Hvor skal det planlegges?


En av hovedutfordringene i den kommunale planlegging og styring, er samordning av, og skille mellom kommunen som samfunn (all privat og offentlig virksomhet i kommunen) og kommunen som organisasjon (den virksomheten som kommunen står for).

Kommunal- eller samfunnsplanlegging er en samlebetegnelse for en rekke former for planleggingsaktivitet som tar sikte på - eller bidrar til helhetsplanlegging på ulike samfunnsnivåer.

I plansammenheng er kommune/bystyret øverste planmyndighet både for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Mens kommuneadministrasjonen har et 100 % gjennomføringsansvar for det som kommunestyret vedtar for kommuneorganisasjonen, er kommuneorganisasjonen bare en av flere aktører som skal bidra til realisering av målsettingene for kommunesamfunnet.

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for nye kommunestyrer til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

For å strukturere og tydeliggjøre ulike roller i planarbeidet kan en se på en kommune som todelt:

Kommuneorganisasjonen bestående av:

  • Politikere
  • Administratorer
  • Fagfolk

Skillet mellom personer som arbeider med mer administrative oppgaver og faglige oppgaver kan i mange kommuner være vagt.

Kommunesamfunnet bestående av:

  • Næringsliv
  • Frivillige organisasjoner
  • Grupper av tjenestemottakere og brukere av offentlige velferdstilbud
  • Andre grupper som for eksempel fylkes- og  statsansatte
  • Den kommunale organisasjonen

 

 Klikk og se figurer høyre side:

  • Kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen
  • Plansystemet i kommuner og kommunal planstrategi
/PageFiles/87/plansystem%202.jpg
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fyv816
(Skriv inn koden over.)