Samarbeid kommune, politi og bransje


God forebygging av utelivsrelaterte utfordringer krever godt samarbeid mellom kommunen, bransjen og politiet.

Et samarbeid omkring håndtering av alkohol skaper forståelse for ulike synspunkter, gir informasjonsflyt og bygger tillit. Det gjør det lettere for bransjen å ta kontakt med politi og kommune. Risikoen for brudd på alkoholloven minsker.

Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven. Når en tar en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller, seminarer og samarbeid, vil den få økt forståelse for regelverket og kommunens rolle.

Kommunen bør

 • legge opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i kommunen
 • bruke politirådet som arena for samarbeid
 • gi opplæring for økt trygghet i forvaltningen av kontrolloppgavene
 • ha god dialog med utelivsbransjen for bedre forståelse og respekt for regelverket
 • kontakte sitt regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål (KoRus) for bistand

Kommuner som jobber systematisk med ansvarlig alkoholhåndtering, kan med fordel etablere en samarbeidsgruppe som består av representanter for kommune, bransje og politi/lensmann.

> Les hvordan Ansvarlig alkoholhåndtering ble etablert med suksess i Bodø

> Les om det interkommunale MAKS-samarbeidet i Nedre Glomma-regionen

> Les om skjenkesamarbeid mellom kommune, politi og næring i Telemark

Kommunens dialog med skjenkestedene bør gå utover formell brevkontakt. Det er for eksempel ingenting i veien for at kommunen avtaler besøk på skjenkesteder på dagtid for å utveksle informasjon med. Erfaringer viser at dette har stor verdi. Det skaper gjensidig kjennskap, og informasjon kan utveksles.

Slike besøk er også egnet til å gi bevillingshavere råd og veiledning. En kan også diskutere bedriftens internkontroll, skjenkekontroller, sanksjoner, samt hvordan kursene i Ansvarlig vertskap blir fulgt opp.

Dette bringer kommunen nærmere det enkelte skjenkested. Selv om kommunen bare har kapasitet til å gjennomføre noen få slike besøk årlig, har de en viktig signaleffekt utover i bransjen.

Å besøke utesteder jevnlig fører også med seg større aksept i bransjen for kommunens aktive forvaltning av alkoholloven.

Utelivsbransjen må drive slik at lovene overholdes. Når personalet har trygghet og kompetanse til å vurdere hver enkelt gjest, er det lettere å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige.

Utelivsbransjen bør

 • skape trygge og gode utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte
 • gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene og redusere fare for lovbrudd og ulykker
 • ha god dialog med kommunen for gjensidig forståelse og forutsigbare vilkår
 • samarbeide tett med politiet for økt trygghet for gjester og ansatte
 • delta på kurs i Ansvarlig vertskap der dette tilbys

God kommunikasjon mellom kommune og lokale politimyndigheter er også sentralt. I mange kommuner er det opprettet både SLT-samarbeid og politirådssamarbeid. Begge disse arenaene er godt egnet til å drøfte generelle utfordringer omkring rus og rusrelatert vold.

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. For å lykkes er det nødvendig å samarbeide med alle relevante samfunnsaktører. Reduksjon av vold og annen rusrelatert kriminalitet vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid.

Politiet bør

 • samarbeide tett med den lokale utelivsbransjen for økt trygget for gjester og ansatte
 • lage gode analyser for å etablere felles problemforståelse med kommunen og utelivsbransjen
 • bli kjent med lokaliteter og ansatte i den lokale utelivsbransjen som et fortrinn ved akutte hendelser
 • bruke politirådet som arena for samarbeid

Et eget samarbeidsforum for alkoholhåndtering i lokalsamfunnet med bransjen som naturlig deltaker, har erfaringsmessig stor betydning i forebyggingen av overskjenking, salg og skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Til > AAH som målrettet praksis

Til > Politirådets rolle

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 057qw8
(Skriv inn koden over.)