Dagens folkehelseutfordringer


Generelt sett er folkehelsen i Norge god. Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende for helsen. Hjerte- og karsykdommer, kroniske lungelidelser og kreft har blitt de nye folkesykdommene. Kortfattet, og overordnet, kan noen av helseutfordringene vi står overfor oppsummeres slik:

Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr, Helsedirektoratet - (rev 2018)

Økning i kroniske sykdommer og kreftsykdommer. Vi ser en økning i kroniske sykdommer som KOLS og diabetes, type 2. Kroniske sykdommer øker i forekomst med økende alder.

Helseutfordringer relatert til levevaner. Levevanene påvirkes av det sosiale miljøet og henger derfor sammen med levekår, sosioøkonomisk status, normer og forventninger i ulike grupper og samfunnslag. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, kosthold og fysisk inaktivitet påvirker en rekke av de ikke-smittsomme sykdommene. Det er overbevisende dokumentasjon om sammenhengen mellom disse risikofaktorene, kronisk sykdom og for tidlig død.

Helseutfordringer relatert til miljøfaktorer, som eksempelvis luftforurensning, inneklima, stråling, støy og kjemikalier vil i ulik grad påvirke befolkningens helse.

Skader og ulykker. For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Omkring 1800 personer dør hvert år som følge av ulykker. Omtrent 500 000 personer blir hvert år behandlet av lege for en ulykkesskade. Om lag 36 000 av disse får varige mén, hvorav halvparten får ulike grader av funksjonshemming. 

Psykisk helse som helseutfordring. Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de tre vanligste gruppene av psykiske lidelser i Norge. Konsekvensene av psykiske lidelser kan bl.a. være redusert livskvalitet, uførhet og for tidlig død.

Sosial ulikhet i helse

Det er betydelige helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, også i Norge. God helsetilstand øker med høyere utdanning og inntekt. Tilsvarende gir lavere utdanning og inntekt dårligere helse. Disse helseforskjellene er sosialt skapte. De systematiske forskjellene mellom sosioøkonomiske grupper viser at helse og helseatferd henger sammen med levekår, muligheter, forventninger og normer i ulike samfunnsgrupper. Det er mange årsaker til helseforskjellene, fra bakenforliggende faktorer som økonomi og oppvekstvilkår, via risikofaktorer som arbeids- og bomiljø, til mer umiddelbare påvirkningsfaktorer som helseatferd og helsetjenester.

Mange av helseutfordringene kan møtes gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Kommuneplanlegging er et viktig tverrsektorielt verktøy som kan bidra til å sette fokus på faktorer som kan virke negativt på helsen og faktorer som bidrar til å fremme befolkningens helse og trivsel.

 

TIPS:

Folkehelserapporten, oversikt over helsetilstanden i Norge

Folkehelseinstituttet utgir Folkehelserapporten som presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Du finner oversiktskapitler og kapitler om spesifikke emner som levealder, ulike sykdommer og risikofaktorer,

Klikk deg inn og les hele Folkehelserapporten HER

 

Klikk deg inn, last ned og les: Lokalt folkehelsearbeid – status, utfordringer og anbefalinger. Notat v/ Hege Hofstad, NIBR 2014 (vedlegg 1 i rapport: Samfunnsutvikling for god folkehelse Helsedirektoratet 06/2014)

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 487554
(Skriv inn koden over.)