORMAN BEFINNER SEG I PROSESSEN.

Koordinatoren er helt sentral for at ei ansvarsgruppe skal fungere til beste for bruker. Det er viktig at koordinatoren holder tråden i at alle medlemmene gjør det de har lovt å gjøre, til rett tid. Det er også viktig at koordinator sammen med bruker vurderer hvem av medlemmene som skal innkalles til møter til enhver tid. Det er ikke sikkert at alle medlemmene skal møte på alle møtene. For eksempel innkaller man bare legen når det skal diskuteres saker som har med legens funksjon overfor pasienten. Det er viktig at de som kommer på møtet har en funksjon, elles vil gruppa snart slutte å fungere. De øvrige medlemmene holdes orientert gjennom gode referater som koordinator sender ut ti alle etter møtet. Det er en god regel at koordinator begynner hvert møte med å gjennomgå referatet fra forrige møte, for å sjekke ut at alle har gjort det dere ble enige om på forrige møte. Linken under er til en veileder for koordinering av psykososialt arbeid med psykisk syke, men her kan du finne tips ti oppgaven din. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-2692_1472a.pdf

 

Lykke til med oppgaven

Vennlig hilsen redaksjonen kommunetorget.no

v/ Kari Hjertholm Danielsen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2873oy
(Skriv inn koden over.)