Hvilke hovedmomenter må jeg ta hensyn til i mitt arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan ?


Spørsmål: Hvilke hovedmomenter og utfordringer må jeg ta hensyn til i mitt arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan ?

 

Svar:

Hei, og takk for en interessant og viktig spørsmål. Generelt i offentlig planlegging vil det være en del prosesshensyn du bør ta hensyn til. Som hvordan få til god medvirkning, god forankring og ikke minst hvordan koble denne temaplanen til andre kommunale planer. Dette er viktig, men da jeg oppfatter ditt spørsmål dit at du ønsker en mer generell oversikt over sentrale momenter som man bør ta hensyn ved arbeidet rusmiddelpolitisk handlingsplan, vil jeg peke på slike her.

1. Lovkrav knyttet til planen er å finne til delen om alkoholpolitisk handlingsplan der det heter  ” Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan” (Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28). § 1-7d. En rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”

 

2. Planen som flersektorielt redskap

Et viktig moment i arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan er at det oftes vil være mange motstridende interesser som kommer opp. Paradokser kan oppstå:

  • Det som er lønnsomt for noen kan være skadelig for andre.
  • Man går inn i motsetningsforholdet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  • Paradokser oppstår når man forsøker å sette ut i livet selvmotsigende planer.

 

Problematisering av politikk- og fagområders inngripen i hverandre. Det er mao ikke sikkert at politikernes prioriteringer , for eksempel knyttet til åpningstider harmonerer med det fagfolk i kommunen mener er faglig lurt å prioritere.  

 

3. Planen er et møte mellom ulike aktører og roller, viktig å huske;

 

 • Personene som deltar har ulike oppgaver
 • Personene som deltar har ulik kompetanse
 • Personene som deltar har ulik interesse og fokus knyttet til egne oppgaver og kompetanse
 • Det vil være en oppgave å synliggjøre kompleksiteten og få frem respekt for hverandres roller

4. Veiledende mal for rusmiddelpolitisk handlingsplan er et viktig hjelpemiddel.

 

 • Her får du oversikt over nasjonale føringer (stortingsmeldinger, andre nasjonale politiske styringsdokument, lovverket)  
 • Veilederen hjelper deg å legger opp til diskusjoner om
  • Problemanalyse
  • Mål
  • Strategier

 

5. Data om lokale forhold

Skal planen omhandle situasjonen i din kommune er det viktig å samle og systematisere lokale data fra kommunen om blant annet.

 

 • Bosettingsstruktur
 • Alderssammensetning
 • Omsetning av alkohol
 • Skjenkesteder
 • Bruk av illegale rusmidler

Nb. Mye av dette finnes allerede i ulike varianter. Det er også viktig å huske at kvaliteten på en del av den lokale dataen kan være ujevn . Se også lokale data fra SSB.

 

6. Vurdering av rusmiddelsituasjonen i planen

 • Vurderingene kan forstås vidt eller smalt
 • Avgjørende for valg av mål og strategier. Målene må gjenspeile de utfordringer som er beskrevet innledningsvis
 • Hvilke gruppers tolkninger av problemene er det som får gjennomslag? Ved å fokusere for mye på problemgrupper er det vanskelig å argumentere for en bred primærforebyggende innsats

7. Medvirkning av befolkningen

Medvirkning av befolkningen handler om å ”lage tråder” som knytter politikere, administrasjon og befolkning sammen. Det handler om å ta i bruk arbeidsmåter der folk med ulik bakgrunn blir inkludert i arbeidet.

 

Her på Kommunetorget.no vil du finne mer om alle disse tema

 

 

Håper at dette var til hjelp,

- lykke til i det videre arbeidet

 

Øystein Gravrok

redaksjonen Kommunetorget.no

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: dmc46g
(Skriv inn koden over.)