Folkehelse i kommunedelplaner


Utarbeiding av kommunedelplaner i et folkehelseperspektiv 

En kommunedelplan, etter plan- og bygningsloven § 11-1, tredje ledd, er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer, eller virksomhetsområder. Det kan i prinsippet utarbeides kommunedelplan for alle tema eller kommunale virksomhetsområder. Det gjelder også geografiske områder. Det er kommunestyret som bestemmer om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, eller om det aktuelle tema i stedet tas opp innenfor en samlet kommuneplan (samfunnsdel).

 Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr, Helsedirektoratet (rev av red. 2018) 

 

Hvordan kan kommunedelplan brukes i folkehelsearbeidet?

Det ligger ingen begrensning på når kommunen kan starte opp et kommunedelplanarbeid. Dersom det er et arbeid kommunen er kjent med bør dette synligjøres i arbeidet med planstrategien.

I forkant av en kommunedelplan skal det lages et planprogram, som skal belyse utfordringene og sette rammene og angi avklaringene for det videre planarbeidet.

Kommunedelplanarbeidet bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Enkelttema som er avklart å følge en kommunedelplanprosess bør imidlertid ikke ha en omfattende beskrivelse eller redegjørelse i samfunnsdelen. Men den må være så tydelig at arbeidet med kommunedelplaner inngår som elementer i kommunens overordnede prioriteringer. Det er imidlertid viktig at kommuneplanens samfunnsdel har et presisjonsnivå som er tilpasset kommuneplan og ikke for detaljert i forhold til kommunens ulike sektorer.

Enkelte kommuner har egne kapitler i samfunnsdelen for temaområder, mens andre kommuner strukturerer samfunnsdelen etter kommunesektorene. Andre kommuner bruker en kombinasjon av disse to tilnærmingene, der samfunnsdelen både har egne kapitler for temaområder og egne kapitler for sektorene. Et temaområde må da oppfattes å være fristilt kommunens sektorinndeling – det tverrsektorielle folkehelsearbeidet kan være et slikt eksempel.

Folkehelse som kommunedelplan?

Spørsmålet dreier seg bl.a. om hvordan folkehelselovens intensjoner om «folkehelse i all politikk» kan realiseres gjennom bruk av kommunedelplan. Er det mulig å ivareta bredden i folkehelsearbeidet gjennom en kommunedelplan? Bakgrunnen for spørsmålet er: hvordan kan en egen kommunedelplan på tema folkehelse oppfattes i kommunen som organisasjon og i kommunesamfunnet ellers? Kan det være en viss fare for at område folkehelse med planforankring i egen kommunedelplan vil kunne bli oppfattet som en sektorplan? Det vil sjølsagt være uheldig, særlig når folkehelse etter nytt lovverk framstår som både tverrfaglig og tverrsektorielt.

Følgende premisser og forutsetninger bør ligge til grunn for vurdering av? utarbeiding av folkehelse i egen kommunedelplan.

  • Arbeidet med utvikling av kommunedelplanen bør være forankret både i planstrategien og i kommuneplanens samfunnsdel. Det bør gis føringer i planprogram/samfunnsdel for å ivareta bredden i folkehelsearbeidet og at ulike sektorer har et fellesansvar, jf lovgrunnlaget for folkehelsearbeidet.
  • Relevante sektorer med aktører fra (bl.a. utdanningssektoren (skole, barnehage), bolig- og næringsutvikling, arealplanlegging, helsesektoren, kultur) må involveres aktivt i utformingen av kommunedelplanen. Det er viktig at planen eies og er godt forankret innad i den enkelte sektor og at den oppfattes som et felles kommunalt ansvar og produkt.
  • Ledere fra relevante etater/sektorer må medvirke i arbeidet.
  • Gjennomføring av planen må også være et fellesansvar. Tiltak og bevilgninger til tiltak må synliggjøres i den enkelte sektor som «eier» planen og dette inngå i et tverrsektorielt eierforhold.

Kommuneeksempel som illustrerer både prosess og godkjent kommunedelplan om folkehelse.

Merknad: Vi ber gjerne om innspill på kommuneeksempler om bruk av kommunedelplan som verktøy i folkehelsearbeidet.  Eksempler kan sendes post@kommunetorget.no

NB. For mer hjelp i arbeidet med kommunedelplaner

§ 11-1, tredje ledd, i plan- og bygningsloven,

klikk deg inn på modellen på høyre side og/eller de eksterne ressursene

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: oh4624
(Skriv inn koden over.)