Politirådets rolle


Det ble i 2007 besluttet at politidistriktene skulle ta initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politi og kommune gjennom politiråd.

Politirådet er et samarbeidsorgan mellom kommunens ledelse og politidistriktets ledelse. Formålet er at kommune- og politiledelse gjennom samarbeidsmodellen tar et felles ansvar for kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Politirådet skal bidra til å

  • styrke dialog og samarbeid mellom politi og kommune
  • ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet
  • bedre informasjonsflyt mellom politi og kommune
  • øke kunnskapen om kriminalitet og utrygghet og om bakenforliggende årsaker


I regjeringens Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) heter det at

"det skal stimuleres til trepartsamarbeid mellom kommune, politi og næring ved bruk av ansvarlig alkoholhåndtering som modell. Målet er å redusere rusrelatert vold og annen kriminalitet knyttet til uteliv, gjennom blant annet å redusere antall tilfeller av overskjenking og skjenking til mindreårige".

Politimesteren i det enkelte politidistrikt har ansvaret for å ta initiativ til å opprette politiråd i de respektive kommunene. Det kan organiseres som samarbeid mellom to eller flere kommuner der dette er hensiktsmessig.

ORGANISERING AV POLITIRÅDSAMARBEIDET

Politidirektoratet anbefaler i et rundskriv i 2013 til alle politimestrene, følgende prosedyre:

SKRIFTLIG AVTALE. Det enkelte politiråd må lage en skriftlig avtale som tydeliggjør rammene for samarbeidet.

DELTAGERE. Det må fremgå av avtalen hvilke representanter som skal delta fast i politirådet. Som et minimum bør ordfører og rådmann delta fra kommunen og stasjonssjef, lensmann eller tilsvarende fra politiet. I tillegg til faste deltakere kan politirådet invitere andre aktører til møter og samarbeid om spesifikke tema, herunder representanter fra fylkeskommune, næringsliv og frivillige organisasjoner.

SEKRETARIAT. Det må avklares hvem som skal lede samarbeidet og hvordan sekretariatfunksjonen skal ivaretas.

LOKALE MÅL. Det må fremgå av avtalen hvilke mål og satsingsområder det enkelte politiråd har satt seg. Det bør også beskrives hvilke resultater som forventes. Mål og satsingsområder bør evalueres og eventuelt revideres årlig.

MØTEHYPPIGHET. Politirådene må bli enige om hvor ofte de skal avholde møter. Det bør minimum avholdes to møter per år.

POITIRÅD/SLT. Der det er etablert SLT-samarbeid må det avklares hvordan disse to samarbeidsmodellene skal utfylle hverandre. Politirådsamarbeid forutsetter ikke SLT-samarbeid.

Politidirektoratet vektlegger videre i rundskrivet at tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag handling, og at det forutsettes at politirådet etterspør og anvender slik kunnskap.

Erfaringer fra Politirådet som rus- og kriminalitetsforebyggende arena, les HER 

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Til > Samarbeid mellom kommune, politi og bransje

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 00cgjb
(Skriv inn koden over.)