Ungdata - ungdomsundersøkelser i kommunene


Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale, web-baserte spørreskjemaundersøkelser blant ungdom.

Kostnadsfri standardløsning

Å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse er gratis for kommunen (fylkeskommunen). Den kostnadsfrie standardløsningen omfatter:

  • hjelp til å sette sammen spørreskjema
  • tilgang til den elektroniske undersøkelsen
  • veiledning av praktisk gjennomføring på skolene
  • kvalitetssikring og oppbevaring av data
  • standardrapporter med resultater fra undersøkelsen

Det er NOVA og KoRusene som har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunen står for den praktiske gjennomføringen lokalt. En kommune som ønsker å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse må først ta kontakt med KoRuset i sin region. Kommunen inngår en avtale med KoRuset og NOVA, der de ulike partenes forpliktelser i samarbeidet beskrives.

KoRuset har ansvar for planlegging av undersøkelsene

Etter at kommunen har bestemt seg for å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse, må målsetningen med undersøkelsen utredes nærmere. Dette bør gjøres i dialog med KoRuset i regionen, som deretter vil bistå kommunen med å sette sammen spørreskjema. Det bør videre drøftes hvordan resultatene skal brukes og formidles i etterkant. KoRusene sitter med lokal­kunnskap om sin region, har oversikt over andre Ungdata-undersøkelser som gjennomføres i regionen, og kan ha en koordinerende rolle i inter­kommunalt samarbeid. KoRusene formidler også standardrapporter fra undersøkelsen til kommunen kort tid etter gjennomføring.

NOVA har ansvar for personvern og drifting av databasen

KoRusene gjennomfører undersøkelsene i samarbeid med NOVA. NOVA står som juridisk ansvarlig for alle Ungdata-undersøkelser, og står som eier av dataene som samles inn. NOVA skal sørge for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med vilkårene i personopplysningsloven, og at kravene til prosedyre, informasjon og datasikkerhet følges.

I all hovedsak samles det ikke inn personopplysninger i Ungdata-undersøkelsene. I enkelte tilfeller kan en kombinasjon av opplysninger fra flere spørsmål imidlertid føre til at det samles inn indirekte personidentifiserende opplysninger. Om en undersøkelse kan regnes som anonym eller ikke, avhenger av hvilke spørsmål som er med i spørreskjema og antall respondenter. Hvis NOVA vurderer at en planlagt undersøkelse vil komme til å samle inn indirekte person­identifiserende opplysninger (ikke-anonyme data) er innsamling, oppbevaring og bruk regulert gjennom person-opplysningsloven, og prosjektet må meldes til personvernombudet for forskning.

NOVA har ansvar for at den tekniske løsningen for datainnsamlingen fungerer som den skal. Etter at undersøkelsen er avsluttet er det NOVA som klargjør og oppbevarer data i den nasjonale databasen, og som produserer standardrapporter fra undersøkelsene.

Kommunen står for gjennomføringen lokalt

Kommunen har ansvar for den praktiske gjennomføringen lokalt. Kommunen må informere foreldre og elever om undersøkelsen, sørge for at skolene stilles til disposisjon og at lærerne og skolens ledelse gjør en innsats for å samle inn dataene. Hvis undersøkelsen skal samle inn personidentifiserende opplysninger, er det kommunens ansvar å sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foresatte til elever i ungdomsskolen. Elever på videregående kan normalt selv samtykke til å delta. Dette arbeidet gjøres i dialog med KoRuset i regionen og med NOVA.

Klikk deg inn og få mer informasjon om Ungdata HER

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: qp675y
(Skriv inn koden over.)