Folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel


Her får du innblikk i utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel i et folkehelseperspektiv -  fra planprogram til kommuneplanens samfunnsdel

:av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr, Helsedirektoratet (rev av red 2018)

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanen består av 3 hoveddeler; en samfunnsdel med handlingsdel, en arealdel og kommunedelplaner på ulike temaområder. Kommuneplanens samfunnsdel er et nytt verktøy i revidert plandel av plan- og bygnings­loven for kommunens helhetlige planlegging, gjeldende fra 2009. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. 

Samfunnsdelen skal med andre ord være et handlingsrettet dokument som peker ut prioriterte satsingsområder:

 • beskrive overordnede mål for både kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen
 • beskrive og avgrense satsingsområdene
 • vurdere alternative strategier for å nå målene
 • ta stilling til hvilke strategier kommunen vil legge til grunn for det videre arbeidet
 • være et politisk og faglig relevant styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep
 • det skal være tydeliggjøring de politiske prioriteringer

Samfunnsdelen skal dessuten gi ”retningslinjer” for arealbruken ”og legges til grunn” for strategivalg i arealbruken. Det utarbeides en handlingsdel til samfunnsdelen som utdyper hvordan planen skal følges opp de 4 påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig på hvordan målene skal nås og hvordan strategiene skal gjennomføres.

Kommunedelplaner og all kommunenes sektorplanlegging skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

I utvikling og utarbeiding av samfunnsdelen er det viktig å tilstrebe en kontinuitet og sammenheng fra arbeidet med planstrategien og planplanprogram til arealdelen og handlingsdelen. På denne måten kan hele kommuneplanprosessen framstå som en kontinuerlig og til dels forutsigbar prosess for de som har engasjert seg i medvirknings­arbeidet og for faggrupper som representerer ulike sektorinteresser.

Innhold og prosess for utarbeiding av samfunnsdel

Det er få formalkrav til innholdet i og utformingen av kommuneplanens samfunnsdel. Innholdet vil i hovedsak være styrt av lokale forhold og tilpasses den enkelte kommune, mens prosessen, fasene i planarbeidet og opplegg for medvirkning er styrt etter plan- og bygningsloven.

En diskusjon om innholdet i samfunnsdelen kan være:

 • Hva er dagens situasjon og hvilke langsiktige utfordringer har vi i vår kommunene, som organisasjon, og på våre virksomhetsområder? Et godt datagrunnlag, bl.a. dokumentasjonen fra oversikten over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer vil kunne være til god hjelp for drøftingene.
 • Hvilke rammebetingelser står vi overfor? Befolkningsutvikling, næring/jobbmuligheter, bolig, utdannelsesområde med mer)
 • Hvilke nasjonale og regionale føringer må kommunen forholde seg til?
 • Hvilke folkehelseutfordringer står vi overfor?
 • Miljømessige utfordringer?
 • Arealmessige utfordringer?
 • Hva er kommunens visjon, verdigrunnlag og overordnede mål?
 • Hvilke strategier legger kommunen opp til for å nå målene?

Folkehelserelaterte føringer for innholdet i samfunnsdelen. Det vises her til § 3-1 i plan- og bygningsloven og til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

 • § 3-1 bokstav f angir at loven (plan- og bygningsloven) skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.
 • I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legges det føringer på å ivareta helsehensyn, livskvalitet og oppvekstmiljø i planleggingen.

Roller og ansvar: Det kommunale ansvaret for folkehelsearbeidet, etter ny Folkehelselov, er lagt til kommunen ”som sådan”. Etter plan- og bygningsloven er det kommunen, de folkevalgte, som er planmyndighet. Ofte er ansvaret delegert til formannskapet. Uansett hvordan kommunene organiserer sitt folkehelsearbeidet forutsetter det imidlertid tett kontakt, dialog og samhandling mellom plan- og folkehelsemiljøet i kommunen. Ikke minst er det viktig, fra et folkehelseperspektiv, å kjenne til aktuelle planprosesser som går, tidsfrister, medvirkning, høringer med mer.

 Aktuelle tema som bør vurderes i samfunnsdelen:

 • visjoner
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse – levevaner og levekår. Ulikheter i helse
 • universell utforming
 • barn og unge
 • samfunnssikkerhet
 • idrett
 • friluftsliv
 • eldre
 • næringsutvikling
 • boligpolitikk
 • utbyggingsstrategi
 • samordnet areal- og transport
 • sentrumsutvikling
 • samferdsel – kollektivtransport
 • skoler og barnehage
 • integrering
 • fattigdom
 • kultur
 • kulturminnevern
 • energi, vannforsyning og renovasjon
 • klimagassutslipp

Opplistingen er ikke uttømmende, men viser likevel hvordan faktorer og fagområder har betydning for folkehelsearbeidet i kommunen. Det vil derfor være viktig i planarbeidet å kunne se faktorer i et bredt samfunns- og folkehelseperspektiv.

Eksempel samfunnsdel fra Gran kommune – lokale føringer i samfunnsdelen.

 • Bærekraftig utvikling og klima
 • Befolkningsutvikling og bosettingsmønster
 • Utfordringer i folkehelsearbeidet (Red.Utvalgt og uthevet. Se under) 
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Et inkluderende samfunn

Fokus på: Utfordringer i folkehelsearbeidet – fra Gran kommune

 • Å fremme god helse og redusere helseforskjeller
 • Å ivareta helsehensyn i planleggingen
 • Legge til rette for gode valg for egen helse i hverdagen
 • Fremme god helse og sunne vaner hos barn
 • God helse og trivsel i arbeidslivet

Strategier for å nå målene – Gran kommune

 • Sikre gode rutiner og samhandling mellom helse - plan
 • Planlegge bomiljøer som fremmer aktivitet og trivsel
 • Bruke HKU og kommunehelseprofiler som verktøy
 • Involvere skoler, frivillige, nærmiljø, arbeidsliv med mer

Fra utprøvingen av Helse i Plan prosjektet: Andre eksempler på målformuleringer til samfunnsdelen:

 • Kommunen vil arbeide for trygge oppvekstmiljøer som inviterer til aktiv fritid og fremmer god helse og trivsel.
 • Kommunen skal motivere til å legge til rette for allsidig fysisk aktivitet både for innbyggere og ansatte, arbeide målrettet for god og likeverdig helse i hele befolkningen og vektlegge prinsippene om universell utforming.
 • Bærekraftig utvikling, trygge og levende lokalsamfunn, attraktive boligområder og trygge møteplasser, helsefremmende oppvekst – og lokalmiljøer, fysisk aktivitet osv

Det foreligger ingen oppskrift eller mal om hvordan utvikle målene i samfunnsdelen. Det er imidlertid en utfordring å unngå store og runde formuleringer som kan være vanskelig å operasjonalisere. (Unngå god jul og godt nyttår formuleringer).

Kommuneeksempler på kommuneplanens samfunnsdel: Vi ber om at kommuner som har utarbeidet samfunnsdel til kommuneplanen, der folkehelse er gitt en viss plass, om å sende link med planeksemplet til redaksjonen@kommunetorget.no

NB. For mer hjelp i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2 i plan- og bygningsloven)klikk deg inn på modellen på høyre side og/eller de eksterne ressursene.

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 702065
(Skriv inn koden over.)