Finnes det noe lovgrunnlag for rusmiddelpolitisk handlingsplan


Spørsmål:

” Hei jeg har fått ansvar for utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan i vår kommune, men lurer på om det finnes noe lovgrunnlag for at vi skal ha en slik plan? – og hvis ja, sier lovene noe om hva som vi som kommune må prioritere….?

 

Svar:

Hei! Etter alkoholloven § 1-7d har kommunen plikt til å utarbeide en såkalt alkoholpolitisk handlingsplan. I de fleste tilfeller er det imidlertid naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Helsedirektoratet anbefaler derfor at kommunen utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske planen inngår.

Planarbeidet bør organiseres slik at en rekke hensyn ivaretas. Det må ha forankring i kommunens ledelse og øvrig planverk, og skje i samspill mellom alle berørte etater/virksomhetsområder og instanser. Disse bør involveres på et tidlig tidspunkt i arbeidet, dette vil gi forankring og eierskapsfølelse blant de som skal gjennomføre den.

Planen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen, samt kommunens rusmiddelpolitiske mål, strategier og konkrete tiltak, herunder forebyggingstiltak og tiltak for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Det rusforebyggende arbeidet er av særlig viktighet, idet mangelfulle eller dårlig målrettede forebyggingstiltak fører til økt behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Det bør videre redegjøres for hvordan planen skal gjennomføres og følges opp, herunder ansvarsfordeling, samarbeid, fremdrift, kompetansebehov, økonomiske konsekvenser mv. Det er særlig viktig at det er samsvar mellom de aktørene som har deltatt i utformingen av planen, og de som får ansvaret for gjennomføring og oppfølging av den.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med ditt regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål. Disse sentrene er en viktig ressurs for kommunene i planarbeidet, og har som en av sine viktigste oppgaver å bistå kommunene i å implementere rusmiddelpolitikken på lokalt plan.

Helsedirektoratet har dessuten gitt ut en veileder for kommunenes planarbeid. Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet, samt oversikt over de regionale kompetansesentrene. Veilederen finner du ved å klikke deg inn her

Lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen,

Ann-Kristin Wassvik - Helsedirektoratet

NB: Du kan også finne mye hjelp ved å se igjennom levende veiviser for rusmiddelpolitisk handlingsplan her på kommunetorget.no

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 302i75
(Skriv inn koden over.)