Kan kommunen fraskrive seg å arbeide med IP?


Hei! Jeg jobber som leder  i en institusjon som er en del av
spesialistehelsetjenesten for rusmiddelavhengige. Vi etterstreber at alle
som bor hos oss skal ha Individuell Plan (IP). Nå har vi imidlertid
opplevd at flere kommuner krever at man må søke om å få IP, og at
behandlingsfristen for søknaden kan være flere måneder. IP er en rettighet og et bra verktøy for alle parter. Kan kommunene fraskrive seg ansvar for å delta i et slikt arbeid og kan de kreve at pasienten skal søke om å få denne hjelpen?

 

 

Svar:

Takk for veldig aktuelt spørsmål, det er oppløftende å se at dere etterstreber at alle deres pasienter skal ha IP. Det er riktig at den enkelte bruker skal søke til kommunen om IP, men det er ikke et krav at søknaden skal være skriftlig. Årsaken til dette er at det ansees som viktig at brukerne får et skriftlig enkeltvedtak som sikrer deres rettigheter. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder for IP(Individuell Plan 2010, Veileder til forskrift om individuell plan, IS-1253). I denne veilederen står det (1.6 Oppstart av planarbeidet):

 

”Den som skal ha individuell plan, må fylle de lovbestemte vilkårene om behov for langvarige og koordinerte tilbud. Den som ønsker en individuell plan, har vanligvis et egenopplevd behov for samordning av ulike tjenester. Hvorvidt lovens vilkår for rett til individuell plan er oppfylt, er en faglig vurdering og avgjørelse. Dersom vurderingen tilsier at personen har rett til plan, skal planarbeidet starte(......)spørsmålet om rett til individuell plan skal journalføres (helsetjenesten) eller dokumenteres på annen måte (sosialtjenesten) sammen med relevante opplysninger."

 

Det er forvaltningsloven som regulerer kommunens plikt til å behandle og svare på henvendelser.

Forvaltningsloven: § 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar).

 

 "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt."

 

Som det fremgår av dette er det i lovverket ikke satt noen absolutt frist for hvor lang tid kommunen kan bruke på å behandle en søknad. Søknad om IP er å anse som enkeltvedtak, og bør derfor være besvart innen en måned. Dersom brukeren synes det går for lang tid før svar foreligger, anbefales det å klage til Fylkesmannen på manglende svar.

 

 

Vennlig hilsen

red. kommunetorget.no og  Kari Hjertholm Danielsen, KoRus Nord.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o6c346
(Skriv inn koden over.)