Samkontroller i Nedre Glomma-regionen


I Nedre Glomma-kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg kjøres det samordnede kontroller med politiet og andre statlige myndigheter med jevne mellomrom.

Bakgrunnen for dette kontrollsamarbeidet er at disse tre kommunene, politiet og utelivsbransjen gjennom flere år har samarbeidet om en ansvarlig alkoholhåndtering i regionen, med vekt på å unngå overskjenking, skjenking til mindreårige og forebygge utelivsrelatert vold. For dette har partene etablert samarbeidsforumet MAKS (som står for Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid).

MAKS er politisk og administrativt forankret via bystyrevedtak, mottar faglig bistand fra Fylkesmannen i Østfold og KoRus-Øst, og har også mottatt tilskudd fra KoRus-Øst. Forumet kan sees på som et styringsorgan, og har ulike arbeidsgrupper. Det drifter også fagsamlinger for bransjen, fagfolk og politikere.

Med MAKS på plass, har det vist seg lettere å planlegge og gjennomføre samordnede tilsyn og kontroller, og det avvikles minst to samordnede kontroller per år, hovedsakelig i tidsperiodene mai/juni og november/desember.

Nøkkelen til god samordning er gode rutiner for hvem som gjør hva. Disse kan summeres opp i noen punkter:

  • Vertskommunen i MAKS-samarbeidet har ansvar for å kalle inn til formøte for å iverksette tilsyn. Vertsrollen rulleres hvert annen år mellom Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg.
  • På formøtet besluttes hovedtema for lovregulerte kontroller og hvilke objekter som skal kontrolleres. Hvor mange tilsynsorgan som deltar, kommuneområder, omfang av tema og antall kontrollobjekter er variabelt. Tilsynsorganenes samlede erfaringer og kunnskap danner grunnlaget for utvelgelse.
  • Politiet har ansvar for å planlegge og avvikle selve kontrollene. Politiet innkaller partene til planleggingsmøte for avvikling av samordnet kontroll.
  • På kontrolldagen samles partene til et oppstartsmøte. Kontrollene foretas i team og samtidig i to eller tre kommuner. Det enkelte tilsynsorgan beslutter hvor mange fagpersoner som skal delta på kontrollen. Etter kontrollen er utført samles deltakerne til et oppsummerings- og evalueringsmøte.
  • Politiet stiller med kontaktperson for media når det gjelder selve kontrollen. Oppfølging av media i etterkant håndteres av det enkelte tilsynsorgan, avhengig av medias fokusering og kontrollenes funn eller avvik fra loven.
  • Hvert enkelt tilsynsorgan har ansvar for oppfølging av kontrollobjektene, dokumentasjon, rapporter og så videre innenfor sitt ansvarsfelt.
  • Kontrolltiltakets erfaringer og evalueringer samordnes i felles samarbeidsmøter i MAKS hvert halvår. Justeringer og videreutvikling av tilsynet gjennomføres i egen arbeidsgruppe i MAKS.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til > Kontroll- og observasjonsmetoder

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 741pm0
(Skriv inn koden over.)