Prioritering av helsehjelp


Helsedirektoratet kom i slutten av mars med prioriteringsråd for helsehjelp under korona-Pandemien.

Den 25. mars offentliggjorde Helsedirektoratet et notat med prioriteringsråd for helsehjelp under korona-pandemien. Formålet med rådene er å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. 

Prioriteringsrådeneble  justert etter en korte innspillsrunde, og innenfor fagområdet psykisk helse og rusomsorg blir det nå anbefalt å opprettholde tjenestetilbudet, men med noen justeringer.

Råd for spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet gir følgende råd til spesialisthelsetjenesten vedrørende psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB):

  • Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å ivareta liv og helse.
  • For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses.
  • Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.

Råd for kommunal helse- og omsorgstjeneste

For den kommunale helse og omsorgstjenesten kommer Helsedirektoratet med følgende råd knyttet til psykisk helsetjeneste og rusomsorg:

  • Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling. Forekomst av selvmordsproblematikk, psykoseutvikling og akutte stressreaksjoner kan øke i krisetider.
  • For brukere med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som for eksempel ved ACT/FACT team.

 

For mer, les på ROP.no HER

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q4mcj1
(Skriv inn koden over.)