Kontroll- og observasjonsmetoder


De fleste kontroller av foregår i dag anonymt, ved at kontrollørene går inn som vanlige gjester på skjenkestedet for å observere hvordan alkoholhåndteringen utøves når de ansatte ikke er klar over at de blir observerte og kontrollerte.

Dette er likevel bare én av flere mulige metoder. Poenget er å finne en tilpasset kontrollmetode. Valg av kontrollmetode påvirkes blant annet av

  • hva som skal kontrolleres
  • når kontrollen skal gjennomføres
  • om kontrollørene er kjente for bransjen
  • om politiet og/eller andre etater deltar

Åpen kontroll innebærer at kontrollørene legitimerer seg for ansvarshavende og/eller ordensvakt når de ankommer salgs- eller skjenkestedet. Denne metoden egner seg når det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre anonym kontroll, for eksempel når det er fullt eller køen for å komme inn er lang.

Åpne kontroller kan også godt brukes når kommunen og bransjen allerede har et samarbeid, da åpenhet ofte er en viktig del av et samarbeid og tillitsforhold. De kan også være passende dersom det er grunn til å tro at utestedet uansett vil gjenkjenne kontrollørene, hvilket ofte er tilfelle.

Uniformert kontroll er en åpen kontroll hvor en også ønsker å være synlige for gjestene. Kontrollørene kan for eksempel bruke vester med en kort tekst som forteller at de er kommunens skjenkekontrollører.

I tillegg til at dette kan ha en umiddelbar effekt på alkoholhåndteringen der og da, kan kommunen på denne måten skape oppmerksomhet og legitimitet til kontrolloppgaven, og signalisere at dette er et viktig arbeid.

Haugesund prøvde ut kontroller med en uniformert vekter og en sivil kontrollører for en tid tilbake. Etter prøveperioden gjennomførte kommunen en spørreundersøkelse blant gjester og ansatte. Den viste at skjenkestedene var positive, men også at det vekket en del oppmerksomhet fra gjester.

Forhåndsvarslede kontroller kan være god forebygging av salg og skjenking til mindreårige og åpenbart påvirkede kunder og gjester.

På steder eller arrangementer der kommunen mistenker at alvorlige brudd kan forekomme, kan den informere om at det vil bli foretatt kontroller i løpet av kvelden eller natten. Kommunen kan også spørre bevillingshaver eller daglig leder om han eller hun kan være til stede for eksempel ved stengetid, slik at de sammen kan vurdere beruselsesnivået.

Publikum kan varsles gjennom media at det i fellesferien eller julebordssesongen er planlagt kontroller av skjenkenæringen. Varslede kontroller kan føre til at bransjen skjerper rutinene sine og unngår brudd på alkoholloven.

Anonym kontroll kjennetegnes ved at kontrollørene legitimerer seg for ansvarshavende først etter at de har gjort sine observasjoner. På slike kontroller betaler kontrollørene inngangspenger der det er påkrevd, og går inn som vanlige gjester.

De bør kle seg etter forholdene - diskotek og en fin restaurant har ulike kleskoder. Bartendere og serveringspersonell er flinke til å legge merke til gjestene og spotte gjester som ikke "hører hjemme" eller er nye på stedet.

Områdekontroll er en metode for å kartlegge og følge utviklingen i utelivet i et område en hel kveld og natt. Kontrollørene kan dermed danne seg et risikobilde, og på den måten målstyre kontrollen bedre uten at jungeltelegrafen går og varsler at "nå er kontrollørene på byen".

Samordet kontroll er en planlagt aksjon der flere instanser deltar sammen med kommunen. Politi, tollvesen, brannvesen, Skatteetaten og Mattilsynet er aktuelle etater som kan delta på samordnede storaksjoner.

Ved samordnet tilsyn har det blitt avdekket flere former for lovbrudd, blant annet svart arbeid, ulovlig innvandring, diskriminering, skatte- og avgiftsunndragelser, narkotikalovbrudd, illegal omsetning av smuglervarer, hvitvasking av penger, brudd på brannforskriftene med mer. Hvor omfattende kontrollen bør være, avhenger av hensikten med den og hvilken type steder som skal kontrolleres.

For at en slik aksjon skal lykkes er det viktig å kartlegge utelivet og planlegge kontrollene godt. De ulike etatenes rolle og mål bør avklares på forhånd. Politiet er en naturlig organisator av samordnede kontroller, og de følger etablerte rutiner for å sikre god kvalitet.

For et eksempel på samordning, se > Rutiner for samordnet kontroll i Nedre Glomma-regionen

En undersøkelse av arbeidsforhold i utelivsbransjen i 2014 utført av forskningsstiftelsen Fafo, viser at utesteder stort sett har positive erfaringer med tverretatlige tilsyn og at mange ledere i bransjen mener at dette er et effektivt tiltak for å luke ut useriøse aktører.

Kombinerte kontroller kan være effektivt når målet er å avdekke brudd som overskjenking eller skjenking til mindreårige. Kontrollen kan starte med at en eller flere kontrollører ankommer anonymt. Etter en stund kommer det inn en annen kontrollør og utfører en åpen kontroll. De(n) anonyme kontrolløren(e) kan da observere hvordan ansatte og gjester reagerer når de blir klare over at de blir kontrollerte.

Kombinerte kontroller kan også gjennomføres i samarbeid med politiet. De anonyme kontrollørene skal også legitimere seg etter gjennomført kontroll.

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rip8q4
(Skriv inn koden over.)