Trondheim tok tak i skjenkekontrollen


Trondheim kommune har gjort en målrettet innsats for å forbedre kontrollvirksomheten. Det startet med en lite nådig evaluering i 2006 utført av SIRUS, som  konkluderte med at

 • ”skjenkekontrollen ikke fanger opp den reelle situasjonen i serveringsbransjen”
 • ”det er ikke noen merkbar interesse for å endre denne situasjonen”
 • ”det er vanskelig å se konkrete resultater eller effekter av Ansvarlig vertskap i Trondheim”
 • ”kursing og bevisstgjøring av de ansatte må følges opp med en bedre og mer effektiv kontroll”

 

Dernest deltok Trondheim kommune i et landsomfattende prosjekt i årene 2008-2010 som Helsedirektoratet initierte, som hadde som hensikt å finne ut hva kommunene kan gjøre for å få til bedre skjenkekontroller. Ut fra dette kontrollprosjektet bestemte kommunen at

 • kontrollene skal skje oftere på de steder hvor det er mistanker om brudd
 • kontrollene skal kunne vare lenger for å følge med over et større tidsrom
 • kontrollene vil gjennomføres oftere de på dager hvor det er studentkvelder og lignende
 • kontrollene vil gjennomføres oftere på tidspunkter salgs- og skjenkesteder er presset
 • nye kontrollører vil kunne benyttes på steder hvor de gamle ble gjenkjent
 • kontrollørene skal få nødvendig opplæring og motiveres til å gjennomføre en god kontroll
 • juridisk kontor skal fortløpende bidra med nødvendige råd og veiledning til kontrollørene
 • kontrollørenes arbeidsverktøy i form av nye befaringsskjema skal forbedres

 

OPPLÆRING

Det ble lagt vekt på å øke kompetansen og den faglig tyngden hos kontrollørene. Den teoretiske opplæringen er styrket og går over to dager. Da gjennomgås regelverket; alkoholloven, alkoholforskriften og lokale forskrifter. Videre lærer kontrollørene rapportskriving og hvordan de skal opptre på kontroll. I opplæringen benytter Trondheim kommune både egne folk og dyktige fagpersoner utenfra, også fra politiet. Deltakerne må til slutt avlegge kunnskapsprøve i alkoholloven.

 

SAMMENSETNING AV KONTROLLØRER

Etter opplæring blir ny kontrollør satt i par med erfaren kontrollør. Hvert par får en liste over steder som skal kontrolleres. Disse stedene må være kontrollert i løpet av fire måneder. Da får de ei ny liste. Kontrollørene skifter par oftere enn tidligere, hvilket over tid bidrar til bedre kompetansedeling, samkjøring og ikke minst likhet i vurderinger.

 

EVALUERING AV KONTROLLENE

Administrasjonen har tre faste møter med kontrollørene hvert år. Ansatte i administrasjonen deltar noen ganger på kontrollene fordi de mener at dette er svært nyttig for dem.

 

TIDSPUNKT FOR KONTROLL OG PRIORITERTE STEDER

Butikker kontrolleres gjerne fredag ettermiddag og lørdag, fordi det antas at mindreårige forsøker å kjøpe alkohol i forbindelse med festligheter i helgene. Når det gjelder skjenkesteder er det fokus på å gjennomføre kontroll på dager hvor det kan forventes mye folk og ved spesielle arrangement, f eks russearrangement, fotballkamp og nettene til 1. og 17. mai. Enkelte steder er naturlige å kontrollere oftere enn andre. Kommunen samarbeider med politiet, som kan henvende seg til kommunen med ønske om ekstra oppfølging av enkelte steder.

 

GJENNOMFØRING AV KONTROLL

De er åpne eller anonyme. Dersom dialog med bevillingshaver er et av målene med kontrollen, er det naturlig med åpen kontroll. Dette skjer ofte når administrasjonen deltar. Det gjøres som regel også slik under store konserter og på festivaler, dels fordi billettene er dyre og dels fordi erfaringen tilsier at kontrollen under slike arrangementer ikke svekkes av åpenhet.

Hovedregelen er likevel anonym kontroll. Da betaler kontrollørene seg inn, er kledd passende for kvelden og opptrer som en normal gjest. Ved ankomst gjør de seg kjent ved å gå gjennom arealene, men velger seg ganske raskt ut en observasjonspost. Kontrollørene vurderer selv tidsbehovet. Noen kan avsluttes etter 20 min og andre etter to timer. De får betalt for antall minutter / timer, ikke pr kontroll.

Kontrollørene er blitt mer bevisste på at det er formålstjenlig å observere over lengre tid fra samme posisjon, og at det ikke er hensiktsmessig å bevege seg rundt i lokalet konstant. Dette er også noe som Patrick Widell legger stor vekt på. Kontrollørene prater nå også mer med den (antatt) åpenbart påvirkede gjesten enn tidligere, der en slik kontakt er naturlig.

De benytter sine mobiler for å notere hendelsesforløp, siden dette er mindre oppsiktsvekkende enn notatbok. Kommunen krever detaljerte rapporter. Ved f eks beskrivelse av åpenbart beruset gjest skal blant annet antrekk skildres og selvsagt beruselsessymptomer og vedkommendes opptreden. Dersom en slik person ikke blir vist ut innen rimelig tid, skal gjesten forevises ansvarshavende, slik at skjenkestedet vet hvem rapporten handler om.

Dersom det observeres en gjest som drikker / kjøper alkohol og som vurderes til muligens ikke å oppfylle alderskravene, skal kontrollørene legitimere seg og be ansvarshavende om å undersøke gjestens legitimasjon. Politiet skal kontaktes dersom gjesten ikke vil oppgi personalia, samtidig som gjesten informeres om at det ikke er vedkommende som har overtrådt alkohollovens bestemmelser, men at det er salgs- eller skjenkestedet som kontrolleres.

Ved brudd på salgs / skjenke / konsumtid må kontrollørene nedtegne hvor lenge det ble solgt. Det skal også noteres hva salgs- eller skjenkestedets egen klokke eller kassaapparat viste.

Kontrollørene skal be om å få se dokumentasjon på internkontroll.

Både etter åpen og anonym kontroll skal kontrollørene presentere seg for ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet. Kommunen er opptatt av at det gis positive tilbakemeldinger når det er på sin plass.

Kontrollørene fyller ut et skjema med befaringsrapport og ved endt kontroll får bevillingshaver en gjenpart av dette. På skjemaet opplyses: ”Dersom de har merknader til rapporten, ber vi om at disse oversendes vårt kontor innen 2 uker etter mottatt rapport.” Dette for å sikre oppfyllelse av lovens krav om å rapportere til salgs- eller skjenkestedet snarest mulig og innen en uke etter endt kontroll.

 

ETTER KONTROLLEN

Dersom det er avdekket overtredelser som krever ytterligere omtale, skriver kontrollørene en nøyaktig tilleggsrapport i ettertid.

Det meldes at i løpet av det siste året (2009-10) har rapportskrivingen blitt betydelig bedre, og detaljnivået er økt. Kontakten mellom administrasjon og kontrollører er blitt en helt annen.

Når administrasjonen mottar befarings- og tilleggsrapportene, sender administrasjonen brev til bevillingshaver med opplysning om hvilken reaksjon bevillingshaver kan påregne. Tilleggsrapporten følger vedlagt brevet. Bevillingshaver gis en frist for uttalelse. Dersom uttalelse mottas vurderes denne i den videre saksbehandlingen.

Retningslinjene for reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven er basert på prinsippet om skjønnsvurdering av overtredelsens grovhet. Normalt gis det skriftlig advarsel ved 1. gangs overtredelse. Enkelte andre kommuner, f eks Stavanger, benytter et prikkbelastingssystem.

 

FORHOLDET MELLOM KOMMUNE OG BRANSJE

Administrasjonen bestreber seg på å ha et åpent og konstruktivt forhold til bransjen. Dialogen er god. Kommunen har inntrykk av at terskelen for å kontakte kommunen er lav. bransjen gir stort sett gode tilbakemeldinger til kommunens håndtering av alkoholspørsmål, selv om det naturligvis er eksempler på negative reaksjoner på avslag på søknader, inndratte bevillinger, med mer.

 

FORHOLDET MELLOM KONTROLLØRER OG BRANSJE

Administrasjonen får stort sett bare positive tilbakemeldinger på den ”nye” kontrollen. Kontrollørene oppleves å være bedre opplært, ha fått økte kunnskaper, samt at de er høflige, grundige og har gode holdninger.

 

POLITIETS ROLLE

Politiet i Trondheim er en svært aktiv samarbeidspartner i rusforebyggende virksomheter. De inngår i ulike prosjekter, blant annet sammen med Næringsforeningen og NHO. De innkaller også de store utestedene hver for seg til møte der blant annet regelverk gjennomgås. De holder også omfattende ordensvakt­kurs på fire dager, og har de siste årene fått fjernet et element av kriminelle dørvakter i bransjen.

Politiet samarbeider også med kommunen. De sender administrasjonen en oversikt over hvilke helger de har restaurantkontroll og hvem som stiller. Administrasjonen kontakter deretter sine kontrollører og orienterer dem om politiet er ute eller ikke. Polititjenestemenn og kontrollører møtes ofte før kontrollene starter, på politistasjon eller i byen, og planlegger sammen. Kontrollører og politiet går sjelden inn sammen, men politiet er gjerne ute i nærheten, tilgjengelige for bistand. Det er også en trygghet for kontrollørene å vite at de har støtte fra politiet. Bransjen er kjent med samarbeidet.

Sør-Trøndelag Politidistrikt har utarbeidet en rapport med en statusbeskrivelse av volden i Midtbyen politisone, der de fleste utestedene ligger. I den er det blant annet sett på mulige effekter av reduksjonen i skjenketid. Det rapporteres at anmeldte voldstilfeller har gått ned med 33 % fra 2007 (skjenking til 03) til 2009 (skjenking til 02).  Fordelt på døgnets timer, skjer en stor del av volden om natta. Hele 83 % skjer mellom kl 22 og kl 06. Antall legemssaker mellom kl 03 og 04 er redusert med 68 % ett år etter innskrenking av skjenketiden. Politiet er svært positiv til innskrenkingen.

Videre heter det i rapporten: ”Skjenkekontrollen som utføres av sivile og politi er meget viktig for å redusere volden i Midtbyen. Overskjenking og skjenking til mindreårige er i politiets øyne to sentrale drivfaktorer for vold og ordensforstyrrelser. En styrket faglig, profesjonell og aktiv skjenkekontroll vil på sikt begrense alkoholrelaterte skader, forebygge rekruttering av unge til rusmiljøet og gi utelivs­næringen bedre gjennomsiktighet og troverdighet utad.”

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5x0rq8
(Skriv inn koden over.)