Den tverrsektorielle folkehelsepolitikken.


Folkehelsepolitikken overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og redusere sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kvinner og menn. Vektingen av sosiale påvirkningsfaktorer innebærer en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv.

Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr, Helsedirektoratet (rev red 2015)

Sykdomsperspektivet

Sykdomsperspektivet tar vanligvis utgangspunkt i bestemte sykdommer eller tilstander, mens påvirkningsperspektivet har fokus mot faktorer som påvirker helsen. Dette peker mot den brede samfunnsrettede folkehelsepolitikken, med tiltak i alle sektorer for å kunne skape gode oppvekst – og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremme felleskap, trygghet og deltakelse

Påvirkningsperspektivet

Påvirkningsperspektivet bidrar til å tydeliggjøre sammenhengen mellom faktorer, den sosiale fordelingen av disse påvirkningsfaktorene. Ofte vil hver enkelt påvirkningsfaktorkunne bidra til flere ulike helseproblemer og ansvarliggjøring av flere sektorers politikk- og ansvarsområde. En konsekvens av påvirkningsperspektivet er at prioriteringer og tiltak må tydeliggjøres og synes i sektorplaner utenom helsesektoren. Folkehelsehensyn må derfor i større grad inngå som et viktig element i den generelle samfunnsplanleggingen ved at folkehelsearbeidet forankres i ordinære plan- og styringsdokumenter i fylker og kommuner og i øvrige samfunnsutviklingsstrategier. Dette er en forutsetning for å kunne møte helseutfordringene tidligere, før de gjør seg utslag i sykdomsutvikling og beslaglegger kapasitet i helsetjenesten.

Disse begrepene har også vært definert gjennom sykdomsforebyggende- og helsefremmende arbeid

Strategier i det lokale folkehelsearbeidet

Tradisjonelt har de nasjonale folkehelsestrategiene og det mer konkrete folkehelsearbeidet, nasjonalt og lokalt, vært relativt fragmenterte i sine satsinger, gjerne med utgangspunkt i sykdomsperspektivet. Utfordringsbildet med utgangspunkt i påvirkningsperspektivet viser at det er behov for nye strategiske tilnærminger i folkehelsearbeidet, der f.eks. levevaneperspektivet som ernæringsutfordringer, inaktivitet, rus- og tobakks vaner i større grad kobles tettere til levekårsperspektivet med fokus på bakenforliggende faktorer. Dermed vil også andre sektorer og fagområder i større grad ansvarlig gjøres. 

En rekke evalueringer og rapporter, se under, har de siste årene vurdert det lokale og regionale folkehelsearbeidet. På dette grunnlaget er det mulig å identifisere flere sentrale strategier i det lokale og regionale folkehelsearbeidet.

1. Folkehelsearbeidet skal ta utgangspunkt i de lokale folkehelseutfordringene.

Det er behov for å gi folkehelse større oppmerksom i policy- og politikkutformingen.  Det er viktig å gjøre folkehelsearbeidet til en kontinuerlig politisk prosess for å påvirke planleggingen institusjonelt, strategisk, taktisk og operativt. Kommunene må gjøre folkehelsearbeidet til et prioritert område i sin samfunnsplanlegging.

2. Gjennomføring av samhandlingsreformen, herunder oppfølging av folkehelseloven og ny helse- og omsorgstjenestelov forutsetter aktiv bruk av planloven. Kommuner og aktører på regionalt nivå må tilføres kompetanse om betydningen av god folkehelse og utjevning av helseforskjeller, og om hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan tas i bruk.

3. Det er viktig å videreutvikle verktøy for tverrsektorielt samarbeid om folkehelse.

4. Det er dessuten viktig at regionale og sentrale myndigheter styrker sin veiledning overfor kommunene om miljørettet folkehelsearbeid, bl.a større vekt på sosiale miljøfaktorer.

5. Arbeidsprosess i kommunene: Folkehelseloven stiller krav til systematisk og målrettet folkehelsearbeid. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal legges til grunn for kommunens planarbeid.  Hele lovteksten kan du lese HER.

 

 

  

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 33r82e
(Skriv inn koden over.)