Sentrale dokumenter og nettressurser


Her vil du finne de sentrale føringer, veiledere og nettressurser til ditt folkehelse- og planarbeid.

Folkehelsemeldinga «Gode liv i eit trygt samfunn», meld. St. 19 (2018–2019). Her presenterer regjeringa våren 2019 den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga.

Program for folkehelsearbeid i kommunene skal foregå frem til 2027. Programmet innebærer en styrking av psykisk helse og rusforebygging som del av kommunenes folkehelsearbeid, samt heving av kommunenes kompetanse på utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak. Klikk deg inn og les mer HER

Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighetrapport IS-2474 Helsedirektoratet (2016).

Folkehelsepolitisk rapport – Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet, Helsedirektoratet 2016

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015). 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Last den opp ved å klikke deg inn HER

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29 Folkehelseloven. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (2011-06-24) Forslag til ny folkehelselov Prop. 90 L (2010-2011). Klikk deg inn og se HER.

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven – pbl. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (2008-06-27) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging De nasjonale forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. For første gang har regjeringen nå utarbeidet et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene, kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Forventningene skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategiene som skal gjennomføres og i de påfølgende planprosessene. Klikk deg inn og se HER.

Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over folkehelsen. Et målrettet, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid krever god kunnskap. Forskriften var gjeldene fra 1. juli 2012. Klikk deg inn og se HER

Veileder til kommunal planstrategi. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Veileder kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen.  Denne veilederen err utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal samfunnsplanlegging. Klikk deg inn og se HER

Veileder til regional planstrategi Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder om ivaretakelse av barn og unges interesser i utformingen av samfunn og omgivelser. Veilederen omfatter også ulike typer og metoder for medvirkning. Klikk deg inn og se HER.

Tips- og momentliste folkehelse og kommuneplanlegging Helsedirektoratet har i samarbeid med fylkesmannsembetene utarbeidet en moment- og tipsliste primært for fylkesmannsembetenes behandling av kommunale planer. Klikk deg inn og se HER.

Helsedirektoratet. Samfunnsutvikling for god folkehelse 2014. Rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge 2014. Klikk deg inn og ser HER

NETTRESSURSER:

Helomplan.no læringsportal , fra Norgesuniversitetet, om lokal og regional planlegging

Health promotion – WHO. Her vil du finne temasider og publikasjoner fra WHO

Forskningsnytt fra Folkehelseinstituttet

Folkehelse - og levekårs informasjon fra Helsedirektoratet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Miljøverndepartementet.no (planarbeid),

Stedsutvikling.no

Sunne kommuner. no 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 12tdo0
(Skriv inn koden over.)