Internkontroll


Internkontroll etter alkoholloven handler om salgs- og skjenkestedets interne styring og kontroll av den daglige skjenkevirksomheten.

Helsedirektoratet har utarbeidet en svært nyttig nettguide for god internkontroll etter alkoholloven. Den inneholder informasjon, praktiske råd, eksempler, maler for dokumentasjon med mer. Anbefales!

Internkontrollen skal etter loven være kjent for alle ansatte. Slik er det ofte ikke. En undersøkelse av arbeidsforhold i uteivsbransjen utført av forskningsstiftelsen FAFO i 2014 viser over halvparten av de som serverer alkohol har begrenset eller ingen kjennskap til den.

Bevilingshaveren skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige og forsvarlige former. Rutinene skal være oppdaterte og gjennomføres regelmessig.

Kommunen har en generell plikt til å veilede om lov- og regelverk. Dette inkluderer veiledning om internkontroll.

Regelverkets definisjon av begrepet internkontroll

God internkontroll på håndtering av alkohol reduserer risikoen for at utilsiktede brudd på alkoholloven inntreffer. Dette er bra for skjenkestedet og bra for kundene.

Det er ikke meningen at det skal innføres et komplisert system. Tvert imot. Det bør gjøres så enkelt og forståelig som mulig. Det skal inneholde oversikt over og rutiner for

  • opplæring av ansatte
  • ansvarsfordeling
  • vurdering av beruselsesgrad
  • håndtering av åpenbart berusede gjester
  • oppfølging av regelavvik

Internkontrollen for alkoholhåndtering skal også inneholde oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og andre bestemmelser som er av betydning for bevillingen.

Hvor omfattende skal systemet for internkontroll være?

Bevillingshaver vil alltid være formelt ansvarlig for å ha et system for internkontroll på plass. I praksis vil ofte oppgaven falle på daglig leder eller styrer. De ansatte har ansvar for å følge systemet opp og bidra til utvikling og forbedring, siden internkontrollen er tett knyttet til de daglige arbeidsoppgavene.

Virksomheter er svært ulike. Noen er små, andre er store. De er organiserte på ulike måter og drives ulikt. Derfor fins den ingen detaljert mal for internkontroll. Istedenfor stiller alkoholforskriften noen grunnleggende krav til innholdet. Hver enkelt virksomhet må finne sin måte å svare på dem.

Lovverkets 6 grunnleggende kravene til internkontrollen

Internkontrollen skal dokumenteres. Alkoholforskriften § 8-3 krever dokumentasjon "i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Den skal være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndighetene".

Virksomheten må selv vurdere hvilke rutiner som skal foreligge skriftlig. Er noen av de ansatte fremmedspråklige bør dette tas hensyn til.

Det er hensiktsmessig å samle dokumentasjonen i en egen perm som er tilgjengelig for alle ansatte. Dokumenter, skjemaer, rutinegjennomganger, endringer, osv. bør dateres, slik at det vises at internkontrollen fungerer og er i bruk.

LES MER

Forslag til dokumentasjon i egen perm for internkontroll

På hvilke måter kan kommunen velge å føre tilsyn med internkontrollen?

Gjelder kravet om internkontroll for ambulerende bevillinger, festivaler og lignende?

 

HVOR VIL DU NÅ?

Til > Salgs- og skjenkekontroll

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 75327f
(Skriv inn koden over.)